wandelenBosannemoon.jpg

Omdat een goed en evenwichtig sportbeleid ook andere maatschappelijke thema's behelst, volgt Sport Vlaanderen ook de evolutie binnen ruimtelijke ordening op de voet.

 

Op www.ruimtelijkeordening.be vind je een heel goed overzicht van de wetgeving ruimtelijke ordening: informatie over het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, info over planologische attesten en over ruimtelijke uitvoeringsplannen, enzovoort.

 

Ook het AGIV, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, biedt op zijn website heel wat informatie op het vlak van ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur: www.agiv.be. Je kan er bijvoorbeeld kaarten raadplegen met aanduiding van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden (Natura 2000), maar ook van overstromingsgevoelige gebieden. Ook het gewestplan kan je raadplegen en kaarten met aanduiding van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Opgelet: ruimtelijke uitvoeringsplannen van provincies en gemeenten zijn niet opgenomen, maar die heeft het gemeente- en/of provinciebestuur natuurlijk wel.


De stand van zaken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kan je ook raadplegen op Vlaanderen.be.

Van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) naar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt sinds 1997 toegepast als kader voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Het geeft de beleidsvisie weer over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te verkrijgen.

 

De opeenvolgende regeringen hebben de uitvoering van het plan onderschreven en intussen zie je op het terrein duidelijk de gevolgen. Het ruimtelijk beleid is onder impuls van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen enorm geprofessionaliseerd.Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld opnieuw bekeken. Dit gebeurde voor het laatst in de periode 2010-2011.

 

In 2011 startte de Vlaamse Regering ook het proces om tot de vaststelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te komen. De bedoeling van dat plan is om voort te bouwen op de krachtlijnen van het RSV, maar de lat wordt weer iets hoger gelegd. Nog deze legislatuur wil de Vlaamse Regering haar langetermijnvisie en strategische doelstellingen op het vlak van ruimtelijke ordening vastleggen in het BRV. Minister Schauvliege mikt met haar eerste ontwerptekst op eind 2016. Wordt dus vervolgd...

Enkele voorbeelden

Hieronder vind je enkele voorbeelden van dossiers over ruimtelijke ordening, waarbij Sport Vlaanderen de afgelopen jaren betrokken was.

Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos

In de periode 2004-2008 werkte de Vlaamse overheid, in overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen, een ruimtelijke visie uit voor landbouw, natuur en bos in 13 buitengebiedregio's. Die visie vormde de basis voor de opmaak van concrete gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Sport Vlaanderen speelde een adviserende rol in dat proces: als belangengroep zorgden we ervoor dat er rekening gehouden kon worden met de belangen van de sportsector.

Het golfmemorandum

De aanleg van nieuwe golfterreinen in Vlaanderen is jarenlang een moeilijk verhaal geweest: tussen 1990 en 2010 waren er nauwelijks nieuwigheden te melden. De laatste jaren zien we een kentering: de goede samenwerking tussen de VVG, Sport Vlaanderen, het departement ruimtelijke ordening en de kabinetten van de bevoegde ministers van Sport en Ruimtelijke Ordening mondde uit in een duurzaam kader voor golfontwikkeling. 

In 2006 al werd dat kader verankerd in het zogenaamde golfmemorandum, dat alle aanvragen stroomlijnt en de procedure uitstippelt. Binnen de procedure is een belangrijke rol weggelegd voor de Technische Werkgroep Golf, waarvan Sport Vlaanderen voorzitter is. Die werkgroep adviseert bij de aanleg van nieuwe en de uitbreiding van reeds bestaande golfterreinen.

Geluidshinderlijke sporten

Sport Vlaanderen is ook vertegenwoordigd in de interne werkgroep die samen met een extern expert de problematiek onderzoekt van gemotoriseerde en andere geluidshinderlijke sporten (o.a. motorcross, kleischieten, luchtsporten, waterski). De interne werkgroep werkt samen met de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en leefmilieu aan een oplossing voor deze sporten.

Terug naar boven