boogschieten01.jpg

Sportfederaties

De georganiseerde sportsector: de garantie voor een duurzame sportbeoefening

Sportfederaties blijven ook in 2019 inzetten op de beleidsfocussen

25/02/2019

Sportfederaties blijven ook in 2019 inzetten op jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen. Deze beleidsfocussen zijn bepaald in het Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sport.

De minister van sport heeft voor 2019 de projecten m.b.t. de beleidsfocussen uit het Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sport van juni 2016, prinipieel goedgekeurd. Het gaat om de beleidsthema's jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen. Op basis van de bezwaarprocedure kan het zijn dat er nog projecten bijkomend goedgekeurd worden. 

 

In het kader van de beleidsfocus jeugdsport keurde de minister 41 projecten voor 2019 goed. Via het jeugdsportfonds kunnen sportfederaties hun sportclubs de nodige financiële ondersteuning geven om in te zetten op een doordacht jeugdsportbeleid.  

 

Met betrekking tot de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod keurde de minister van sport 31 projecten goed. Hier ligt de focus op projecten die het diversiteitsbeleid van de sportfederatie en haar sportclubs bevorderen. Ook wordt gekeken of de projecten drempels wegnemen die doelgroepen beletten aan het reguliere sportaanbod deel te nemen.

 

De beleidsfocus innovatie ondersteunt originele en vernieuwende projecten, die het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen. Zo helpen ze sportfederaties om meer mensen te bereiken en hen aan te zetten tot een sportieve vrijetijdsbesteding. Voor 2019 werden 29 innovatieve projecten goedgekeurd.

 

De beleidsfocus sportkampen ondersteunt kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en tegelijkertijd de deur openzetten voor nieuwe leden. Bijkomend wordt er gekeken of de federaties extra impulsen geven aan kansarme kinderen en jongeren om aan het sportkamp deel te nemen. In 2019 zullen 13 sportfederaties financiële ondersteuning krijgen voor de organisatie van hun sportkampen.


Sport Vlaanderen is actief op social media