Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Georganiseerde sportsector ook in 2020 belangrijkste partner in het sportbeleid

29/01/2020

Vlaams minister voor Sport, Ben Weyts, heeft de subsidies voor de sportfederaties en beleidsprojecten voor 2020 toegekend zoals bepaald in het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sport.

Beleidsfocus jeugdsport

In het kader van de beleidsfocus jeugdsport keurde de minister 41 projecten goed. Een op maat uitgewerkt jeugdsportfonds helpt sportfederaties hun sportclubs financieel te ondersteunen. Met die financiële steun kunnen sportclubs een kwalitatieve werking garanderen en hun ledenaantallen doen toenemen.

Beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod

Met betrekking tot de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod keurde de minister 37 projecten goed. De projecten bevorderen het diversiteitsbeleid van de sportfederaties en hun sportclubs, en nemen de sportparticipatiedrempels weg voor specifieke doelgroepen.

Beleidsfocus innovatie

De beleidsfocus innovatie ondersteunt originele en vernieuwende projecten, die het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen. Zo helpen ze sportfederaties om meer mensen te bereiken en hen aan te zetten tot een sportieve vrijetijdsbesteding.

Binnen deze beleidsfocus werden 31 innovatieve projecten voor 2020 goedgekeurd.

Beleidsfocus sportkampen

De beleidsfocus sportkampen ondersteunt kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en tegelijk de deur openzetten voor nieuwe leden. Aansluitend is er ook een extra impuls naar kansarme deelnemers. 13 sportfederaties krijgen ondersteuning voor hun sportkampen van 2020.

Sportieve vrijetijdsbesteding

Voor 2020 ondersteunt de minister ook de vier organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Op basis van de bezwaarprocedure kan het zijn dat er nog projecten bijkomen.


Sport Vlaanderen is actief op social media