De opdrachten van de koepelorganisatie VSF

De Vlaamse sportfederatie vzw (VSF), erkend als koepelorganisatie, moet 6 opdrachten uitvoeren in het kader van het decreet van 10 juni 2016:

 1. Ze is het aanspreekpunt van de verzamelde aangesloten sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, zowel voor de overheden als voor de sector;
 2. Ze fungeert als kennis- en informatiecentrum met betrekking tot de omkadering en de werking van de erkende sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;
 3. Ze neemt initiatief om de kwalitatieve werking van de aangesloten sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding te faciliteren, te ondersteunen en te verbeteren;
 4. Ze heeft aandacht voor maatschappelijke behoeften en doelgroepenwerking in de sport, en voorziet daarvoor in de nodige begeleiding voor de aangesloten sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;
 5. Ze ondersteunt sportclubs zodat die een duurzame kwaliteitsverbetering en professionalisering kunnen realiseren op het vlak van administratieve en bestuurlijke clubwerking;
 6. Ze detecteert de behoeften waarvoor onderzoek of studiewerk vereist is.

Dit zijn de voorwaarden om als koepelorganisatie erkend te worden

Om als koepelorganisatie erkend te worden en te blijven, moet je organisatie aan deze voorwaarden voldoen:

 

 1. Je organisatie moet opgericht zijn als vzw en moet beantwoorden aan de vzw-wet van 27 juni 1921;
 2. De zetel moet in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad liggen;
 3. Je moet een raad van bestuur hebben die op een voor de sportsector representatieve wijze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de erkende sportfederaties, eventueel aangevuld met externe experten;
 4. Je moet op zelfstandige wijze de financiën beheren en het beleid bepalen. De Vlaamse Regering bepaalt de aspecten waaruit de zelfstandigheid moet blijken;
 5. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de koepelorganisatie, haar bestuurders, haar personeel en haar aangestelden, vermeld in artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, moet door een verzekering gedekt worden;
 6. Je moet een boekhouding voeren. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het voeren van een boekhouding;
 7. Jaarlijks moet het door de algemene vergadering goedgekeurde financiële verslag en het werkingsverslag van het voorbije werkingsjaar bij het agentschap Sport Vlaanderen ingediend worden. Je moet er ook voor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden, op de zetel of in het secretariaat van de koepelorganisatie in het Nederlands voorhanden zijn. Je moet die ter beschikking stellen voor onderzoek door het agentschap Sport Vlaanderen;
 8. Per olympiade moet het beleidsplan voorgelegd worden aan Sport Vlaanderen. In dat beleidsplan wordt de effectieve werking van de koepelorganisatie vermeld en het kwaliteitsbeleid waarin de doelstellingen en de eisen voor de kwaliteitszorg worden vastgesteld. Het beleidsplan wordt op basis van effectmeting jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De resultaten van de evaluatie worden opgenomen in het werkingsverslag;
 9. De koepelorganisatie moet minstens twee derde van de sportfederaties die een algemene werkingssubsidie ontvangen, als lid hebben.

 

Daarnaast moet de koepelorganisatie op zelfstandige wijze haar financiën beheren en een eigen onafhankelijk beleid voeren.

 1. Ze moet over een eigen secretariaat beschikken dat duidelijk kan worden onderscheiden van elke andere vereniging;
 2. Ze moet een eigen activiteitenprogramma bepalen en uitvoeren;
 3. Ze moet over een eigen post- of bankrekening beschikken;
 4. Ze moet haar eigen communicatiebeleid voeren;

 

Subsidie

Voor de uitvoering van die 6 opdrachten krijgt de VSF een werkings- en personeelssubsidie van minimum 700.000 euro per jaar. Daarvan moet minstens 500.000 euro per jaar besteed worden aan opdracht 5.

 

Administratieve verplichtingen

Om de subsidies te ontvangen dient de VSF een aantal administratieve verplichtingen na te komen.

Beleidsplan

 • financieel en organisatorische planning
 • invulling van de opdrachten

Jaarlijks verslag

 • werkingsverslag incl. evaluatie van beleidsplan via effectmeting
 • financieel verslag

Boekhouding

 • regels van het dubbelboekhouden
 • analytische toewijzing van de kosten aan de opdrachten

 

In het decreet vind je alle gedetailleerde info.

 

Meer info over de werking van VSF?