Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Summer of 2018: de barometer staat op topsportzomer

14/08/2018

In de media zijn diverse stukken en opinies verschenen over de grand-cru-topsportzomer 2018 en wie daarvoor al dan niet de pluimen op de hoed mag steken. Hierbij geven we de facts & figures van een uitstekende topsportzomer.

De verdienste voor een topsportprestatie ligt altijd in de eerste en belangrijkste plaats bij de topsporter, die een overdosis aan talent, engagement en ambitie moet bezitten en dit voor een lange tijd moet aanhouden. Minister Muyters en Sport Vlaanderen zorgen samen met de Vlaamse topsportfederaties voor een optimaal topsportklimaat, waarin topsporters met succeskansen op het hoogste internationale niveau alle kansen krijgen om zorgenvrij te trainen en te presteren. We nemen niemand de pluimen van de hoed door te stellen dat de Vlaamse steun voor nagenoeg alle Vlaamse topsporters noodzakelijk is om zich te kunnen meten met de internationale top op Olympische Spelen, WK’s en EK’s. Het Vlaamse topsportbeleid is zonder meer de motor van de Belgische topsport.

 

Het Vlaamse topsportbeleid komt tot stand in samenwerking met alle relevante actoren (federaties, BOIC, experts, wetenschappers, …) en is volkomen transparant. Sinds 1995 heeft Sport Vlaanderen (toen Bloso) topsporters onder contract. Sinds 2004 hebben we per Olympiade een concreet Topsportactieplan Vlaanderen, waarin de krachtlijnen van het topsportbeleid en de specifieke actiepunten omschreven zijn, zoals vastgelegd door de Stuurgroep Topsport, het strategisch adviesorgaan inzake Topsport voor de Vlaamse minister van Sport. Het eerste Topsportactieplan betrof de Olympiade Beijing (2005-2008), inmiddels zijn we halfweg de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen IV voor de lopende Olympiade Tokyo (2017-2020) en vanaf het najaar 2018 bereiden we met de sector na een grondige evaluatie een nieuw Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) voor de Olympiade Parijs 2024 voor.

De klemtoon ligt op Olympische en Paralympische sporttakken/disciplines en we zetten actueel in op het behalen van finales (top-8) op EK t/m medailles op Olympische Spelen. We mikken zowel op de korte termijn (prestatieprogramma’s van elitesporters die kunnen pieken in de lopende Olympiade), de middellange termijn (ontwikkelingsprogramma’s van beloftevolle jongeren die in de volgende Olympiade kunnen presteren) als lange termijn (talentdetectieprogramma’s voor topsporttalenten die over 2 of 3 Olympiades top kunnen zijn). Het gemeenschappelijk project Be Gold, waarin (Sport) Vlaanderen een hoofdaandeelhouder is, mikt eveneens op de middellange en lange termijn. Sport Vlaanderen volgt de integrale topsportwerking in elke sporttak van nabij op en begeleidt en ondersteunt de topsportfederaties via permanente topsportcommissies per sporttak, waar we aan participeren. Sport Vlaanderen kent de topsporters en de coaches goed en volgt hen tijdens stages en wedstrijden. We evalueren de werking (het proces) dus continu en we meten ook de evolutie in prestaties (het product) via een zelf ontworpen “Vlaamse topsportindex”. Dit laat ons toe om resultaten te objectiveren en om evoluties in de tijd objectief vast te stellen. We kunnen de index berekenen voor elke periode, elke sporttak/discipline, elk land, Vlaanderen en Wallonië, …

 

In 2018 heeft de Vlaamse regering een budget van +/- 24 mio euro ter beschikking gesteld van Sport Vlaanderen om het Vlaams topsportbeleid uit te voeren (naast substantiële investeringen in Vlaamse trainingsinfrastructuur topsport van +/- 26 mio euro voor de Olympiades Rio en Tokyo). Dit bedrag is substantieel, maar om alle noden van de beste topsporters te kunnen invullen, dienen we selectief om te gaan met de middelen, contracten, … en stellen we dus prioriteiten. Betere resultaten worden nooit bereikt door de lat lager te leggen.

 

Een Taskforce Topsport met experts uit Sport Vlaanderen, het kabinet Sport, het BOIC en de VSF (koepel van Vlaamse sportfederaties) behandelt en verleent advies over alle dossiers Topsport waarvoor Sport Vlaanderen middelen inzet (van topsportsubsidies tot aanstelling van technisch directeurs Topsport en contracten voor topsporters).

Hoe werkt de topsportindex?

