Inleiding

Het Onderzoeksplatform Sport is een samenwerking tussen de KU Leuven, UGent en VUB. In elke onderzoekslijn zijn verschillende onderzoeksgroepen van deze universiteiten betrokken.

logo_OPS_rgb.gif

Hoe is het Onderzoeksplatform Sport georganiseerd?

Elke onderzoek gebeurt onder leiding van één of meerdere promotoren, aangevuld met betrokkenen uit de andere universiteiten. Een wetenschappelijk medewerker voert het onderzoek uit onder leiding van de promotor. Onderzoekslijn 1 over beleidsmonitoring en onderzoekslijn 2 over sportparticipatie zijn een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid (KU Leuven), Sportmanagement (UGent) en Sport & Society (VUB). De derde onderzoekslijn over de motorische ontwikkeling van jonge kinderen wordt gerealiseerd door de onderzoeksgroepen Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid (KU Leuven), Biomechanica & Motorische Controle van de Menselijke Beweging (UGent) en Motoriek & Didactiek (VUB).

 

De dagelijkse coördinatie van het Onderzoeksplatform Sport is in handen van Prof. dr. Jeroen Scheerder (promotor-coördinator) en dr. Erik Thibaut (coördinator), het dagelijks bestuur (vertegenwoordiging van promotoren en onderzoekers van de verschillende onderzoeksinstellingen) en de themagebonden onderzoeksteams.

 

Om een goede samenwerking te garanderen, werd een stuurgroep opgericht waarbij ook vertegenwoordigers vanuit het beleid zijn opgenomen: een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Sport, twee vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen en twee vertegenwoordigers uit de Vlaamse Sportraad. Voor een continue interactie met de opdrachtgever is er een bilateraal overleg en een permanent overleg gecreëerd met vertegenwoordigers van het kennis- en informatiecentrum sport (KICS) van Sport Vlaanderen en de vertegenwoordiger van de minister van Sport. 

 

De implementatie en afstemming van wetenschappelijke kennis in het werkveld zal gegarandeerd worden door middel van de organisatie van klankbordgroepen en de opmaak van een actieplan (na jaar 1) waarin de verschillende praktijkgerichte valorisatiemogelijkheden per onderzoekslijn zijn uitgewerkt.

Welke onderzoeksgroepen zijn actief in het Onderzoeksplatform?

Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven)

Binnen de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven staat het onderzoek naar de deelname aan en de organisatie van sport en fysieke activiteit centraal, en dit vanuit een sociaalwetenschappelijke benadering. Meer bepaald worden sport en andere vormen van bewegingscultuur bestudeerd vanuit een antropologisch, bestuurskundig, economisch, historisch, politicologisch en/of sociologisch perspectief.

Het wetenschappelijk onderzoek van de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid van het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven kan gesitueerd worden binnen twee onderzoekslijnen: fysieke activiteit ter bevordering van de fysieke fitheid en gezondheid enerzijds, en leiderschap ter bevordering van teamfunctioneren en motivatie in de sport anderzijds.

Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid (KU Leuven)

Onderzoeksgroep Sportmanagement (UGent)

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Sportmanagement van de UGent richt zich op effectiviteit in de sport binnen het kader van de professionalisering van sportbeleid en sportmanagement.

Het onderzoeksprogramma van de onderzoeksgroep sport pedagogiek van de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen is opgebouwd rond de centrale vraag: “Hoe kan een leerkracht Lichamelijke Opvoeding, een sport coach, of een sportclubbestuur, kinderen en jongeren motiveren tot een sportieve en actieve levensstijl?”.

Onderzoeksgroep Biomechanica en Motorische Controle van de menselijke beweging (UGent)

Onderzoeksgroep Sport & Society (VUB)

De onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Vrije Universiteit Brussel doet maatschappelijk relevant en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar sport met betrekking tot maatschappelijke en beleidsgerelateerde vraagstukken. 

Het centrale uitgangspunt van de Onderzoeksgroep Motoriek & Didactiek is het bevorderen van ‘physical literacy’ door het bestuderen van feitelijke en (zelf)waargenomen competenties inzake beweging / motoriek, pedagogiek en didactiek.

Onderzoeksgroep Motoriek & Didactiek (VUB)

Contact

Coördinatie Onderzoeksplatform Sport

Prof. dr. Jeroen Scheerder, Promotor-coördinator, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

dr. Erik Thibaut, Coördinator, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

Coördinatie opdrachtgever Sport Vlaanderen

Jasper Truyens, Gangmaker wetenschappelijk onderzoek sport, Sport Vlaanderen