Decreet georganiseerde sportsector: Infosessies

Vanaf 2017 is het nieuwe decreet in werking getreden. We zullen jullie regelmatig informeren over de verschillende aspecten van dit nieuwe decreet.

 

Detailinformatie wordt eveneens ter beschikking gesteld via het digitaal platform e-loket en via de dossierbeheerders.

 

Op 29 april 2016 vond een eerste algemene infosessie plaats. Deze informatie dient wel gelezen te worden in combinatie met de uiteindelijke versie van het decreet en de uitvoeringsbesluiten. Deze info kan dus gedeeltelijk achterhaald zijn!

 

Beleidsplan sportfederaties

Hieronder vind je de leidraad en het sjabloon dat van toepassing is voor alle sportorganisaties vermeld in het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector:

Goed bestuur sportfederaties

Op basis van het decreet georganiseerde sportsector ontvangen de sportfederaties enerzijds een basissubsidie en anderzijds een kwaliteitssubsidie (de zogenoemde korf). Deze laatste wordt bepaald op basis van drie kwaliteitsprincipes: draagvlak, kwaliteit van het sportaanbod en goed bestuur.

Maximaal 20% van het budget voor de kwaliteitsprincipes gaat naar dit principe. Onder goed bestuur verstaan we patronen in de organisatiestructuur die worden gekenmerkt door verantwoording, efficiëntie, effectiviteit, voorspelbaarheid, transparantie en democratie.

De wetenschappelijke basis voor dit principe werd gelegd in de overheidsopdracht 'Goed bestuur in Vlaamse sportfederaties', een onderzoek dat de KU Leuven uitvoerde in opdracht van Sport Vlaanderen.

Boekhoudkundige verplichtingen sportfederaties

Elke erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie moet een dubbele boekhouding voeren met een stelsel van algemene en analytische rekeningen. Een deel van de rekeningen in de dubbele boekhouding zijn door Sport Vlaanderen vastgelegd. 

Als vzw moet een erkende Vlaamse sportfederatie daarnaast ook voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen zoals die zijn opgelegd in de vzw-wet van 2 mei 2002.

 

Meer info over deze boekhoudkundige verplichtingen.

Neem een kijkje in onze digitale bibliotheek

Ben je op zoek naar brochures, wetenschappelijke studies, beleidsinformatie of regelgeving? Zoek je cijfers over de sportende Vlaming of de georganiseerde sportsector? Wil je een onderzoeksrapport over sport raadplegen? Of wil je weten hoe Vlaanderen zijn sportambities definieert en zijn resultaten evalueert? In onze digitale sportbibliotheek vind je wat je zoekt: relevante documenten, presentaties en rapporten.

library.jpg