Topsportstudentenproject

Het Topsportstudentenproject richt zich op het hoger onderwijs en heeft als doel de combinatie van topsport en studie te faciliteren voor de topsporters van het hoogste niveau. 

Het project wordt geregeld via twee documenten, namelijk een Convenant Topsportstudentenproject en in een Overeenkomst Topsportstudentenproject.  

Via het Convenant Topsportstudentenproject, dat geldt voor de beleidsperiode 2021-2024 (Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024)), engageert de onderwijsinstelling zich uitdrukkelijk om de topsporters/studenten, die bij haar zijn ingeschreven en door Sport Vlaanderen binnen dit project zijn erkend, optimaal te begeleiden en te faciliteren om de combinatie topsport en studie te kunnen realiseren.  

Aanvullend op het Convenant Topsportstudentenproject wordt per topsporter/student en per academiejaar een Overeenkomst Topsportstudentenproject afgesloten tussen de onderwijsinstelling, de topsporter/student, de sportfederatie in kwestie en Sport Vlaanderen. Die Overeenkomst Topsportstudentenproject bevat afspraken en wederzijdse rechten en plichten tussen de ondertekenende partners om het Topsportstudentenproject voor de betreffende topsporter/student te concretiseren.  

De topsporters van dit niveau kunnen dankzij het project prioriteit geven aan topsport. 

De grootste prioriteit gaat echter naar de gezondheid van de topsporter. Daarom wordt er een grens bepaald van maximaal 40 studiepunten per academiejaar.

Gezien het sportief niveau en het groot engagement van deze topsporters/studenten (vb. spreiden van studies) kan de topsporter zelf, in kader van dit project, een persoonlijke financiële ondersteuning ontvangen zoals een tewerkstellingscontract (0,8VTE) of een maandelijkse onkostenvergoeding. Topsporters die andere bronnen van inkomsten hebben zoals een arbeidsovereenkomst of kostenvergoeding bij een club of bij andere instantie, komen hiervoor niet in aanmerking.

De onderwijsinstelling ontvangt een financiering van maximum 3500€ per topsporter. 

16.07.2022; Grenchen; Paracycling - world hour record attempts;.Ewoud Vromant (leg amputation) during his hour world record attempt at the Grenchen Velodrome. .(Urs Lindt/freshfocus).

Topsport en werk

Topsporters kunnen de combinatie maken met werk. Dit kan een bewuste keuze zijn of het kan zijn dat het nodig is om financieel rond te komen. Soms wordt hier bewust voor gekozen om een vlotte overgang op het leven na topsport te creëren.

Topsporters die een tewerkstellingscontract hebben bij Sport Vlaanderen en dit wensen te combineren met een andere job, zijn verplicht dit te bespreken met Sport Vlaanderen zodat dit juridisch correct en zonder negatieve impact op topsport kan gecombineerd worden.

Profparcours: een combinatie van sport en opleiding

Het profparcours is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Sport Vlaanderen en de VDAB.

Het profparcours is een opleidingstraject dat bedoeld is voor elitesporters of beloftevolle jongeren boven de 18 jaar die topsport niet kunnen combineren met een opleiding in het hoger onderwijs en (tijdelijk) niet in aanmerking komen voor een professioneel contract als topsporter. Het profparcours biedt de mogelijkheid om een sportief programma op maat te volgen en tegelijkertijd een opleiding in het hoger onderwijs te volgen, gericht op een beroep. Zo kunnen sporters na hun topsportcarrière makkelijker een weg vinden op de arbeidsmarkt. 

Sport Vlaanderen en VDAB helpen de sporters bij het traject. Het profparcours is beschikbaar voor individuele sporters, sporters in een samengesteld team en ploegsporters. 

Hoe werkt het profparcours?

Als een betrokken sportfederatie van mening is dat de topsporter aan de nodige criteria voldoet om het professionele topsporttraject te volgen, kan deze een aanvraag indienen bij Sport Vlaanderen. Vervolgens gaat Sport Vlaanderen na of het aanvraagdossier ontvankelijk is en beoordeelt het sportief programma dat de sporter zal uitvoeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beroepsgerichte opleiding die de sporter wil volgen. 

Als de aanvraag is goedgekeurd, schrijft de sporter zich in als werkzoekende bij de VDAB. VDAB zorgt voor de inschrijving en administratieve opvolging van de sporter. Samen met de sporter zoekt VDAB naar een gepaste job die de sporter na zijn topsportcarrière kan of wil beoefenen. VDAB stelt ook een opleidingsplan op dat de kansen van de topsporter op de arbeidsmarkt moet verhogen, inclusief een beroepsgerichte opleiding. 

Financiële uitkering en verplichtingen

Tijdens het opleidingstraject tot professionele topsporter krijgt de sporter net zoals alle uitkeringsgerechtigde burgers een financiële uitkering. Gedurende het traject hoeft de sporter niet beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en kan hij of zij dus deelnemen aan internationale stages en competities. De sporter is in deze periode niet verplicht om actief op zoek te gaan naar werk. 

Evaluatie

Na een jaar evalueren VDAB, Sport Vlaanderen en de betrokken sportfederatie of de sporter voldoende vooruitgang heeft geboekt. 

Issac Kimeli Celebratig after winning the long cross during the Bruxelles Cross Cup

Wat na topsport?

Dankzij een constructieve samenwerking tussen Sport Vlaanderen en het Sociaal Fonds voor de Sport kunnen de carrièrebegeleiders van Sport Vlaanderen persoonlijke ondersteuning bieden aan ​topsporters die het leven na topsport willen voorbereiden en aan topsporters die effectief stoppen of al gestopt zijn.

Topsporters die voldaan hebben aan de doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid kunnen beroep doen op een meer intensief begeleidingstraject dat altijd start met een ‘toekomstgesprek’ met een carrièrebegeleider van Sport Vlaanderen. Tijdens dit gesprek wordt de specifieke situatie van de topsporter in kaart gebracht. Een belangrijke vorm van ondersteuning is Loopbaanbegeleiding Topsport. (Ex-)topsporters kunnen via erkende en ‘dedicated’ loopbaancentra voor topsport, beroep doen op loopbaancoaches die vertrouwd zijn met topsport.

Uit onderzoek blijkt dat topsporters psychologisch kunnen worstelen met deze grote verandering en dan kan begeleiding door een psycholoog zinvol zijn. Andere topsporters willen misschien een eigen onderneming uitbouwen en ook dan kunnen experts ingezet worden om dit proces te begeleiden.

Zowel de begeleiding door experts, als het volgen van opleiding, kan gefinancierd worden via het Sociaal Fonds voor de Sport.

Door Vlaanderen erkende topsporters die niet voldaan hebben aan de doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid, kunnen ook rekenen op advies van de carrièrebegeleider. Ook deze topsporters kunnen beroep doen op Loopbaanbegeleiding Topsport indien ze voldoen aan de vooropgestelde (ruime) criteria.​​