tak_hand.jpg

De website van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek geeft een goed overzicht van de milieuwetgeving: http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/.

 

Heb je specifieke vragen waarop je op die site het antwoord niet vindt, dan kan je steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst, of bij onze milieuspecialist Francis Pepermans. Hij kan je helpen met:

 

  • Ontwerpteksten van nieuwe wetten
  • Aanpassing van bestaande wetten (bijvoorbeeld Vlarem, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,...)
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
  • Milieu-effectenrapporten (MER)

Waar mag je sporten in de vrije natuur?

Bossen en natuurgebieden zijn geliefde plekken om te spelen en te sporten. Dat mag echter niet onbeperkt en overal. Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan je opzoeken waar er in jouw buurt speelzones zijn in bossen, wat je moet doen om een activiteit te organiseren in een bos of een natuurreservaat, enzovoort. 

Wanneer heb je en milieuvergunning nodig?

In het 'Vlaams reglement op de Milieuvergunningen' (VLAREM) wordt bepaald welke activiteiten onderworpen worden aan een vergunningsplicht of waar een meldingsplicht geldt. Naargelang de belasting die ze kunnen veroorzaken voor omwonenden, de directe omgeving en het leefmilieu worden activiteiten onderverdeeld in drie klassen: klasse 3 is het laagste niveau, klasse 1 het hoogste. Voor klasse 3 geldt enkel een meldingsplicht. Voor klasse 1 en 2 is een vergunning nodig.


De activiteiten zijn opgenomen in een indelingslijst (bijlage 1 van Vlarem I). Deze lijst kan geraadpleegd worden op http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/ (kies: Besluiten van de Vlaamse Regering/Leefmilieu/Vlarem I + bijlagen). Let op: in de milieuwetgeving worden activiteiten in natuurgebieden ‘hinderlijke inrichtingen’ genoemd.

 

Meldingsformulieren en aanvraagformulieren voor een milieuvergunning kan je bij de gemeentelijke milieudienst opvragen. Je kan ze ook downloaden op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: https://www.lne.be/milieuvergunningen.De klasse waarin de inrichting ingedeeld wordt, bepaalt het verloop van de milieuvergunningsprocedure. Voor inrichtingen van klasse 1 moet de vergunning aangevraagd worden bij de deputatie van de provincie. Klasse 2-vergunningen moeten aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Klasse 3 inrichtingen dienen te worden gemeld aan het college van burgemeester en schepenen.


Belangrijk is ook de koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning. Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. 


Dit principe geldt ook omgekeerd: wanneer een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is, wordt de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is toegekend.

 

Wanneer een milieuvergunning ten einde loopt, moet tijdig een verlenging worden aangevraagd, en dit tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunning.

 

Terug naar boven