Het Vlaamse sportbeleid

Het Vlaamse sportbeleid

Het Vlaamse sportbeleid werd door minister van Sport Philippe Muyters onderschreven in het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 (Onderdeel Sport).

 

In zijn Beleidsnota Sport schrijft minister Muyters dat hij streeft naar een kwalitatief en up-to-date sportaanbod op maat van elke Vlaming, in welke levensfase die zich ook bevindt. Samenwerking tussen de vele sportactoren, van federaties tot clubs, lokale besturen en verenigingen, is essentieel om tot een kwalitatief sportaanbod te komen dat voor iedereen toegankelijk is.

Sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur

In het decreet van 23 mei 2008 werd bepaald dat er een inhaalbeweging noodzakelijk was op het vlak van sportinfrastructuur in Vlaanderen. Die inhaalbeweging werd via alternatieve financiering bekostigd.

 

Lees het decreet sportinfrastructuur

Participatiebeleid

Participatiebeleid

Nog steeds zijn er een heleboel Vlamingen die de weg naar het sport- en vrijetijdsveld niet vinden. De overheid wil iedereen de kans geven om te proeven van diverse vrijetijdsactiviteiten. Naast het reguliere beleid binnen de diverse decreten worden er complementaire inspanningen gedaan.

 

Lees het participatiedecreet van 18 januari 2008

 

Tewerkstelling in de sport

Tewerkstelling in de sport

De Vlaamse regering werkte ook een beleidsplan uit om tewerkstelling in de sport te stimuleren, coördineren en subsidiëren. Eind 2013 werd dat plan in een decreet gegoten. Het daaropvolgende besluit van de regering dateert van 20 december 2013.

 

Lees het decreet over tewerkstelling in de sport

Gezond en ethisch sporten

Gezond en ethisch sporten

Elke Vlaamse sportclub moet rekening houden met de wetgeving rond gezond en ethisch sporten, die op 1 januari 2015 van start is gegaan. De Vlaamse Sportfederatie vzw en de overheid hebben samen een checklist gemaakt, zodat elke erkende Vlaamse sportclub goed weet wat er verwacht wordt op het vlak van gezond en ethisch sporten.  

Deontologische code

Vlaamse sportfederaties en hun aangesloten clubs moeten alle mogelijke maatregelen nemen om mensenhandel binnen federatie en clubs tegen te gaan. De sportfederatie stelt een deontologische code op ter bestrijding van mensenhandel en treedt ook sanctionerend op bij misbruik.

 

Model van deontologische code

Betaalde vs. niet-professionele sportbeoefenaars

Om de fundamentele rechten van sportbeoefenaars te regelen, maakt de regering een onderscheid tussen twee statuten: de vrijetijdssportbeoefenaar en de professionele betaalde sporter. Hieronder vind je de wetteksten die op die statuten van toepassing zijn:

 

Specifieke wetgeving voor sportschutters

In Vlaanderen zij er drie vzw's die gemachtigd zijn als schietsportfederatie: de Vlaamse schietsportkoepel (VSK), FROS Multisport Vlaanderen en Vlas (Vlaamse Traditionele sporten). Ook het stauut van sportschutter werd in een wet gegoten.

 

Lees het besluit over sportschutters

Subsidiëring van lokale besturen

Subsidiëring van lokale besturen

De gemeenten werden in 2014 en 2015, de provincies tot en met 2016 - en vanaf 2016 ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie - gesubsidieerd via het Decreet Lokaal Sportbeleid (LSB-decreet). Dat werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd.

Erkenning van sportfederaties

Erkenning van sportfederaties

Om als sportfederatie erkend te worden en te blijven moet een sportfederatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die zijn opgelijst in het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.