In oktober 2016 zond het Nederlandse televisieprogramma ZEMBLA de reportage “Gevaarlijk spel” uit over de mogelijke gezondheidsrisico's van sporten en kunstgrasvelden. Deze uitzending deed heel wat stof opwaaien, zelfs tot over de grenzen. In een tweede uitzending van ZEMBLA in februari 2017 (“Gevaarlijk spel, het vervolg”) onderzocht een team van de Vrije Universiteit van Amsterdam de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat.

Een evaluatie van het Europese agentschap ECHA van de beschikbare onderzoeken naar de gezondheidseffecten van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden wijst intussen uit dat het risico voor sporters, inclusief kinderen en mensen die de velden aanleggen, heel laag is. ECHA voerde het onderzoek uit in opdracht van de Europese Commissie en leverde einde februari 2017 het rapport op. Wij zetten de belangrijkste informatie op een rijtje voor u.

Rapport Rubbergranulaat in kunstgrasvelden

In het rapport "Rubbergranulaat in kunstgrasvelden' vind je een heldere uitleg over de gezondheidsimpact van rubber in kunstgrasvelden.

 1. Het legt uit wat een kunstgrasveld is en uit welke infill een kunstgrasveld kan bestaan.
 2. Het verwijst naar de reportage van Zembla die de problematiek aankaart.
 3. Er wordt duiding gegeven over de stoffen die een impact kunnen hebben op de gezondheid.
 4. Je krijgt een overzicht van de verschillende vigerende wetgeving op de verschillende beleidsniveaus en wie verantwoordelijk is voor welk deel van het thema.
 5. Een overzicht wordt gegeven van de kunstgrasvelden in Vlaanderen.
 6. Een oplijsting van de meest recente en onafhankelijke onderzoeken naar gezondheidsimpact wordt meegegeven.
 7. De adviezen van FOD Volksgezondheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid worden meegegeven
 8. De acties van minister van sport Philippe Muyters
 9. Een transparant overzicht waar je extra informatie kan vinden over de de verschillende aspecten die gelinkt zijn met het dossier kunstgrasvelden alsook specifieke informatie over bepaald jargon dat gebruikt wordt.

 Het rapport is een dynamisch rapport en  zal bij nieuwe informatie aangevuld worden. Op deze manier heb je steeds een actueel overzicht van de meest recente ontwikkelingen.  

Waar in Vlaanderen vind je kunstgrasvelden?

De kaart geeft je een overzicht van de bestaande kunstgrasvelden in Vlaanderen. Het is een interactieve kaart die volgende informatie bevat over de kunstgrasvelden:

 1. Het soort infill dat werd gebruikt
 2. De kunstgrasvelden die onderzocht werden door Recytyre
 3. De kunstgrasvelden met analyse resultaten
 4. SBR-gecertificeerde kunstgrasvelden
 5. De kunstgrasvelden die ondersteund werden met Vlaamse middelen via het Vlaams sportinfrastructuurplan

De gegevens werden verkregen van de exploitanten en/of eigenaars. Deze kaart is een dynamische kaart en zal aangevuld worden indien er recentere gegevens worden overgemaakt aan Sport Vlaanderen. 

Indien er onjuiste informatie op staat of indien de informatie nog niet volledig is, kan u contact opnemen met Sebastiaan Seghers (sebastiaan.seghers@sport.vlaanderen). Hij zorgt voor de aanpassingen aan het kaartmateriaal.

 

Versie 25/01/2018

Hoe zit het met de kunstgrasvelden in Vlaanderen?

Vlaanderen heeft in het verleden zelf initiatieven opgestart om meer kunstgrasvelden te realiseren. 63 kunstgrasvelden werden met behulp van subsidies via het Vlaams Sportinfrastructuurplan aangelegd.

De Vlaamse overheid stond in voor het voeren van de gunningsprocedure voor het realiseren van deze velden. Bij de opmaak van de respectievelijke bestekken werden normen opgelegd in verband met de speltechnische eigenschappen van de velden. De opgelegde bepalingen gaan onder andere over de deeltjesgrootte, de vorm, de deeltjesvorm en de bulkdensiteit (het gewicht van de rubber per volume) van de rubberkorrels. De velden worden bij oplevering verplicht gecontroleerd op deze normeringen. De controle van deze parameters betreft geen rechtstreekse controle op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, maar via de controle van de deeltjesgrootte van het rubber wordt bepaald hoeveel fijn materiaal aanwezig is. Het risico van inademen van stof door rubber is beperkt tot deeltjes kleiner dan 10 µm. Uit de analyses van alle kunstgrasvelden die via het Vlaamse Sportinfrastructuurplan zijn aangelegd, blijkt dat er geen deeltjes kleiner dan 0.5 mm (ofwel 500 µm) in het rubber te vinden zijn. Deze deeltjes zijn 50 keer groter dan wat ingeademd mag worden, waardoor er een laag risico is op het inademen van fijn stof.

Alle lokale besturen in wiens gemeente een kunstgrasveld met Vlaamse subsidies is aangelegd, hebben met de geselecteerde private partner een overeenkomst afgesloten met een looptijd van 10 jaar. In deze overeenkomst zijn “outputspecificaties” vastgelegd. Deze outputspecificaties zijn technische eisen waaraan de velden gedurende de looptijd van het contract moeten voldoen. De private partner is 10 jaar gebonden deze verplichtingen na te komen. Bij niet-naleving, kan hij financieel gepenaliseerd worden. In de specificaties staat bepaald dat de velden moeten voldoen aan de normering DIN-18035-7. Dit is op dit ogenblik de meest gebruikte norm in Europa.

Bij alle 63 kunstgrasvelden die aangelegd werden met de steun van Vlaanderen werden telkens rubbergranulaten van eenzelfde leverancier gebruikt. Deze leverancier heeft officieel verklaard dat alle producten in zijn gamma volledig conform zijn aan de huidige Europese REACH-norm voor mengsels. Het onderzoek van ECHA is afgerond en daaruit blijkt opnieuw dat sporten op kunstgras geen aantoonbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Zijn de velden aangelegd in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan in regel met de vigerende REACH-verordening?

Bij alle 61 van 63 aangelegde kunstgrasvelden werden telkens rubbergranulaten van eenzelfde leverancier gebruikt. Deze leverancier heeft officieel verklaard dat alle producten in zijn gamma volledig conform zijn aan de eisen die de EU REACH-regelgeving stelt.

Hoe wordt rubbergranulaat gemaakt?

Wil je weten hoe rubbergranulaat wordt gemaakt? In onderstaand filmpje kan je het productieproces volgen van naald tot draad.