Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal.

Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Stel je sport- en bewegingsinfrastructuur naschools open en krijg subsidies

AGION en Sport Vlaanderen lanceren een oproep om je sport- en bewegingsinfrastructuur naschools open te stellen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs) kan hiervoor een projectvoorstel indienen om subsidies te verkrijgen. Voor deze oproep voorzien we voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro, gespreid over 2021 en 2022. In 2021 lanceerden we een eerste oproep. In 2022 komt er een tweede oproep, zodat nog meer scholen financiële steun kunnen aanvragen om hun infrastructuur open te stellen voor verenigingen en initiatieven.  Alle info over deze tweede oproep - alsook de inschrijving - vind je op de website van AGION.

Decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. Jaarlijkse lanceert de Vlaamse overheid een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. Dit zou de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk kunnen verminderen. Een andere belangrijke krachtlijn is die welke de  financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur verlaagt.

 

Let op: er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet onder andere de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan enkel naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die prioritair voor topsport wordt gebruikt.

Je kan als initiatiefnemer zelf online simuleren of je project voldoende bovenlokaal is. Op die manier kan sneller ingeschat worden of je dossier kans op slagen heeft en of je de rest van het dossier moet invullen. Hiervoor gebruik je best de browser 'Google Chrome', om foutmeldingen te voorkomen.


Op het einde van jouw simulatie kan je ook een dossier effectief aanmaken. Let op: jouw aangemaakte dossier is pas ingediend nadat je op de knop ‘Dien in’ hebt gedrukt. Je krijgt nadien een bevestigingsmail met een PDF document dat je ons nog gehandtekend dient op te sturen (mail of post).

Meer informatie over het decreet? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.

Oproep 2022

Voor de eerste oproep van 2022 (deadline 31 maart 2022) zal je een dossier kunnen indienen vanaf begin januari 2022. In 2022 is er minstens €5 miljoen per oproep te verdelen voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. Eventueel kan dit budget nog verhoogd worden met extra middelen.


We willen een hoge kwaliteit van ingediende dossiers waarborgen. Daarom organiseerden we begin december 2020 algemene (online) infosessies. Lees of luister naar de toelichting over bovenlokale sportinfrastructuur

In samenwerking met Netwerk Lokaal Sportbeleid organiseren we in januari, februari en maart interactieve workshops voor gemeenten, private actoren, clubs, federaties als PPS-exploitanten. In kleine groepjes gaan we aan de slag met jouw eigen project. 

 

Oproep 2020

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen van geselecteerde dossiers ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2020 terug.

 

Oproep 2019

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen van geselecteerde dossiers ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2019 terug.

Oproep 2018

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen, van geselecteerde dossiers, ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2018 terug.

Oproep 2017

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen, van geselecteerde dossiers, ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten en topsportinfrastructuur projecten van 2017 terug.

Projectoproep Bewegen en Sporten in de Publieke Ruimte 2019

Om zoveel mogelijk mensen tot sporten aan te zetten, streven we er samen met de minister van Sport naar om onze publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. Daarom lanceerde de minister voor Sport een oproep naar ondernemers, onderzoekers, lokale besturen, ... om concepten en ideeën in te dienen die daaraan bijdragen. Hij maakte daarvoor een budget van € 950.000 vrij. Iedereen kon een project indienen tegen einde maart 2019.

 

Op 9 mei 2019 maakte de minister de geselecteerde projecten bekend. Je vindt ze allemaal op onderstaande link.

Infosessies financieringsmogelijkheden sportinfrastructuur

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen bleek dat bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling,  er ook nog een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Denken we maar aan waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …

 

Binnen Vlaanderen – en in het bijzonder de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) – bestaat er een groot aanbod aan financieringsvormen van sportinfrastructuur. Wij organiseerden samen met de PMV vier infosessies om publieke en private investeerders wegwijs te maken in het aanbod. De presentaties kan je hieronder raadplegen en downloaden.

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (GSV)

In je eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten door te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur. Dat is het doel van het nieuwe Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV) dat 21 oktober 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plan geeft duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag en morgen wil inzetten op lokale, bovenlokale en topsportinfrastructuur. Het bijhorende nieuwe decreet zal in de loop van 2017 operationeel worden. Waar investeerders vroeger in het duister tastten over wanneer en hoeveel budget de Vlaamse overheid zou vrijmaken voor zwembaden, sporthallen of velden, zorgt het nieuwe plan voor duidelijkheid.

Voor meer informatie over het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen kan je contact opnemen met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.

Projectsubsidie openstellen schoolsportinfrastructuur

Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur

De sportinfrastructuur in Vlaamse scholen wordt vandaag nog te weinig benut buiten de schooluren, wat een gemiste kans is voor onze sporters. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen daarom aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor lokale sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers. 

