Lees het decreet

Unisportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding kunnen ondersteund worden voor het aanbieden van een sportproject voor kansengroepen.

 

Een unisportfederatie of organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding kan om de 2 jaar een project indienen. Dat project loopt maximaal voor de resterende duur van de olympiade. Een project kan dus voor maximaal vier jaar worden ingediend.

 

Wil je alles weten over deze beleidsfocus? Lees dan het volledige wettelijk kader.

Gesubsidieerde projecten kansengroepen:

Gesubsidieerde projecten kansengroepen 2023.

Gesubsidieerde projecten laagdrempelig sportaanbod t.e.m. 2022:

Gesubsidieerde projecten laagdrempelig sportaanbod 2022.

Gesubsidieerde projecten laagdrempelig sportaanbod 2021.

Gesubsidieerde projecten laagdrempelig sportaanbod 2020.

Gesubsidieerde projecten laagdrempelig sportaanbod 2019.

Gesubsidieerde projecten laagdrempelig sportaanbod 2018.

 Gesubsidieerde projecten laagdrempelig sportaanbod 2017.

 

 

De doelstelling

Een project in het kader van de beleidsfocus kansengroepen heeft als doelstelling het afstemmen van het sportaanbod en de organisatie van de sporttak, en daaraan gekoppeld de eigen sportorganisatie, op noden en behoeften van personen uit kansengroepen. Binnen het project worden drempels die de personen uit kansengroepen ervaren en drempels vanuit de omgeving of de sportomgeving weggewerkt.

Waaraan moet je voldoen?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies, moet een sportfederatie aan deze basisvoorwaarden voldoen:

 

1 De unisportfederatie/OSV wordt gesubsidieerd voor de uitvoering van de basisopdrachten in het decreet

2 De beleidsfocus kansengroepen is opgenomen in het vierjaarlijks beleidsplan van jouw unisportfederatie/OSV

3 De beleidsfocus kansengroepen komt afzonderlijk aan bod in de rapportering, dit zowel in het werkingsverslag als in het financieel verslag (analytische code)

4 De subsidieaanvraag bevat volgende elementen:

• Eerste subsidiejaar:

-Een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften voor het sportaanbod voor kansengroepen in de sportfederatie
-Een projectplan met minstens volgende 6 elementen 
1. de inhoudelijke omschrijving van de projectvisie
2. de doelstellingen
3. de concrete acties  volledige duur van het project:
4. de beoogde resultaten
5. de timing
6. de projectuitvoerders
-Een gedetailleerde begroting met geplande kosten en (financiële) opbrengsten voor de duur van het project
-Een omschrijving hoe het project invulling geeft aan de beoordelingscriteria

• Vanaf het tweede subsidiejaar:

-Een stand van zaken van het kansengroepenproject en evt. een update van het projectplan, met inbegrip van de realisaties (let op: geen fundamentele wijzigingen)
-Evt. een update van de begroting.

Hoe wordt een project beoordeeld?

Om na te gaan in welke mate de unisportfederatie of de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding voor deze subsidiëring in aanmerking komt, houden we deze beoordelingscriteria voor ogen:

  De mate waarin het project als doelstelling heeft om het sportaanbod en de organisatie van de sporttak en daaraan gekoppeld de eigen unisportfederatie/OSV, af te stemmen op de noden en behoeften van personen uit kansengroepen 

De mate waarin het project inspeelt op de behoeften of het potentieel van de sportclubs, de sporttak of de maatschappij, rekening houdend met de meerwaarde ten opzichte van bestaande initiatieven 

De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de begroting 

De mate waarin het projectplan en de methodiek garanties biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact, zowel tijdens als na de projectsubsidies 

De mate waarin initiatieven worden genomen zodat het project past binnen de algemene visie, de doelstellingen en het diversiteitsbeleid van de unisportfederatie/OSV of de sportclubs 

Wie beoordeelt het project?

Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten inhoudelijk beoordelen aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de betreffende beleidsfocus. Die beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake de beleidsfocus.

 

De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

 

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie.

 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag. Sport Vlaanderen beoordeelt de administratieve en financiële aspecten en brengt daarover advies uit aan de minister.

Subsidieerbare kosten

1 brutosalaris projectmedewerkers;

2 RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers;

3 eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers;

4 dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers;

5 verplaatsingskosten projectmedewerkers;

6 huur sportaccommodaties;

7 kosten voor informatie, communicatie en promotie;

8 transportkosten sportmateriaal;

9 aankoop/huur/afschrijving sportmateriaal;