Overzicht compensatiemaatregelen

De financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties begint meer en meer duidelijk te worden. We staan in nauw contact met verschillende sportorganisaties en krijgen wekelijks updates en verhalen over de impact. De meer dan 20.000 sportclubs en andere sportorganisaties in Vlaanderen staan voor uitdagende tijden.

 

We hebben een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden.

 

In de tabel vind je naast basisinformatie (maatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.

 

Als je gebruik wil maken van één van deze maatregelen, kan je terecht bij de bevoegde instantie die we ook vermelden in dit document. Specifieke informatie over subsidiedossiers vanuit Sport Vlaanderen communiceren we rechtstreeks met de betrokken sportorganisaties.

2021-2022: Digispurt - extra subsidie voor het digitaliseren van opleidingen en bijscholingen

Minister voor Sport Ben Weyts zet de restmiddelen van het tweede corona noodfonds (jeugdsportclubs en profclubs) in om een extra boost te geven aan het digitaliseren van opleidingen en bijscholingen binnen de georganiseerde sportsector.

 

Vlaamse sportfederaties die voor het werkingsjaar 2021 gesubsidieerd worden, kunnen een totaalbedrag van maximaal één miljoen euro krijgen. Die subsidie heeft als doel de schade ten gevolge van de COVID-19-pandemie op vlak van de kwaliteit, instroom, doorstroom en valorisatie van sportbegeleiders gedeeltelijk te compenseren en om ervoor te zorgen dat de sportfederaties de sportieve continuïteit kunnen verzekeren.
De steun is bedoeld om digitale bijscholingen en opleidingen te ontwikkelen voor trainers, sportbegeleiders of sportclubbestuurders. Zo wil de minister sportfederaties helpen om een “digitale (tussen)spurt” te trekken.

Bepaalde sportfederaties hadden reeds ideeën of plannen, maar zochten nog naar middelen. Voor andere sportfederaties zal deze extra subsidie de start zijn in het digitaliseringsproces van opleidingen en bijscholingen.

 

Het totaalbedrag wordt opgesplitst in twee delen:

 • 500.000 euro wordt voorzien voor een ondersteuning van de werking van de sportfederaties op vlak van de digitalisering van sportkaderopleidingen van trainers, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. Deze steun is voorzien voor unisportfederaties met een actieve DSKO, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke en praktische invulling van de digitalisering van de sportkaderopleidingen
 • 500.000 euro wordt voorzien voor een ondersteuning van de werking van uni- en multisportfederaties op vlak van de digitalisering van bijscholingen van trainers of op vlak van digitalisering van opleidingen of bijscholingen van andere sportbegeleiders waaronder scheidsrechters en juryleden, en van sportclubbestuurders.

 

Voor meer informatie:

2021: Extra steun voor jeugdsportclubs en profsportclubs

Op voorstel van de minister van Sport Ben Weyts besliste de Vlaamse Regering over een nieuw steunpakket van €10 miljoen voor de Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types van sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen verderzetten:

 • Jeugdsportclubs (7,4 miljoen euro)
 • Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (2,6 miljoen euro)

 

Voor deze twee types van sportclubs bleven bepaalde kosten doorlopen, maar vielen er heel wat inkomsten weg.

 

De regelgeving rond het steunpakket is op 28 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hieronder geven we de belangrijkste modaliteiten mee.

Jeugdsportclubs

De steun voor jeugdsportclubs is gericht op sportclubs die vorig jaar (2020) in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben. De sportfederaties met een goedgekeurd project beleidsfocus 2020 ontvangen 3 keer de voor 2020 toegekende maximale subsidie vanuit Sport Vlaanderen. Dat bedrag moet integraal gestort worden aan de sportclubs. De sportfederatie verdeelt daarbij het volledige subsidiebedrag procentueel over alle bij haar aangesloten sportclubs volgens de toegekende subsidie in het kader van de beleidsfocus jeugdsport. De procentuele verdeling gebeurt overeenkomstig het aandeel van de deelnemende sportclub in de subsidie uit het jeugdsportfonds 2020. Aangezien bij de gewone subsidies binnen het jeugdsportfonds de sportfederatie ook een bedrag (co)financiert, betekent die extra Vlaamse steun dat het bedrag per sportclub niet letterlijk “maal drie” gaat, maar afhankelijk is van een aantal factoren. 

Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet

De overige 2,6 miljoen euro wordt toegekend aan profsportclubs die effectief hun clubcompetitie hebben verdergezet, maar dit zonder publiek moesten doen. Het gaat dus om die clubs de deelnamen aan een competitie die valt onder de uitzondering in het federale ministerieel besluit op vlak van “professionele sportieve wedstrijden”: de hoogste klasse van volleybal, basketbal, hockey, voetbal en handbal (BENE-liga heren). Ook voor deze sportclubs viel een belangrijke bron van inkomsten weg en bleven kosten doorlopen.

 

De clubs mogen maximaal een jaaromzet van 5 miljoen euro hebben om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel. De club moet een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in het sportseizoen 2020-2021 ten opzichte van het sportseizoen 2019-2020. De steun bedraagt dan 10% van de omzet, met een maximum van €150.000 euro per sportclub.

 

2021: Sportnoodleningen om clubs door corona te helpen

Wat houdt de noodlening in en voor wie is ze bedoeld?

Sport Vlaanderen voorziet sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen. Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening.

 

Het Vlaams Parlement keurde op 24 februari 2021 het voorstel van decreet met betrekking tot de sportnoodleningen goed, wat betekent dat de juridische basis gelegd is voor het toekennen van de sportnoodleningen. Vanaf 29 maart kan je je aanvraag indienen.

Modaliteiten

Onderstaande modaliteiten zullen gelden om een krediet te kunnen toekennen:

 

 • Deze personen of organisaties kunnen een sportnoodlening aanvragen:
  • sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie,
  • erkende sportfederaties,
  • sportgerelateerde rechtspersonen. Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub of sportfederatie is opgericht. Hij of zij is aan de club of federatie verbonden om de werking ervan commercieel, fiscaal en/of operationeel te optimaliseren.
 • Je kan de sportnoodleningen aanvragen voor een bedrag van minimaal 25.000 euro (de grens van 50.000 wordt dus verlaagd) en maximaal  1.000.0000 euro, terug te betalen over maximaal 9 jaar. De rente bedraagt 1% per jaar. Tot en met 31 december 2022 kan je een aanvraag voor een sportnoodlening (binnen de perken van de begroting) indienen.
 • Als sportgerelateerde rechtspersoon kan je enkel een krediet aanvragen in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of sportfederatie. Het maximale krediet van 1.000.000 euro, is van toepassing op de aanvragen van een sportfederatie respectievelijk sportclub, en al hun sportgerelateerde rechtspersonen samen.
 • Je kan de aanvraag enkel indienen bij Sport Vlaanderen via een online platform. Op basis van de gegevens die we daar opvragen, beoordelen we je kredietwaardigheid en of je aanvraag ontvankelijk is. Een kredietcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PMV/z-Leningen (Participatie Maatschappij Vlaanderen, voor zelfstandige ondernemer) en Sport Vlaanderen zelf, zal de ontvankelijke dossiers beoordelen.
 • Als je een krediet krijgt toegekend, heb je als kredietnemer recht op een uitstel van terugbetaling via een toegekende vrijstellingsperiode. Deze kan maximaal twaalf maanden bedragen na toekenning van de sportnoodlening en mag je in delen opnemen. De vrijstellingsperiode kan enkel toegekend worden door PMV/z-Leningen nv. Dit kan PMV/z-Leningen nv doen op eigen initiatief of na aanvraag door de aanvrager. Na elke vrijstellingsperiode bezorgt PMV/z-Leningen nv je een nieuwe bindende aflossingstabel.
 • Je kan als kredietnemer kiezen voor een gedeeltelijke of integrale vervroegde terugbetaling, zonder wederbeleggingsvergoeding.
 • Als je een aanvraag indient, moet je kunnen aantonen dat je financieel gezond was voor de aanvang van de COVID-19-pandemie op 15 maart 2020, dat de financiële schade is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, dat het krediet ertoe bijdraagt om terug financieel gezond te worden. Je moet daarnaast je kredietwaardigheid aantonen en aangeven voor welk doel je het krediet zal aanwenden.
 • De aan te leveren gegevens, en tevens de basis waarop bovenstaande beoordeling zal worden gemaakt, zijn onder te verdelen in vier grote delen:
  1. Management en organisatie van de sportorganisatie;
  2. Impact van de COVID-19-pandemie;
  3. Historische cijfers;
  4. Prognoses (op basis van het businessplan en cashflowplanning), meer bepaald cashflowplanning die de nood aan werkkapitaal aantoont en die het aangevraagde kredietbedrag rechtvaardigt en terugbetaalcapaciteit op basis van de voorliggende cijfers. 
 • In geval van een positieve beslissing, legt PMV/z-Leningen aan de kredietnemers een kredietovereenkomst voor. Je ondertekent die kredietovereenkomst en bezorgt deze terug aan de diensten van PMV/z-Leningen nv. Van zodra PMV/z-Leningen nv de ondertekende kredietovereenkomst ontvangen heeft, betaalt het de sportnoodlening uit op een Belgisch rekeningnummer op naam van de kredietnemer.

