Lees het decreet

 

Unisportfederaties hebben enerzijds een basisopdracht sportkaderopleiding en bijscholing, en, anderzijds de basiswerking binnen de Vlaamse Trainersschool.

Met deze beleidsfocus trachten we de kwaliteit van de VTS-sportkaderopleidingen te optimaliseren en de instroom, doorstroom en valorisatie van VTS-sportgekwalificeerden te verhogen.

Een unisportfederatie kan 2-jaarlijks een project indienen en kan voor maximaal 4 jaar gesubsidieerd worden.

Gesubsidieerde projecten sportkaderopleidingen 2023.

 

De doelstelling

Een project in het kader van de beleidsfocus professionalisering in sportkaderopleidingen heeft als doel de kwaliteit, instroom, doorstroom of valorisatie op het vlak van sportkaderopleidingen en sportgekwalificeerden te optimaliseren.

Kern:

 • Vier mogelijke subdoelstellingen waarop (afzonderlijk of gecombineerd) ingespeeld kan worden:
  - kwaliteit
  - instroom
  - doorstroom
  - valorisatie

o Met valorisatie wordt bedoeld: het activeren en/of actief houden van sportgekwalificeerden als actieve trainer in sportclubs.

 • De projecten moeten een raakvlak hebben met de sporttechnische sportkaderopleidingen (vanaf start to coach en hoger).
  o Het gaat om de VTS-sportkaderopleidingen. Het project moet hier volledig aan gelinkt zijn en kan niet gaan om sportfederatiespecifieke opleidingen of bijscholingen, die los staan van de VTS-sportkaderopleidingen.
  o Het gaat niet om beroepsgerichte opleidingen (vb. hoger redder niet, maar wel trainer reddend zwemmen)
 • De projecten moeten gericht zijn op sporttechnisch gekwalificeerden, en dus niet op andere functies (vb. bestuursleden, scheidsrechters,..).
 • Met professionalisering wordt gedoeld op activiteiten die kwaliteitsverbetering van de VTS-opleiding of het beroepsmatig activeren van personen tot doel hebben.
 • De projecten moeten gaan om optimalisatie van wat bestaat: gaat verder dan (het opstarten van) de basisopdracht kadervorming via VTS
 • Het gaat wel over alle extra activiteiten die gericht zijn op de optimalisatie van de kwaliteit, instroom, doorstroom of valorisatie van de sporttechnische sportkaderopleidingen en de sporttechnisch gekwalificeerden, waarbij kwaliteit betrekking heeft op de VTS-opleidingen, de instroom en doorstroom op de VTS-sportgekwalificeerden en de valorisatie op de VTS-opleidingen en VTS-sportgekwalificeerden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

1 De unisportfederatie wordt gesubsidieerd voor de uitvoering van de basisopdrachten in het decreet

2 De beleidsfocus professionalisering in sportkaderopleidingen is opgenomen in het vierjaarlijks beleidsplan van de unisportfederatie 

3 De beleidsfocus professionalisering in sportkaderopleidingen komt afzonderlijk aan bod in de rapportering, dit zowel in het werkingsverslag als in het financieel verslag (analytische code)

4 De subsidieaanvraag bevat volgende elementen:

• Eerste subsidiejaar:

-Een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften voor professionalisering in sportkaderopleidingen in de sporttak
-Een projectplan met minstens volgende 6 elementen voor de volledige duur van het project:
1. de inhoudelijke omschrijving van de projectvisie
2. de doelstellingen
3. de concrete acties
4. de beoogde resultaten
5. de timing
6. de projectuitvoerders
-Een gedetailleerde begroting die de geplande kosten en opbrengsten duidelijk weergeeft van de werkingsjaren waarvoor subsidies gevraagd worden, wat voor meerjarige projecten een jaarlijkse financiële prognose voor de duur van het project professionalisering in sportkaderopleidingen -Een omschrijving hoe het project invulling geeft aan de beoordelingscriteria

• Vanaf het tweede subsidiejaar:

-Een stand van zaken van het innovatieproject en evt. een update van het projectplan, met inbegrip van de realisaties (let op: geen fundamentele wijzigingen)
-Evt. een update van de begroting.

5 Beschikken over een door de Vlaamse Trainersschool aangeduide directeur sportkaderopleiding voor de sporttak

Hoe wordt een project beoordeeld ?

Om na te gaan in welke mate de unisportfederatie voor deze subsidiëring in aanmerking komt, houden we deze beoordelingscriteria voor ogen:

1° de mate waarin het project de kwaliteit, instroom, doorstroom of valorisatie op het vlak van sportkaderopleidingen en sportgekwalificeerden optimaliseert; 

2° de mate waarin het project aantoonbaar inspeelt op de behoeften of het potentieel binnen de sportclubs, de sporttak of de maatschappij; 

3° de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de begroting; 

4° de kwaliteit van het project; 

5° de mate waarin het projectplan en de methodiek garanties biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact; 

6° de mate waarin het project aansluit bij de algemene visie en aanpak van de sportfederatie. 

Wie beoordeelt het project ?

Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten inhoudelijk beoordelen aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de betreffende beleidsfocus. Die beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake de beleidsfocus.

 

De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

 

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie.

 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag. Sport Vlaanderen beoordeelt de administratieve en financiële aspecten en brengt daarover advies uit aan de minister.

Subsidieerbare kosten

1 brutosalaris projectmedewerkers;

2 RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers;

3 eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers;

4 dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers;

5 verplaatsingskosten projectmedewerkers;

6 kosten voor informatie, communicatie en promotie;

7 kosten verbonden aan de inhoudelijke ontwikkeling van sportkaderopleidingen of bijscholingen;

8 specifieke kosten, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het project waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven.