Wij ondersteunen je bij het sporten in tijden van energiecrisis

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook de sportsector wordt geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven.

Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2022 goed en de Vlaamse Regering bekrachtigde op 23 december 2022 het Decreet tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven.

Er werden twee maatregelen specifiek voor de sportsector beslist. Ten eerste wordt 3 miljoen euro voorzien voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Ten tweede wordt 50 miljoen voorzien voor een lening om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of via een investeringslening om te investeren in duurzame energie.

Naast de sportspecifieke maatregelen, trof de Vlaamse overheid nog andere maatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen.
Je vindt ze op de website van VLAIO.

 

3 miljoen euro subsidie aan sportclubs met stijgende energiekosten

De subsidie is bedoeld voor sportclubs die geconfronteerd worden met stijgende energiekosten. De subsidie heeft als doel om deels tegemoet te komen aan de stijgende kosten voor gas of elektriciteit waarmee de sportclubs geconfronteerd worden.

De subsidie wordt toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 • de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon staat in voor het betalen van de energierekening van de sportinfrastructuur of de aan sport gerelateerde infrastructuur;
 • de sportclub is geconfronteerd in 2022 met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten;
 • de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie;
 • de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 een subsidieaanvraag in via haar sportfederatie, zoals vermeld in het derde lid.

De subsidieaanvraag van de sportclub gebeurt via de erkende sportfederatie.

De sportclub moet volgende zaken aanleveren:

 • Basisinformatie over de sportclub
 • Aantonen van de meeruitgaven

o De sportclub bezorgt een jaarlijkse energieafrekening of een voorschotfactuur van de sportclub of van de aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon. In geval van een jaarlijkse energiefactuur wordt de jaarlijkse energieafrekening van 2022 vergeleken met de jaarlijkse energieafrekening van 2021. In geval van een voorschotfactuur wordt de factuur van een maand in 2022 vergeleken met een factuur van dezelfde maand in 2021, het maandelijkse verschil wordt vermenigvuldigd met 12.

o Verklaring over de correctheid van de aangeleverde cijfers en het ter beschikking houden van bewijsstukken.

De erkende sportfederaties bezorgt ten laatste 15 maart aan Sport Vlaanderen:

 • een ondertekende verklaring:
  daarbij geeft de sportfederatie te kennen dat ze ten behoeve van haar sportclubs een beroep wil doen op de subsidie en dat ze zich ertoe verbindt om de subsidie door te storten aan haar sportclubs die in aanmerking komen, op de wijze zoals bepaald in het decreet. De sportfederatie verklaart uitdrukkelijk dat ze de door de Vlaamse overheid aangereikte teksten voor de communicatie over de steunmaatregel aan de sportclubs zal gebruiken.
 • een lijst van de sportclubs die een aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden, inclusief de meeruitgaven waar ze mee geconfronteerd worden.

Sport Vlaanderen verdeelt het beschikbare krediet van 3 miljoen euro over alle erkende sportfederaties, rekening houdende met de volgende berekeningswijze:

 1. 20% van het totale beschikbare bedrag, vermeld in artikel 6, wordt gelijk verdeeld onder de sportclubs, vermeld in het eerste lid;
 2. 80% van het totale beschikbare bedrag, vermeld in artikel 6, wordt toegekend op basis van de grootte van de aangetoonde meeruitgaven per sportclub op jaarbasis. Het aandeel van het toe te kennen subsidiebedrag aan de sportclub in kwestie, wordt bepaald op basis van de grootte van de meeruitgaven van die sportclub , ten opzichte van de totale grootte van de meeruitgaven bij alle sportclubs, vermeld in het eerste lid.

De subsidie die aan een sportclub wordt toegekend kan niet hoger zijn dan de door de sportclub aangetoonde meeruitgaven op jaarbasis, met een maximum van 10.000 euro.

De sportfederaties storten het ontvangen steunbedrag voor hun sportclubs door aan de sportclubs in kwestie die hiervoor in aanmerking komen, ten laatste drie maanden na ontvangst van het steunbedrag.

De noodsteun mag gecombineerd worden met een noodlening naar aanleiding van de energiecrisis, vermeld in hoofdstuk 2 van dit decreet.

Nuttige links en documenten voor de erkende sportfederaties


De sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie ontvangen de informatie omtrent deze subsidie via hun sportfederatie. Onderstaande links en documenten zijn dus niet voor voor de sportclubs bedoeld, omdat de sportfederatie zelf de aanvraagprocedure regelt.

50 miljoen euro voor sportclubs, sportfederaties en sportgerelateerde organisaties

Wat houdt de noodlening in en voor wie is ze bedoeld?

 

Sport Vlaanderen voorziet sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen. Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening.

 

Vanaf 1 februari kan een aanvraag opgestart worden.

