Sinds 2016 is het decreet van 6 juni 2012 enkel nog van toepassing op de randgemeenten, provincies (t.e.m. 2017) en de VGC. Op vraag van de gemeenten zelf werd de decretale subsidie overgeheveld naar het gemeentefonds.

Sport Vlaanderen staat in voor de algemene inhoudelijke en administratieve ondersteuning en controle. De cel lokale en provinciale besturen en de VGC van de afdeling Subsidiëring geeft algemene en individuele informatie en advies over het decreet lokaal sportbeleid en voor specifieke vragen kan je ook contact opnemen met je dossierbeheerder. De provinciale promotiediensten staan ook ten dienste van de besturen: zij zorgen voor algemene begeleiding en adviesverlening.

 

Jouw contactpersoon bij onze afdeling Subsidiëring is Geertrui Schiltz.


Algemene voorwaarden voor subsidiëring en cofinanciering

Via het decreet lokaal sportbeleid ondersteunt de Vlaamse overheid het sport voor allen-beleid op lokaal vlak. Iedereen de kans geven om aan sport te doen, dat is de betrachting. Subsidies of financieringen in dit kader mogen niet gebruikt worden voor topsport of competitiesport op hoog niveau, want die vallen niet onder het sport voor allen-beleid.

 

Om binnen dit decreet in aanmerking te komen voor subsidies of cofinanciering, moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Binnen het decreet zijn er ook 4 beleidsprioriteiten op het vlak van sport gedefinieerd. Die hebben elk een aantal extra specifieke subsidiëringsvoorwaarden die bovenop de algemene voorwaarden gelden.

 

De subsidies die door de toepassing van dit decreet worden uitgekeerd, kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven. Daarnaast komen uitgaven voor infrastructuur niet in aanmerking voor subsidie en cofinanciering.


De gedetailleerde omschrijving van alle voorwaarden en de bijbehorende definities vind je in de regelgeving van het decreet lokaal sportbeleid.

 

De subsidiereglementen die opgemaakt worden in functie van het decreet lokaal sportbeleid moeten digitaal ter beschikking gesteld worden en raadpleegbaar zijn via de website van het lokale bestuur.

 
Als je gemeente voldoet aan alle voorwaarden van het decreet en het besluit, dan subsidieert de Vlaamse Regering je voor een bedrag van 2,4 euro per inwoner (inwoners jaar X-2). De subsidie wordt telkens uitbetaald in 2 schijven van 50%: de eerste schijf voor 30 juni en de 2de schijf voor 30 november.

De vier Vlaamse beleidsprioriteiten sport

De 4 Vlaamse beleidsprioriteiten sport (BPS) vormen één pakket. Je kan als gemeentebestuur niet kiezen voor beleidsprioriteit 1 en 3. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet je intekenen op elk van de beleidsprioriteiten.

 

 

Op basis van het Planlastendecreet moet je als bestuur via de meerjarenplanning en de jaarrekening (BBC) aantonen dat je zowel inhoudelijk als financieel voldoet aan de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport. Ook als de doelstellingen met betrekking tot de beleidsprioriteiten niet tot de prioriteiten van het gemeentebeleid behoren, moeten ze dus uitgewerkt worden in de meerjarenplanning.

 

Per beleidsprioriteit moet je als lokaal bestuur een of meerdere indicatoren formuleren en die opvolgen via de beleids- en beheerscyclus (BBC). Er werd ook een bestedingspercentage vastgelegd voor elk van de beleidsprioriteiten. Op die manier wordt 80% van de subsidie verdeeld. Er is dus nog 20% vrije ruimte die je vrij mag besteden aan elk van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport.

 

Als lokaal bestuur zorg je bovendien voor een cofinanciering van 30% op het totale subsidiebedrag. Die mag je vrij verdelen over de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport. 

 

Let op: als de cofinanciering aan een bepaalde beleidsprioriteit(en) Sport wordt besteed, dan moet de besteding natuurlijk voldoen aan de voorwaarden.

Begeleiding of ondersteuning nodig?

Tussen 2012 en 2014 organiseerden we een aantal infosessies voor schepenen en sportgekwalificeerde ambtenaren over het decreet lokaal sportbeleid. Hieronder vind je de presentaties die we toen gaven, terug, en enkele handige links met meer informatie. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is bevoegd voor regelgeving en informatie in verband met beleids- en beheerscyclus (BBC).

Terug naar boven