We geven financiële ondersteuning aan topsporters en ontwikkelingsprogramma's

 • Wij subsidiëren topsport op drie manieren:
  • We ondersteunen de programmakost van Olympische en Paralympische ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking) via subsidiëring topsport;
  • Jaarlijkse ondersteunen we Vlaamse topsporters in de voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen via een jaarlijkse subsidiëring topsport aan het BOIC.
  • We kennen topsportstatuten secundair onderwijs toe binnen en buiten de topsportschool in uitvoering van het globaal topsportconvenant.
 • We willen dat topsporters hun gezondheid niet uit het oog verliezen, en daarom stimuleren we hen om hun sportmedische geschiktheid preventief te laten testen en blijvend op te volgen. Jaarlijks kunnen topsporters daarom tot 335 euro terugkrijgen van de kosten die ze in dat kader gemaakt hebben.

We financieren topsportprogramma's

 • We ondersteunen de programmakost van Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s (korte termijnwerking) via werkingsmiddelen topsport, op basis van de noden per topsportfederatie en conform de vastgelegde begroting in het Topsportactieplan Vlaanderen.
 • We ondersteunen de programmakost van niet-Olympische topsportprogramma’s via werkingsmiddelen topsport.

We helpen de Vlaamse topsportfederaties om zich verder te professionaliseren

 • We financieren structurele en/of individueel afgestemde topsportprojecten vanuit de werkingsmiddelen topsport in functie van de verdere professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties;
 • We werken het HRM-beleid uit en volgen individuele vormingstrajecten van topsporttrainers en technisch directeurs topsport op;
 • We coördineren wetenschappelijke begeleidingsprojecten;
 • We investeren in topsportinfrastructuur via de vierjaarlijkse oproep topsportinfrastructuur in het kader van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

We zorgen voor een betere begeleiding en omkadering van onze topsporters

 • We trachten onze Vlaamse topsporters zo goed mogelijk te begeleiden en omkaderen en via o.a. de tewerkstellingsprojecten topsport;
 • Via carrièrebegeleiding topsport ondersteunen en coachen we de topsporters, federaties en vormings- en onderwijsinstellingen. Sport Vlaanderen werkt hiervoor nauw samen met VDAB;
 • We onderhouden nauwe contacten met de onderwijssector, o.a. ter voorbereiding van digitale ondersteuning en leervormen, in het bijzonder in de topsportscholen.

We omringen onze stakeholders met de beste zorgen

 • We nemen het voorzitterschap en secretariaat waar van de Taskforce Topsport, de Stuurgroep Topsport en de begeleidingscommissie van het topsportconvenant.
 • We zorgen ervoor dat de deadlines voor het indienen van (voorbereidende) beleidsdocumenten strikt worden nageleefd.
 • Onze topsporters en topsportfederaties dragen ons logo “Sport Vlaanderen” uit.
 • We helpen onze topsporters met dienstvrijstellingen en verzekeringen, de topsportfederaties en derden helpen we bij hun dagelijkse werking.
 • We geven advies en ondersteuning voor communicatiecampagnes, onder leiding van de cel communicatie van Sport Vlaanderen.

We werken mee aan het BeGold project

Het project BeGold geeft financiële ondersteuning aan specifieke topsportprojecten op het vlak van talentontwikkeling, omkadering en begeleiding. Het project heeft als doel om meer top-8 plaatsen te behalen op de Olympische Spelen (zomer en winter) op middellange en/of lange termijn. De gemeenschappen, BOIC en de Nationale Loterij (via de federatie regering) nemen samen deel aan dit project om regionale of nationale topsportprojecten te ondersteunen.