Regelgeving toegankelijkheid

Overzicht wettelijke kaders

Toegankelijkheid zit vervat in verschillende wettelijke bepalingen die niet uitsluitend verbonden zijn aan één thema of sector.

 

Het is bovendien een bij uitstek grensoverschrijdend thema. Er zijn heel wat internationale en Europese regelgevingen die ook op lokaal niveau een weerslag hebben.

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid

  • In België moet elk publiek gebouw waarvoor een omgevingsvergunning nodig is aan bepaalde toegankelijkheidsnormen voldoen.
  • Elk gewest heeft eigen normen, opgenomen in een eigen Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid.
  • Er is dus een verschillende regelgeving voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hoewel de grote lijnen in de drie gewesten gelijklopen, verschillen de toepassing en de details.
  • Om ontwerpers en opdrachtgevers te helpen om de Vlaamse regelgeving toe te passen is er een website van Gelijke Kansen Vlaanderen en Inter, het agentschap Toegankelijk Vlaanderen
  • Zowel de normen uit de Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van Vlaanderen als van Brussel zijn opgenomen in het ontwerpinstrument.

Het VN-verdrag inzake de rechten van Personen met een handicap

Het VN-verdrag inzake de rechten van Personen met een handicap werd op 13 december 2006 unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. België ratificeerde het verdrag in 2009.

Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

Het Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid van 10 juli 2008 schept een kader voor het Vlaamse gelijkekansenbeleid en voor het bestrijden van discriminatie.

De antidiscriminatiewet

De antidiscriminatiewet verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

Redelijke aanpassingen

Zowel in het VN-verdrag als in de antidiscriminatiewet en in het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid staat het recht op redelijke aanpassingen ingeschreven, om mensen met een handicap in staat te stellen om gewoon mee te doen.

Vlaams decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond

Art. 3 van het Vlaams decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond vermeldt dat iemand met een geattesteerde assistentiehond het recht heeft op toegang tot publieke plaatsen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaardigde op 19 april 2012 haar ordonnantie uit om het recht op toegang voor assistentiehonden in publieke plaatsen te regelen. In bepaalde ruimten is een assistentiehond niet toegelaten, bijvoorbeeld een keuken. Zie KB van 7 februari 1997 (BS, 25 april 1997) inzake de algemene voedselhygiëne.