 

In 2016 lanceerden de Vlaamse ministers voor sport, Philippe Muyters, en voor onderwijs, Hilde Crevits, een eerste projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur”. Het succes was zo groot dat er in 2017 een tweede oproep volgde. 

 

Op 19 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de derde projectoproep goed. Anders dan in de eerste 2 projectoproepen richtte deze derde projectoproep zich naar scholen met een kleinere sportzaal (min. 200m² en max. 500m²). Enkel sportzalen waar nog geen werken aan waren gebeurd n.a.v. de eerste twee projectoproepen, kwamen in aanmerking.

 

Ook nieuw in deze projectoproep was dat we extra aandacht hadden voor scholen die in kansarme buurten liggen. Bij de beoordeling hielden we rekening met de mate waarin de participatie van kinderen/mensen uit kansengroepen uit de buurt wordt bevorderd.

 

Scholen konden een projectoproep indienen tot 21 februari 2019.

 

Projectoproep 2018 - 22 scholen ontvangen subsidies

Naar aanleiding van de derde projectoproep, waarvoor de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen 3 miljoen euro ter beschikking stelden, ontvangen 22 scholen subsidies. Met die subsidies kunnen ze hun schoolsportinfrastructuur aanpassen zodat ook clubs en verenigingen er buiten de schooluren gebruik van kunnen maken. De geselecteerde scholen  kunnen de financiële ondersteuning zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten gebruiken. 

 

Deze scholen ontvangen subsidies:

Aanvrager Gemeente Toegekende subsidie

BS De Kleine Prins

Diest

€ 198.322

BS De Kleine Kunstgallerij

Kortrijk

€ 206.593

BUO Zonnebos

's Gravenwezel

€ 212.407

GO! Erasmusatheneum

Deinze

€ 210.000

GBS De Krekel

Zelzate

€ 155.735

GO! Buysleden Atheneum Campus Pitzemburg

Mechelen

€ 171.351

GO! Atheneum - campus Grauwe Broedersstraat

Diksmuide

€ 227.206

BS De Winge

Tielt-Winge

€ 182.000

GVBS Sint-Jans Berchmanscollege

Antwerpen

€ 157.000

GBS Tilia

Steenokkerzeel

€ 41.935

VBS Sancta Maria

Willebroek

€ 55.752

Hogeschool Odissee campus

Dilbeek

€ 110.000

Heilig Graf

Turnhout

€ 101.400

Eerste Graad Voorzienigheid

Diest

€ 91.177

TAC VOX

Pelt

€ 184.602

VBS Trapop

Retie

€ 15.990

SX Unesco

Koekelberg

€ 108.023

BS GO! Hendrik Conscience

Oostende

€ 210.500

Methodeschool Kompas

Sint-Truiden

€182.209

Turnzaal GIB

Brasschaat

€ 16.200

SBS De Mozaïek Silburgstraat

Deurne

€ 11.600

Oproep 2017

Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de tweede projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” goed. In het kader van deze tweede oproep kenden Ministers Muyters (sport) en Crevits (onderwijs) in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen.

Oproep 2016

Bij een eerste oproep in 2016 kregen 53 scholen van de Vlaamse Regering samen voor 600.000 euro middelen om hun sportinfrastructuur ook buiten de schooluren ter beschikking te stellen van sportclubs en sportdiensten. 

Wil je meer weten over deze oproep met betrekking tot schoolsportinfrastructuur? Neem dan contact op met Stijn Coppens van onze afdeling Subsidiëring.

Zwembaden

De Vlaamse Regering investeerde in Vlaamse zwembaden aan de hand van twee projectoproepen in 2015 en 2016 voor telkens 10 miljoen euro.

 

Wil je meer weten over deze renovatie- en nieuwbouwprojecten van zwembaden? Neem dan contact op met de collega's van onze afdeling Sportinfrastructuur.

Oproep 2016

Op vrijdag 28 april 2017 besliste de Vlaamse Regering, op basis van dit advies en het voorstel van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, over de rangschikking en selectie van de subsidieaanvragen.

Hieronder vindt u de geselecteerde projecten en de voorziene subsidies

Oproep 2015

Op 18 december 2015 besliste de Vlaamse Regering om financieel tegemoet te komen bij de bouw of renovatie van 19 projecten. Hiervoor werd 10 miljoen euro vrijgemaakt. De projectoproep was een eerste stap naar meer en betere zwembaden in Vlaanderen.

 

Werd jouw project geselecteerd? Wij weten graag hoe de werken opschieten. Dien onderstaande voortgangsrapport in en houd ons op de hoogte.