De Vlaamse topsportindex voor Olympische disciplines kent punten toe aan elke topsportprestatie vanaf een 8ste plaats op een EK. Vier parameters bepalen hoeveel punten aan een prestatie worden toegekend : (1) mondiale competities leveren meer punten op dan continentale (Europese) competities, (2) ploegsporten (bvb. hockey) leveren meer punten dan samengestelde teams (bvb. 4x400m atletiek), die op hun beurt meer punten opleveren dan individuele competities (vb. judo), (3) periodiciteit : een jaarlijks EK of WK levert minder punten op dan een twee- of vierjaarlijks EK of WK en (4) medailles leveren meer punten op dan top-8 plaatsen (4 tot 8). Een top-8 plaats op een jaarlijks EK in een individuele Olympische discipline levert 1 punt op. De maximale score voor één prestatie wordt bereikt met 72 punten voor een medaille op een vierjaarlijks WK (of OS) in een Olympische ploegsport. Onderstaande tabel geeft de indexpunten voor elke mogelijke prestatie. De punten worden per prestatie uiteraard slechts één keer toegekend aan het samengesteld team of de ploeg in zijn geheel.

Tabel1.png

Het opgebouwde, volgehouden en permanent bijgestuurde Vlaamse topsportbeleid werpt onmiskenbaar zijn vruchten af. Gezien de actualiteit beperken we ons in dit overzicht tot de disciplines van de Olympische Zomerspelen.

Hoe evolueren de prestaties?

We brengen alle resultaten in kaart vanaf een top-8 plaats op een EK tot een medaille op de Olympische Spelen. Elk afzonderlijk resultaat dat hiervoor in aanmerking komt, noemen we een “hit”. Tabel 1 geeft het aantal hits weer in historisch perspectief en het corresponderend aantal punten op de Vlaamse Topsportindex. Om de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden, nemen we overeenstemmende periodes per Olympiade. In dit overzicht betreft het de periode die aanvangt één dag na de Olympische Spelen en loopt tot de maand augustus van het tweede jaar van de Olympische cyclus.

Tabel2.png

Het aantal behaalde medailles en top-8 plaatsen op EK’s en/of WK’s in Olympische zomerdisciplines is in de lopende Olympiade sterk toegenomen. De corresponderende topsportindex voor België is in 2018 gestegen naar een historisch hoogtepunt van 1.112 indexpunten, verdeeld over 675 indexpunten voor Vlaamse topsportresultaten, 264 indexpunten voor bicommunautaire topsportresultaten en 173 indexpunten voor Waalse topsportresultaten.

 

Onderstaande figuur geeft aan welk aandeel van de hits en indexpunten door Vlaamse topsporters in de lopende Olympiade voor rekening is van de ondersteunde topsporters via het Vlaams topsportbeleid (opgenomen in een prestatie- of ontwikkelingsprogramma).

 

Figuur1.png

De cumulatieve topsportindex geeft aan hoeveel indexpunten zijn verzameld in een voortschrijdende periode van 4 volledige jaren en hoe de resultaten doorheen de tijd evolueren. Dit brengen we in kaart omdat internationale resultaten slechts over een cyclus van vier jaren (duur van een Olympiade) echt vergelijkbaar zijn. Eén keer om de vier jaren zijn er Olympische Spelen, elke sporttak heeft per Olympiade evenwel 1, 2, 3 of 4 EK’s / WK’s.

Figuur2.png

De Vlaamse topsportindex kent een sterke stijging sinds 2013 waar de effecten van een systematisch Vlaams topsportbeleid sinds 2004 voor het eerst onmiskenbaar duidelijk worden. De stijging versnelt in 2016 en zet zich voort tot vandaag. Het is duidelijk dat Vlaamse topsporters het leeuwendeel aanleveren van de Belgische topsportresultaten. Dit is in nagenoeg elke sporttak het geval. In 2018 zijn atletiek en judo uitzonderingen, waar Waalse topsporters de meeste resultaten behalen op het EK.

 

De ranking van België t.o.v. de Europese landen is weergegeven in figuur 3. Deze Europese ranking verschilt en evolueert per sporttak doorheen de jaren, maar over alle Olympische sporttakken/disciplines heen is het duidelijk dat België (met een overwegend Vlaamse inbreng) klimt van plaats 31 in 2015 naar plaats 21 op heden.

Figuur3.png

Het topsportjaar 2018 is nog niet voorbij

In het najaar 2018 zullen Vlaamse topsporters nog deelnemen aan volgende EK’s en WK’s.

 

Het staat nu al vast dat 2018 een topsportjaar is om in te kaderen.

Tabel3_Topsportkalender2018.png

Sport Vlaanderen is actief op social media