Sport Vlaanderen doet dienst als uniek loket voor alles wat met het Vlaamse sportbeleid te maken heeft. We ondersteunen de Vlaamse Regering bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid van breedtesport tot topsport.

We helpen ook bij de uitvoering ervan: financiële ondersteuning voor besturen, federaties en clubs, administratieve begeleiding en natuurlijk ook controle en evaluatie.

Onze opdrachten

Dat de uitvoering van het Vlaamse sportbeleid een taak is voor Sport Vlaanderen, toen nog Bloso, is zo bepaald in het decreet betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen" en werd bevestigd in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 en in de beleidsnota Sport 2019-2024. Daarin wees minister Weyts de uitvoering van het Vlaams sportbeleid opnieuw toe aan Sport Vlaanderen.Deze opdrachten zijn in handen van Sport Vlaanderen:

 

 1. We subsidiëren en begeleiden sportfederaties, lokale besturen, en andere sportactoren.
 2. Via de Vlaamse Trainersschool ontwikkelen, organiseren en erkennen we sportkaderopleidingen en valoriseren we diploma’s en attesten.
 3. We adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de uitbouw van sportinfrastructuur, met bijzondere aandacht voor omgevingskwaliteit.
 4. We beheren onze veertien eigen sportcentra en bouwen ze verder uit.
 5. Ook de sportpromotie op Vlaams niveau is in onze handen.
 6. We voeren het topsportbeleid uit.
 7. Gezond en ethisch sporten staan hoog op onze agenda.
 8. We voeren het antidopingbeleid uit, conform de WADA-code.
 9. We zetten voortdurend in op beleidsontwikkeling en –verspreiding voor de sportsector en op een Kennis- en Informatiecentrum Sport. We nemen ook initiatieven omtrent wetenschappelijk onderzoek.
 10. We volgen het internationale sportbeleid op.
 11. We zetten samenwerkingsverbanden op binnen de sportsector of met andere beleidsvelden.

Het topsportbeleid in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft het beheer van het topsportbeleid in Vlaanderen toevertrouwd aan Sport Vlaanderen: het principe van één Vlaams loket voor topsportbegeleiders en de topsporters, zoals in het regeerakkoord is bepaald, maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om al zijn ontplooiingskansen optimaal te benutten en zijn ambities waar te maken.

Ons collectief sportgeheugen

Wij vinden het ook belangrijk dat de onvergetelijke sportmomenten van onze Vlaamse sporters niet verloren gaan. Op het sportdomein van Hofstade vind je het Sportimonium, één van de weinige internationaal erkende Olympische musea. De Sportimonium vzw, die het museum beheert en uitbaat, wordt voor zijn werking jaarlijks gesubsidieerd. Dat is zo vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 4 december 2009 tussen Sport Vlaanderen, toen nog Bloso, en de vzw Sportimonium. Die laatste dient vijfjaarlijks een beleidsplan in bij Sport Vlaanderen. Het huidige beleidsplan loopt tot eind 2018.