Begeleiding kansengroepen en innovatie

Naast subsidies zet Sport Vlaanderen de laatste jaren meer en meer in op andere vormen van ondersteuning, zoals inhoudelijke begeleiding, het aanbieden van tools, …
Het tweesporenbeleid 1) subsidiëring en 2) (inhoudelijke) begeleiding vormt de basis van ons beleid. De begeleiding voor sportfederaties gebeurt vanuit de verschillende afdelingen van Sport Vlaanderen en in afstemming met de Vlaamse Sportfederatie zodat we complementair werken.

 

Twee nieuwe ondersteuningsprojecten.

 

Beide begeleidingstrajecten zijn specifiek op maat van jouw sportfederatie. De begeleiding heeft geen impact op de toekenning van subsidies. Projecten die wel begeleid werden, zullen een bepaald niveau halen inzake duidelijkheid, visie en/of projectaanpak, maar de begeleiding leidt op geen enkele andere manier tot een grotere kans om subsidies te verkrijgen.
Ook projecten of initiatieven die niet specifiek gelinkt zijn aan een beleidsfocus kunnen trouwens begeleiding aanvragen.

 

Begeleiding kansengroepenbeleid sportfederaties

 

In het nieuwe decreet ligt een duidelijke focus op kansengroepenbeleid: voor de unisportfederaties via de beleidsfocus kansengroepen, voor de multisportfederaties via de nieuwe basisopdracht.
Demos vzw zal deze begeleiding op zich nemen. Demos is gespecialiseerd in het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Demos ontvangt een extra ondersteuning vanuit Sport Vlaanderen om in 2022, 2023 en (eventueel) 2024 sportfederaties te ondersteunen. De ondersteuning staat los van de subsidie BF kansengroepen en kan gericht zijn op het concrete aanbod van de sportfederatie (en haar sportclubs), of op het algemeen beleid van de sportfederatie. De begeleiding zal sterk op maat van elke geïnteresseerde sportfederatie ontwikkeld worden.

Op 1 juni organiseerde Sport Vlaanderen samen met Demos een startsessie waarop 38 medewerkers van sportfederaties en OSV's aanwezig waren. Je vindt hier de presentatie. Niet aanwezig maar toch interesse om effectief aan de slag te gaan met kleine en grote vragen rond kansengroepen, schrijf in via Demos.

 

Begeleiding innovatieve projecten

 

Hier wil Sport Vlaanderen inzetten op strategisch doordachte en goed uitgewerkte projecten, zowel op inhoudelijk als financieel vlak.
De begeleiding zal gebeuren door onze coördinator van de beleidsfocus innovatie in samenspraak met de dossierbeheerder van jullie
sportfederatie.
Om op deze extra begeleiding een beroep te kunnen doen gelden er enkele
voorwaarden:

 

1. Nieuwe projecten:

 • Een federatie moet reeds een concreet projectidee hebben. De begeleider zal dus niet deelnemen aan brainstorms of workshops om tot een projectidee te komen.
 • Het projectidee moet voor aanvang van de begeleiding al (kort) uitgeschreven worden zodat de begeleider een basis heeft om te kunnen starten. Een gegevensverzameling is nog geen must maar vormt natuurlijk een meerwaarde.
 • De sportfederatie argumenteert kort waarom ze nood hebben aan
  ondersteuning van het project.

 

2. Lopende projecten:

Sportfederaties met een lopend project (gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd)
kunnen eveneens begeleiding aanvragen.

 • De sportfederatie bezorgt vooraf de up-to-date info (projectplan, fiche,
  begroting, ...) over het (al dan niet gesubsidieerd) project en argumenteert kort waarom ze nood hebben aan begeleiding van het project.

 

3. Algemeen:

 •  De begeleiding gaat enkel over projecten en niet over de wijze waarop de sportfederatie met innovatie binnen haar werking zal/wil omgaan. Voor deze strategische oefening kan een federatie wel een beroep doen op de expertise binnen het (netwerk van het) Kennis- en InnovatieCentrum Sport van Sport Vlaanderen. Informatie hierover volgt later.
 • De begeleiding staat los van de formele beoordeling van het project voor subsidiëring. De tips van de begeleider zijn vrijblijvend en de federatie beslist altijd zelf welke ze een meerwaarde vindt.
 • De federatie schrijft (tijdens de begeleiding) alles (projectplan, formulieren, begroting) zelf uit. De begeleider kan wel bijsturen en tips geven waar nodig.
 • De begeleiding wordt ten laatste op 15 juni, in het jaar waarin de
  subsidieaanvraag ingediend zal worden, aangevraagd zodat de begeleiding voldoende kwalitatief kan gebeuren.

 

Contact: Bert.Menten@sport.vlaanderen

 

Beleidsplan sportfederaties

Hieronder vind je de leidraad en het sjabloon dat van toepassing is voor alle sportorganisaties vermeld in het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector:

Projectplan beleidsfocussen

Het projectplan vormt een integraal onderdeel van de subsidieaanvraag in het kader van een beleidsfocus.

Decretaal dient het een aantal verplichte elementen te bevatten maar de vorm is vrijblijvend.
Wij bieden als hulpmiddel een handleiding aan maar combineer dit zeker met alle decretale voorwaarden teneinde volledig te voldoen aan alle voorwaarden.

Goed bestuur sportfederaties

Op basis van het decreet georganiseerde sportsector ontvangen de sportfederaties enerzijds een basissubsidie en anderzijds een kwaliteitssubsidie (de zogenoemde korf). Deze laatste wordt bepaald op basis van drie kwaliteitsprincipes: draagvlak, kwaliteit van het sportaanbod en goed bestuur.

Maximaal 20% van het budget voor de kwaliteitsprincipes gaat naar dit principe. Onder goed bestuur verstaan we patronen in de organisatiestructuur die worden gekenmerkt door verantwoording, efficiëntie, effectiviteit, voorspelbaarheid, transparantie en democratie.

De wetenschappelijke basis voor dit principe werd gelegd in de overheidsopdracht 'Goed bestuur in Vlaamse sportfederaties', een onderzoek dat de KU Leuven uitvoerde in opdracht van Sport Vlaanderen.

Boekhoudkundige verplichtingen sportfederaties

Elke erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie moet een dubbele boekhouding voeren met een stelsel van algemene en analytische rekeningen. Een deel van de rekeningen in de dubbele boekhouding zijn door Sport Vlaanderen vastgelegd. 

Als vzw moet een erkende Vlaamse sportfederatie daarnaast ook voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen zoals die zijn opgelegd in de vzw-wet van 2 mei 2002.

 

Meer info over deze boekhoudkundige verplichtingen.

Neem een kijkje in onze digitale bibliotheek

Ben je op zoek naar brochures, wetenschappelijke studies, beleidsinformatie of regelgeving? Zoek je cijfers over de sportende Vlaming of de georganiseerde sportsector? Wil je een onderzoeksrapport over sport raadplegen? Of wil je weten hoe Vlaanderen zijn sportambities definieert en zijn resultaten evalueert? In onze digitale sportbibliotheek vind je wat je zoekt: relevante documenten, presentaties en rapporten.

library.jpg