Projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur”

In veel gevallen is de leegstand van schoolsportinfrastructuur het gevolg van praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk of technisch onvoldoende geschikt voor sportclubs omdat bv. de belijning van de sportvloer niet conform is aan sporttechnische reglementen, er geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen, enzovoort.

 

De Vlaamse Regering wil die drempels voor scholen wegnemen en hen een duwtje in de rug geven om hun sportinfrastructuur te verbeteren en na schooltijd open te stellen. Op 15 juli 2016 keurde ze de projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” goed. In totaal is er voor deze projectoproep 2.300.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen. Geselecteerde scholen krijgen zowel praktische als financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten.

 

Voor de praktische ondersteuning van scholen zorgt het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en –recreatiebeleid (ISB). Informeren, adviseren, begeleiden en coachen, dat zijn de belangrijkste opdrachten, maar het ISB zal ook goede praktijken verzamelen en communiceren naar de hele onderwijssector.

 

Scholen hebben tot 16 december 2016 (12 u.) de tijd om een aanvraagdossier in te dienen bij onze afdeling subsidiëring. Uiterlijk in maart 2017 worden de goedgekeurde projecten bekend gemaakt.

Een geldig dossier bevat deze documenten en moet ondertekend worden door het bevoegde beslissingsorgaan en/of de bevoegde persoon:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • Een begroting in evenwicht van het ingediende project;
  • Een formele samenwerkingsovereenkomst  (bv. een huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst) of beslissing tot samenwerking tussen minimaal de indienende school en de sportdienst (bv. aan de hand van een ingevulde bezettingsmatrix) ;
  • Vergunningen (indien reeds beschikbaar);
  • Een ondersteunende brief vanuit de sportdienst;
  • Eventuele bijlagen

De verantwoordelijkheid voor de volledigheid van het ingediende dossier ligt bij de aanvrager.

 

Het volledige dossier wordt per e-mail verstuurd naar: sport@sport.vlaanderen met als onderwerp “projectoproep schoolsportinfrastructuur” en per post naar dit adres:

 

Sport Vlaanderen
Afdeling Subsidiëring
Arenbergstraat 5
1000 Brussel 

Voor bijkomende vragen kan u steeds contact opnemen met de Afdeling Subsidiëring - Stijn Coppens  02/553.06.58