Die interne staatshervorming wordt beschreven in:

  • het regeerakkoord 2009-2014: "een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden"
  • de beleidsnota binnenlands bestuur 2009-2014
  • het Witboek interne staatshervorming (8/4/2011), dat de basis vormt voor de implementatie van de hervorming

De kernpunten van staatshervorming zijn: meer bestuurskracht en autonomie voor gemeenten, performante processen, afbakening van de provinciale taken, en een duidelijke vereenvoudiging en vermindering van de intermediaire bestuursniveaus.

 

Concreet zorgde de hervorming voor een afbakening van de bevoegdheden van de provincies en een opsomming van de thema's (Vlaamse beleidsprioriteiten) waarvoor de provincies nog gesubsidieerd kunnen worden door de Vlaamse overheid. 

 

De provincies zijn tot en met 2017, wat sport betreft, bevoegd voor de volgende zaken:

  1. het stimuleren van personen met een handicap tot sporten
  2. het, op vraag van de gemeenten, stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector
  3. het ondersteunen of organiseren van bovenlokale sportevenementen
  4. het bouwen of subsidiëren van een bovenlokale sportinfrastructuur
  5. het coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening
  6. het beheren van unieke bovenlokale instellingen in de sport, i.e. een bovenlokale organisatie die een specifieke meerwaarde betekent voor de sport op provinciaal niveau en die niet op Vlaams of op lokaal niveau ingevuld wordt.

De bevoegdheden van de provincies werden nader omschreven in de bestuursakkoorden.

 

Tot en met 2017 blijven de provincies ook gesubsidieerd op basis van het decreet lokaal sportbeleid en dit voor het stimuleren van personen met een handicap tot sporten (beleidsprioriteit 5).

 

Echter, vanaf 2018 wordt de bevoegdheid Sport van de provincies definitief overgeheveld naar de Vlaamse overheid en/of naar de lokale besturen, afhankelijk van de materie.

 

De voorbereidingen voor deze overheveling zijn volop aan de gang. Een goede afstemming met alle betrokken actoren is noodzakelijk om de dienstverlening aan de lokale besturen en de innoverende initiatieven van de provincies te bestendigen.

Een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor personen met een handicap

rolstoelzwemmen.jpg

Personen met een handicap aan het sporten krijgen is tot en met 2017 een van de bevoegdheden van de provincies, en een vijfde beleidsprioriteit voor de Vlaamse Regering. Door het organiseren, ondersteunen of faciliteren van een laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor personen met een handicap te koppelen aan subsidies, wil de Vlaamse overheid meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen.

 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het provinciebestuur aantonen dat ze lokale belanghebbenden heeft die betrokken zijn bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning, in het bijzonder personen met een handicap.

 

Subsidies zijn beperkt tot 0,06 euro per inwoner. In tegenstelling tot de andere beleidsprioriteiten is er geen verplichting tot cofinanciering. Als deelrapportagecode in de Beleids- en Beheerscyclus  (BBC) gebruik je LSBVBP05.

 

Kosten die in aanmerking komen zijn de kosten van eigen initiatieven voor de doelgroep, maar ook de financiële steun voor derden. De subsidie mag ook besteed worden aan sportmateriaal. (vb. sportdag voor mensen met beperking), maar ook de specifieke kosten voor de doelgroep op algemene activiteiten (vb. bus voor mensen met beperking naar gemeentelijke sportdag).

 

De subsidie mag niet besteed worden aan de bouw of renovatie van infrastructuur of aan de uitbatingskosten die verbonden zijn aan die infrastructuur.

 

De provincie bepaalt zelf een of meer indicatoren voor de evaluatie van deze beleidsprioriteit.

 

Lees meer in het decreet en besluit.

Terug naar boven