Het Vlaamse sportbeleid

Het Vlaamse sportbeleid werd door minister van Sport Philippe Muyters onderschreven in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019.

Beleidsnota sport

In zijn Beleidsnota Sport schrijft minister Muyters dat hij streeft naar een kwalitatief en up-to-date sportaanbod op maat van elke Vlaming, in welke levensfase die zich ook bevindt. Samenwerking tussen de vele sportactoren, van federaties tot clubs, lokale besturen en verenigingen, is essentieel om tot een kwalitatief sportaanbod te komen dat voor iedereen toegankelijk is.

Het planlastendecreet

Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het sportbeleid in Vlaanderen. Binnen het Vlaamse sportlandschap wordt de subsidiëring van gemeenten en provincies geregeld via een aantal decreten en besluiten.

 

Om sport toegankelijk te maken voor iedereen, werden de gemeenten en provincies tot en met 2013, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie tot en met 2015, gesubsidieerd via het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 (SVA-decreet). 

 

Het zogenaamde Planlastendecreet van 15 juli 2011, dat de meerjarenplanning bij de lokale besturen regelt en dus ook een impact heeft op de subsidiëring van de besturen, leidde ertoe dat het sport voor allen-decreet werd aangepast.

Het decreet lokaal sportbeleid

De gemeenten werden in 2014 en 2015, de provincies tot en met 2017 - en vanaf 2016 ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie - gesubsidieerd via het Decreet Lokaal Sportbeleid (LSB-decreet). Dat werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd.

Vanaf 2017 is er geen decretale subsidiëring meer van de gemeenten, uitgezonderd de randgemeenten.