Subsidieproject naschoolse sport 1e en 2e graad secundair onderwijs

Als gemeente- of stadsbestuur kan je subsidies aanvragen voor naschoolse sport in de 1e en 2e graad van het secundair onderwijs en Buso. Zo kunnen middelbare scholen in jouw stad of gemeente een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod organiseren. 

 

De lokale actoren verenigingen zich in een ‘lerend netwerk’. Dat netwerk organiseert en volgt de samenwerking op tussen de gemeente(n), de scholen, en bv. de lokale sportclubs, de FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/SVS schoolsportcoach, Huis van het Kind, OCMW, CAW en eventuele andere partners. 

 

Het lerend netwerk zal het naschoolse sport- en beweegaanbod ondersteunen en opvolgen en na de projectperiode structureel verankeren op lokaal niveau. 

 

Lokale actoren kunnen tot uiterlijk 1 juni 2018 om 12:00 u een projectaanvraag indienen.

 

Lees de volledige projectoproep

 


Timing

Timing dossiers

  • 1 juni 2018 om 12u: afsluiten inschrijvingen
  • Eind juni 2018: feedback aan indieners over het al dan niet weerhouden van het dossier

Begeleiding

  • Maart - mei 2018: infosessies door Sport Vlaanderen
  • April - juni 2020: begeleiding en coaching van lokale besturen door ISB vzw

Uitvoering project

  • Projectjaar 1: schooljaar 2018-2019
  • Projectjaar 2: schooljaar 2019-2020

Aanvraagformulier en te gebruiken sjablonen

Aantal leerlingen 1e en 2e graad SO per school

Ter info geven we je hier het aantal leerlingen mee per school per provincie:

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Veel gestelde vragen

Kan men nog instappen in het tweede jaar (2019-2020)?

Het gaat om een eenmalige projectoproep. Je kunt tot uiterlijk 1 juni 2018 12:00 u een dossier indienen. Dossiers die later worden ingediend, nemen we niet in overweging.

Scholen die zich bevinden op het grondgebied van een gemeente/regio waarvan het dossier weerhouden is, kunnen er wel voor kiezen om pas het tweede projectjaar in te stappen of om het tweede projectjaar bv. pas de tweede graad mee te nemen. 

 

Krijg je extra middelen wanneer een extra school of graad in het tweede jaar start?

Wanneer in het tweede projectjaar nog een school mee in het project stapt, zal de extra subsidie afhangen van het nog beschikbare budget.

Wanneer er in het tweede projectjaar binnen dezelfde school meer leerlingen meedoen aan het naschools sport- en beweegaanbod (bv. jaar 1 enkel aanbod voor leerlingen van de 1e graad, jaar 2 een aanbod voor zowel 1e als 2e graad), zal de extra subsidie afhangen van het nog beschikbare budget.

Wanneer een school tijdens het eerste projectjaar uit het project stapt, tellen de leerlingen van deze school niet meer mee voor de berekening van de subsidie in het volgende projectjaar. 

Moet elke lesgever en coördinator het online bijscholingspakket volgen?

Elke begeleider die ingezet wordt, is verplicht om het online bijscholingspakket ‘naschoolse sport- en beweegbegeleider’ te doorlopen en de bijhorende vragenlijst in te vullen tijdens de eerste maand dat hij of zij start als begeleider in het kader van dit project.

Wat als een lesgever of coördinator het online bijscholingspakket niet gevolgd heeft?

De lesgeverskosten van deze lesgever of de coördinatiekosten van deze coördinator komen niet in aanmerking voor subsidie.

Welke leerlingen tellen mee om het 40% saldo op het einde van elk schooljaar te ontvangen?

Alle leerlingen van de 1e en de 2e graad in het lerend netwerk die gedurende het projectjaar ≥ 10 keer deelnemen aan het nieuwe naschoolse sport- en beweegaanbod, tellen mee om het 40% saldo op het einde van elk schooljaar te ontvangen.

Stel dat een school in het eerste jaar enkel de 1e graad meeneemt en in het tweede jaar zowel de 1e als 2e graad, moet de 2e graad dan 5% of 15% van de deelnemers bereiken om de 40% saldo te verkrijgen?

Op het einde van het tweede schooljaar moet de 1e graad 15% van de leerlingen bereiken en de 2e graad 5% van de leerlingen in het nieuwe naschoolse sportaanbod.

Mag je de leerlingen laten betalen om mee te doen met het naschools sportaanbod?

Wie na afloop van het project het naschoolse sport- en beweegaanbod wil verderzetten, heeft misschien nood aan een kleine financiële bijdrage van de leerlingen voor hun deelname. Die bijdrage mag echter geen drempel zijn voor de leerlingen om deel te nemen. Afhankelijk van de specifieke situatie in de betrokken scholen, kan elk lokaal lerend netwerk autonoom bepalen of het nodig is om een deelnameprijs te vragen of niet.

Welke kosten mag ik indienen en welke kosten komen in aanmerking voor de subsidie?

Je moet alle kosten en inkomsten vermelden in het afrekeningsdossier op het einde van elk projectjaar. Ook eigen ingebrachte kosten moet je vermelden. Zo kennen wij de totale kostprijs van het naschools sport- en beweegaanbod.

De kosten voor de begeleiders die het naschools sportaanbod verzorgen en de kosten voor het aanstellen (of uitbreiden) van een (deeltijdse) coördinator voor dit project komen in aanmerking voor subsidie.

Moet het lokaal lerend netwerk al opgericht zijn voor indienen van het dossier (voor 1 juni 2018)?

Neen, je geeft bij het indienen van het dossier aan welke partners deel zullen uitmaken van het lokaal lerend netwerk. In de loop van het eerste projectjaar geven we vorm aan dit lerend netwerk en tijdens het tweede schooljaar bouwen we het verder uit.

Welke partners tellen mee om tot 4 soorten partners in het lokaal lerend netwerk te komen?

Alle lokale partners die zich engageren, komen in aanmerking.

De FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/SVS schoolsportcoach tellen niet mee als één van de vier partners. Zij moeten geen engagementsverklaring ondertekenen.

Terug naar boven