De 7 opdrachten van het G-sportplatform

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het erkende G-sportplatform deze opdrachten uitvoeren:

 1. het aanspreekpunt zijn voor alle betrokken G-sportactoren in Vlaanderen en die G-sportactoren ondersteunen via een doorgedreven samenwerking;
 2. een loketfunctie uitvoeren in het kenbaar maken van het G-sportlandschap;
 3. een kenniscentrum zijn over thema’s die relevant zijn voor G-sport;
 4. de brede bevolking sensibiliseren over G-sport;
 5. toeleiden en activeren van G-sporters via transversale samenwerking en netwerking met het middenveld;
 6. een samenwerkingsprotocol sluiten met de gesubsidieerde unisportfederatie G-sport;
 7. het aanspreekpunt uitbouwen, structureren en beheren om de hierboven vermelde opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren.

Dit zijn de voorwaarden om als G-sportplatform erkend te worden

Om als G-sportplatform erkend te worden en te blijven, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 

  1. Je organisatie moet opgericht zijn als vzw en moet beantwoorden aan de vzw-wet van 27 juni 1921;
  2. Het hoofdkantoor van je organisatie moet in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn;
  3. De structurele ondersteuning van G-sport in Vlaanderen moet een hoofddoelstelling zijn in de statuten;
  4. Je moet minimaal drie jaar werkzaam zijn als aanspreekpunt voor sportbeoefening voor personen met een handicap in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest;
  5. Jaarlijks moet het door de algemene vergadering goedgekeurde financiële verslag en het werkingsverslag van het voorbije werkingsjaar bij het agentschap Sport Vlaanderen ingediend worden. Je moet er ook voor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden, in het hoofdkantoor of in het secretariaat van de organisatie in het Nederlands voorhanden zijn, en die ter beschikking stellen voor onderzoek door het agentschap Sport Vlaanderen.

 

 

Daarnaast moet de koepelorganisatie op zelfstandige wijze de financiën beheren en een eigen onafhankelijk beleid voeren.

 

   1. Ze moet over een eigen secretariaat beschikken dat duidelijk kan worden onderscheiden van elke andere vereniging;
   2. Ze moet haar eigen activiteitenprogramma bepalen en uitvoeren;
   3. Ze moet over een eigen post- of bankrekening beschikken;
   4. Ze moet een eigen communicatiebeleid voeren;

Subsidie

Het G-sportplatform ontvangt jaarlijks een werkings- en personeelssubsidie voor de uitvoering van die 7 opdrachten. Die subsidie wordt bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag. De grootte ervan wordt jaarlijks door de minister vastgelegd.

 

Om de subsidies te ontvangen moet het G-sportplatform een aantal administratieve verplichtingen nakomen:

Beleidsplan

 • financieel en organisatorische planning
 • invulling van de opdrachten

Jaarlijks verslag

 • werkingsverslag incl. evaluatie van beleidsplan via effectmeting
 • financieel verslag cfr. regels

 

 

Wil je alles weten over deze beleidsfocus? Lees dan het volledige decreet.