 

Onderstaande modaliteiten zullen gelden om een krediet te kunnen toekennen:

 • Deze personen of organisaties kunnen een sportnoodlening aanvragen:

o sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie,
o erkende sportfederaties,
o sportgerelateerde rechtspersonen. Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub of erkende sportfederatie is opgericht. Hij of zij is aan de sportclub of sportfederatie verbonden om de werking ervan commercieel, fiscaal en/of operationeel te optimaliseren.

 • Je kan de sportnoodleningen aanvragen voor een bedrag van maximaal 1.000.0000 euro, terug te betalen over maximaal 9 jaar. De rente bedraagt 1% per jaar.
 • Tot en met 31 december 2024 kan je een aanvraag voor een sportnoodlening (binnen de perken van de begroting) indienen.
 • Als sportgerelateerde rechtspersoon kan je enkel een krediet aanvragen in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of erkende  sportfederatie. Het maximale krediet van 1.000.000 euro, is van toepassing op de aanvragen van een sportfederatie respectievelijk sportclub, en al hun sportgerelateerde rechtspersonen samen.
 • Je kan de aanvraag enkel indienen bij Sport Vlaanderen via een online platform. Op basis van de gegevens die we daar opvragen, beoordelen we je kredietwaardigheid en of je aanvraag ontvankelijk is. Een kredietcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PMV-Standaardleningen nv (Participatie Maatschappij Vlaanderen, voor zelfstandige ondernemer) en Sport Vlaanderen zelf, zal de ontvankelijke dossiers beoordelen.
 • Als je een krediet krijgt toegekend, heb je als kredietnemer recht op een uitstel van terugbetaling via een toegekende vrijstellingsperiode. Deze kan maximaal twaalf maanden bedragen na toekenning van de sportnoodlening en mag je in delen opnemen. De vrijstellingsperiode kan enkel toegekend worden door PMV-Standaardleningen nv. Dit kan PMV-Standaardleningen nv doen op eigen initiatief of na aanvraag door de aanvrager. Na elke vrijstellingsperiode bezorgt PMV-Standaardleningen nv je een nieuwe bindende aflossingstabel.
 • Je kan als kredietnemer kiezen voor een gedeeltelijke of integrale vervroegde terugbetaling, zonder wederbeleggingsvergoeding.
 • De kredietaanvrager moet aantonen dat het krediet ertoe bijdraagt om financieel gezond te worden en moet de kredietwaardigheid aangetoond worden.
 • De noodlening heeft als doel:

o om de sportfederatie, sportclub met rechtspersoonlijkheid of sportgerelateerde rechtspersoon in staat te stellen om de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen en zo hun sportieve continuïteit te verzekeren; of
o om de sportfederatie, sportclub met rechtspersoonlijkheid of sportgerelateerde rechtspersoon de mogelijkheid te bieden om te investeren in duurzame energie. Investeren in duurzame energie kan zowel het uitvoeren van energiebesparende maatregelen als energieopwekkende maatregelen inhouden.

 • Om in aanmerking te komen voor een noodlening om de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen, moet de aanvragende organisatie een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of de aan de sport gerelateerde infrastructuur hebben, of gebruikt ze deze tegen betaling.
 • Om in aanmerking te komen voor een noodlening om te investeren in duurzame energie moet de aanvragende sportorganisatie een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of de aan de sport gerelateerde infrastructuur hebben, waarop de investeringen betrekking hebben.
 • De aan te leveren gegevens, en tevens de basis waarop bovenstaande beoordeling zal worden gemaakt, zijn onder te verdelen in vier grote delen:

o organisatie van de sportorganisatie;
o impact van de energiecrisis;
o prognoses op basis van het businessplan en cashflowplanning, meer bepaald cashflowplanning die de nood aan werkkapitaal aantoont en die het aangevraagde kredietbedrag rechtvaardigt en terugbetaalcapaciteit op basis van de voorliggende cijfers.
o Afhankelijk van het type lening:

 in geval van noodlening i.f.v liquiditeitsproblemen: historische cijfers
 of in geval van een investeringslening: een investeringsplan met minstens een grondige omschrijving van de uit te voeren werken, raming of offertes die de kosten staven, benodigde kapitaal en geschatte besparing.

 • In geval van een positieve beslissing, legt PMV-standaardleningen nv aan de kredietnemers een kredietovereenkomst voor. Je ondertekent die kredietovereenkomst en bezorgt deze terug aan de diensten van PMV-Standaardleningen nv. Van zodra PMV-Standaardleningen nv de ondertekende kredietovereenkomst ontvangen heeft, betaalt het de sportnoodlening uit op een Belgisch rekeningnummer op naam van de kredietnemer.

 

Sport Vlaanderen organiseert een infosessie over de noodleningen:

 • Wie: Voor erkende sportfederaties en hun sportclubs
 • Wanneer: Donderdag 2 februari, 9u tot 10u.
 • Hoe: Online via Teams. Inschrijven op voorhand is niet nodig.

Deze infosessie wordt opgenomen en nadien, via onze website, ter beschikking gesteld.