Sessie 1: Bewegen op verwijzing – Luc Lipkes (VIGeZ)

Foto_senioren_crossfit.jpg

Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Dit gebeurt onder andere dankzij professionele coaching door een Bewegen Op Verwijzing-coach. Hoe ziet zo’n begeleiding er uit? Hoeveel kost het? Hoe ziet zo’n beweegplan eruit? Hoe organiseer ik dat lokaal? Krijgt ik geld om dit te organiseren? Wat gebeurt er rond de Bewegen Op Verwijzing-coach? Deze unieke methode maakt de link tussen zorg en beweging om een moeilijk bereikbare doelgroep aan aan te spreken.

Sessie 2: Van innovatie naar club light – Jeroen Scheerder en Elien Claes (KU Leuven)

Om zoveel mogelijk mensen in een club te laten sporten en zo de kloof tussen het aantal clubsporters en niet-(club)sporters te dichten, dient ingezet te worden op een actieve en gerichte promotie van de clubgeorganiseerde sport via lichtere vormen van ledenbinding. Een goede omkadering vanuit de sportfederaties richting hun sportclubs is noodzakelijk voor de uitbouw van een vernieuwend verenigingsaanbod, want de middelen van de clubs (HRM, financieel, etc.) zijn beperkt. Om de sportfederaties hierbij te ondersteunen werden richtlijnen uitgewerkt ter verlichting van het sportaanbod in sportclubs (club light). Deze richtlijnen zijn opgenomen in een praktijkgids waarbij sportfederaties het innovatieproces kunnen doorlopen om tot de selectie en implementatie van een innovatiestrategie te komen. Dit innovatieproces, bestaande uit een vierdelig stappenplan, heeft op een wetenschappelijk onderbouwde manier vorm gekregen met input vanuit de praktijk. Deze input komt enerzijds vanuit een praktijktest bij zeven federaties en anderzijds van goede voorbeelden bij sportfederaties. Meer algemeen kan de praktijkgids gehanteerd worden voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties.

Foto_jongeren_karate.jpg

Sessie 3: Competentieontwikkeling door vrijwilligerswerk in de sport: een ‘appklare’ toolkit – Evi Buelens (VUB)

shutterstock_197932532.jpg

De competentietoolkit is ontwikkeld voor het ondersteunen van organisatoren van sociale sportpraktijken, zowel sportclubs als (sport)organisaties, die (willen) inzetten op het ontwikkelen van competenties van jongeren (die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties) door het opnemen van vrijwilligerswerk in de sport. Hierbij is het de bedoeling om te werken rond het herkennen, verwerven en versterken van competenties met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. De competentietoolkit werd ontwikkeld door de onderzoeksgroep Sport & Society in samenwerking met JES vzw. Ze bestaat onder meer uit een organisatorisch kader en een app, de ‘competentiebarometer’, die vergezeld wordt van een praktische inleiding en reflectieleidraad. In deze sessie werd de competentietoolkit toegelicht, hoe je er mee aan de slag kan, en presenteerden we de bevindingen van de afgelopen testfase.

Sessie 4: Prikkels voor bewegen op latere leeftijd – Britt Van Mechelen (KU Leuven)

Er is voldoende wetenschappelijke evidentie die het belang van krachttraining op het functioneren op latere leeftijd aantoont. De meeste oefenprogramma’s voor senioren focussen echter op het stimuleren van de cardiovasculaire fitheid. Het specifiek trainen van de spierkracht ontbreekt doorgaans. Krachttraining wordt vaak ervaren als te hoogdrempelig, te blessuregevoelig en niet aangepast aan de doelgroep. De KU Leuven ontwikkelde in samenwerking met diverse (senioren)sportfederaties een laagdrempelig oefenprogramma voor senioren.

shutterstock_244732870.jpg

Sessie 5: Effecten, randvoorwaarden en methodieken van sport binnen werkinlevingstrajecten voor jongeren – Tessa Commers (VUB)

shutterstock_290612729.jpg

In 2015 lanceerde het Europees Sociaal Fonds de oproep 'werkinleving voor jongeren (WIJ!)' waarbij ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen en handvaten worden geboden om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens een oriëntering en begeleidingstraject van een jaar wordt een actieplan ontwikkeld dat moet resulteren in duurzaam werk of het opstarten van een kwalificerende opleiding. Binnen de begeleidingstrajecten voor deze jongeren wordt ook gebruik gemaakt van sport. Flankerend aan deze trajecten voerde de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek uit naar de sportieve en arbeidsgerichte effecten van deze trajecten aangeboden door vijf uitvoerders in Vlaanderen (Argos, Groep Intro, Randstad, Skillbuilders & Vokans). Meer specifiek werden de aanbieders (jobcoaches en sportbegeleiders) en de deelnemers in deze trajecten bevraagd over de rol en de impact van het sportprogramma. Het onderzoek beschrijft verschillende methodieken waarbij sport wordt ingezet om de tewerkstellingskansen van deze jongeren te vergroten.

Sessie 6: Sportverenigingsondersteuning in Vlaanderen – Pieter Hoof (Vlaamse Sportfederatie)

Sportverenigingen hebben een rijke traditie en vormen een essentiële hoeksteen van het Vlaamse sportbeleid. Maar de sportverenigingen in Vlaanderen werken in een snel evoluerende omgeving. De verwachtingen van sporters of ouders veranderen, de overheid verlangt een hogere kwaliteit in ruil voor subsidies, de touwtjes aan elkaar knopen is moeilijker (dalende inkomsten en hogere uitgaven), vrijwilligers engageren zich specifieker en beperkter in tijd en kwaliteitsvolle trainers zijn moeilijk te vinden. Ook demografische evoluties zoals verkleuring, vergroening, vergrijzing, verarming… beïnvloeden de sportverenigingen. Overheden verwachten dan weer dat sportverenigingen oplossingen hebben voor allerlei maatschappelijke problemen (overgewicht, werkloosheid, kansarmoede…) of aandacht hebben voor specifieke doelgroepen (senioren, kwetsbare jongeren...). Deze veranderende omgeving daagt sportverenigingen uit om de werking, het aanbod en de relatie met hun leden kritisch te evalueren. Sportverenigingen die open staan voor vernieuwing kunnen grote veranderingen soms moeilijk implementeren. Ze hebben niet altijd de juiste competenties of soms ontbreekt het hen aan voldoende capaciteit. Sport Vlaanderen heeft daarom een opdracht uitgeschreven waarbij methodieken van verenigingsondersteuning zullen worden ontwikkeld, getest en geëvalueerd om sportverenigingen sterker te maken, zodat ze beter in staat zijn om een eigen, toekomstgericht en maatschappijgericht beleid te ontwikkelen en zodat ze hiervoor de nodige projecten en strategieën kunnen uitwerken en implementeren.

jeugdsport gezondheid teamspirit.jpg

Sessie 7: Get Fit 2 Sport, primaire sportletselpreventie bij Vlaamse jonge sporters – Lennert Goossens (UGent)

Foto_benen_evenwichtsbalk.jpg

Via 'Get Fit 2 Sport' willen we ervoor zorgen dat alle Vlaamse jonge sporters de basisprincipes van primaire sportletselpreventie aangeboden krijgen. In deze sessie werd het plan van aanpak voor een breed bereik van 'Get Fit 2 Sport' voorgesteld. De basisprincipes werden toegelicht, met bijzondere aandacht voor het stimuleren van autonome motivatie.