 

De exacte formulering en rechtsgrond van de voorwaarden en modaliteiten, is opgenomen in het Decreet tot het verlenen van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis.

 

 

2021: Samen stomen we de sportclubs klaar voor de toekomst

Al een jaar zitten zo’n 20.000 sportclubs op de bank. Daarom slaan de Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen en de Vlaamse overheid de handen in elkaar om alle Vlaamse sportclubs hulp te bieden na de Covid-19 periode.

Via de campagne “Herlaad jouw sportclub” willen we samen met coach Maarten Vangramberen de sportclubs 'back on track' helpen.
Concreet doen we dat met een versterkt aanbod van webinars, financiële steun, begeleidingsprogramma's, ...
We verzamelen alle info en links die je nodig hebt om jouw sportclub opnieuw te herladen op één plek: www.herlaadjouwsportclub.be

Het aanbod blijft groeien, waardoor we jou steeds beter en vollediger kunnen bijstaan.

 

2020 - Corona Noodfonds Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering maakt 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen.

87,3 miljoen euro voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen

Corona hakt er bij het Vlaamse verenigingsleven stevig in. Daarom trekt de Vlaamse Regering 87,3 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.

 

83,9 miljoen wordt verdeeld door de steden en gemeenten. De lokale overheden kunnen vrij kiezen hoe men de middelen inzet en hoeveel budget naar welke verenigingen gaat, maar de eerste focus ligt bij sportieve verenigingen.

 

3,4 miljoen gaat respectievelijk naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die de Brusselse Nederlandstalige verenigingen ondersteunt, en naar de vzw De Rand voor de Nederlandstalige verenigingen in de faciliteitengemeenten (voor sport: Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem) naar Brusselse gemeenten via de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar de faciliteitengemeenten via vzw De Rand.

 

Voor concrete vragen, kun je als sportclub bijvoorbeeld je lokale sport- of vrijetijdsdienst contacteren. Lokale overheden vinden meer concrete informatie via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

10 miljoen euro voor andere sportstructuren

Er wordt daarnaast 10 miljoen euro voorzien voor een aantal sportorganisaties die niet betoelaagd worden via het Gemeentefonds. Concreet gaat het over drie categorieën: gesubsidieerde federaties en OSV’s, organisatoren van sportevenementen en de structurele beleidspartners.

 

Een eerste categorie die aanspraak kan maken op steun zijn de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Voor deze categorie wordt voorzien in een steunpakket van bijna 6 miljoen euro om zo goed mogelijk te kunnen doorstarten of heropstarten.

 

Daarnaast kan elke organisator van een in 2020 gesubsidieerd topsport-, G-sport- of bovenlokaal sportevenement, dat gepland was vanaf 9 maart 2020, extra steun aanvragen. Organisatoren kunnen naast hun reguliere subsidie, maximaal hun oorspronkelijke subsidie extra ontvangen, als steun voor de geleden schade of voor de heropstart.

 

Tot slot steunt Vlaanderen de structurele beleidspartners, zoals bijvoorbeeld de koepelorganisaties ISB en VSF.

 

Alle betrokken begunstigden kregen het goede nieuws rechtstreeks te horen.