Lees het decreet

Is rationalisatie de oplossing voor efficiëntiewinst van de niet-sportgerelateerde werking ? Uni-en multisportfederaties kunnen jaarlijks intekenen op de beleidsfocus rationalisatie.

Gesubsidieerde projecten rationalisatie 2023

De doelstelling

Een project in het kader van de beleidsfocus rationalisatie heeft als doelstelling het streven naar efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking via rationalisatieprojecten van een gesubsidieerde sportfederatie met een of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties of via een fusie van een gesubsidieerde sportfederatie met een of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties. De projectsubsidie richt zich op de tijdelijke kosten om een rationalisatieproject of fusie te realiseren, waarbij de recurrente kosten gedragen wordt door de sportfederatie of sportfederaties.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen ?

1 De sportfederatie wordt gesubsidieerd voor de uitvoering van de basisopdrachten in het decreet

2 De beleidsfocus rationalisatie is opgenomen in het vierjaarlijks beleidsplan van de sportfederatie

3 De beleidsfocus rationalisatie komt afzonderlijk aan bod in de rapportering, dit zowel in het werkingsverslag als in het financieel verslag (analytische code)

4 De subsidieaanvraag bevat volgende elementen:

• Eerste subsidiejaar:

-Een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften voor rationalisatie in de sportfederatie
-Een projectplan met minstens volgende 6 elementen voor de volledige duur van het project:
1. de inhoudelijke omschrijving van de projectvisie
2. de doelstellingen
3. de concrete acties
4. de beoogde resultaten
5. de timing
6. de projectuitvoerders
-Een gedetailleerde begroting die de geplande kosten en opbrengsten duidelijk weergeeft van de werkingsjaren waarvoor subsidies gevraagd worden, wat voor meerjarige innovatieve projecten een jaarlijkse financiële prognose voor de duur van het project rationalisatie inhoudt
-Een omschrijving hoe het project invulling geeft aan de beoordelingscriteria

• Vanaf het tweede subsidiejaar:

-Een stand van zaken van het innovatieproject en evt. een update van het projectplan, met inbegrip van de realisaties (let op: geen fundamentele wijzigingen)
-Evt. een update van de begroting

Hoe wordt een project beoordeeld ?

De mate waarin het project via een fusie of samenwerking tussen sportfederaties efficiëntiewinst van de niet-sportgerelateerde werking realiseert  

De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de begroting 

De mate waarin het projectplan en de methodiek garanties biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact, zowel tijdens als na de projectsubsidies 

De behoefte aan subsidiëring om het project te realiseren  

Wie beoordeelt een project ?

Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten inhoudelijk beoordelen aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de betreffende beleidsfocus. Die beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake de beleidsfocus.

 

De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

 

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie.

 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag. Sport Vlaanderen beoordeelt de administratieve en financiële aspecten en brengt daarover advies uit aan de minister.

Subsidieerbare kosten

1 brutosalaris projectmedewerkers;

2 RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers;

3 eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers;

4 dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers;

5 verplaatsingskosten projectmedewerkers;

6 specifieke kosten, met uitzondering van kosten voor de huur of aankoop van infrastructuur, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het rationalisatieproject waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven