Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal.

Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Infosessies financieringsmogelijkheden sportinfrastructuur

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen bleek dat bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling,  er ook nog een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …

 

Binnen Vlaanderen – en in het bijzonder de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) – bestaat er een groot aanbod aan financieringsvormen van sportinfrastructuur. Wij organiseerden samen met de PMV twee infosessies om publieke en private investeerders wegwijs te maken in het aanbod. De presentaties kan je hieronder raadplegen en downloaden.

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (GSV)

In je eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten door te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur. Dat is het doel van het nieuwe Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV) dat 21 oktober 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plan geeft duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag en morgen wil inzetten op lokale, bovenlokale en topsportinfrastructuur. Het bijhorende nieuwe decreet zal in de loop van 2017 operationeel worden.  Waar investeerders vroeger in het duister tastten over wanneer en hoeveel budget de Vlaamse overheid zou vrijmaken voor zwembaden, sporthallen of velden, zorgt het nieuwe plan voor duidelijkheid.

Voor meer informatie over het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen kan je contact opnemen met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.

Decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. Jaarlijkse lanceert de Vlaamse overheid een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. Dit zou de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk kunnen verminderen. Een andere belangrijke krachtlijn is die welke de  financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur verlaagt.

 

Let op: er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan enkel naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die voornamelijk voor topsport wordt gebruikt.

Extra informatie zoals presentaties van de infosessies, sjablonen, Q&A vind je hier:

Je kan als initiatiefnemer zelf online simuleren of je project voldoende bovenlokaal is. Op die manier kan sneller ingeschat worden of je dossier kans op slagen heeft en of je de rest van het dossier moet invullen.

Meer informatie over het decreet? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.

Oproep 2019

31 maart 2019  is de volgende deadline voor indiening en zal er 10 miljoen euro beschikbaar zijn.

 

We willen een hoge kwaliteit van ingediende dossiers waarborgen door een algemene toelichting bij de minimale eisen, de beoordelingscriteria en de simulator 'bovenlokaliteit' te geven. Daarom organiseren we in Vlaanderen infosessies zodat je zelf een goede inschatting van de kans op slagen kan maken. Daarnaast lichten we ook het online aanvraagformulier uitvoerig toe op volgende plaatsen en data:

 

woensdag 9 januari 2019

9:30 u - 13:00 u

VAC Leuven
Workshop online aanvraagformulier

donderdag 10 januari 2019

9:30 u - 13:00 u

VAC Gent
Workshop online aanvraagformulier

 

 

 

Inschrijven kan via mail naar infrastructuur@sport.vlaanderen

  • met als titel ‘workshop online aanvraagformulier '
  • datum van de infosessie
  • namen, functie en organisatie van de deelnemende personen

 

 

Tijdens de maanden januari en februari 2019 organiseren we i.s.m. ISB nog workshops m.b.t. de kwalitatieve criteria, business/ exploitatieplan, innovatie, schrijven/ procesaanpak, last minute sessie.

Inschrijven kan via onderstaande link op de website van het ISB:

 

 

Oproep 2018

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen, van geselecteerde dossiers, ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2018 terug.

Oproep 2017

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen, van geselecteerde dossiers, ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten en topsportinfrastructuur projecten van 2017 terug.

Projectsubsidie Schoolsportinfrastructuur

Oproep 2018

De sportinfrastructuur in Vlaamse scholen wordt vandaag nog te weinig benut buiten de schooluren, wat een gemiste kans is voor onze sporters. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen daarom aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor lokale sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers. 

 

In 2016 lanceerden de Vlaamse ministers voor sport, Philippe Muyters, en voor onderwijs, Hilde Crevits, een eerste projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur”. Het succes was zo groot dat er in 2017 een tweede oproep volgde. 

 

Op 19 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de derde projectoproep goed. Anders dan in de eerste 2 projectoproepen richt deze derde projectoproep zich naar scholen met een kleinere sportzaal (min. 200m² en max. 500m²). Enkel sportzalen waar nog geen werken aan zijn gebeurd n.a.v. de eerste twee projectoproepen, komen in aanmerking.

 

Ook nieuw in deze projectoproep is dat we extra aandacht hebben voor scholen die in kansarme buurten liggen. Bij de beoordeling houden we rekening met de mate waarin de participatie van kinderen/mensen uit kansengroepen uit de buurt wordt bevorderd.

 

Scholen kunnen financiële ondersteuning krijgen voor zowel infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. In totaal stellen de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen voor deze projectoproep 3 miljoen euro ter beschikking.

 

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 februari 2019.

Infosessies ISB

Voor de praktische ondersteuning van scholen werd opnieuw het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en –recreatiebeleid (ISB) ingeschakeld. Het ISB organiseerde in november 2018 twee infosessies om de scholen zo goed mogelijk te begeleiden bij het voorbereiden van het project en het indienen van een aanvraagdossier.  

Oproep 2017

Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de tweede projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” goed. In het kader van deze tweede oproep kenden Ministers Muyters (sport) en Crevits (onderwijs) in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen.

Oproep 2016

Bij een eerste oproep in 2016 kregen 53 scholen van de Vlaamse Regering samen voor 600.000 euro middelen om hun sportinfrastructuur ook buiten de schooluren ter beschikking te stellen van sportclubs en sportdiensten. 

Wil je meer weten over deze oproep met betrekking tot schoolsportinfrastructuur? Neem dan contact op met Stijn Coppens van onze afdeling Subsidiëring.

Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen

Op 9 november 2018 lanceerden de ministers Hilde Crevits, Sven Gatz en Philippe Muyters samen een projectoproep voor scholen met het thema: bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.   

Vlaamse scholen krijgen hiermee een duwtje in de rug om:

  • hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en andere gebruikers;
  • uit te groeien tot kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen. 

Geïnteresseerde scholen kunnen deelnemen aan infomomenten en advies inwinnen bij de MOEV-schoolondersteuners. 

Alle Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel kunnen tot 22 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen. 

Zwembaden

De Vlaamse Regering investeerde in Vlaamse zwembaden aan de hand van twee projectoproepen in 2015 en 2016 voor telkens 10 miljoen euro.

 

Wil je meer weten over deze renovatie- en nieuwbouwprojecten van zwembaden? Neem dan contact op met de collega's van onze afdeling Sportinfrastructuur.

Oproep 2016

Op vrijdag 28 april 2017 besliste de Vlaamse Regering, op basis van dit advies en het voorstel van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, over de rangschikking en selectie van de subsidieaanvragen.

Hieronder vindt u de geselecteerde projecten en de voorziene subsidies

Oproep 2015

Op 18 december 2015 besliste de Vlaamse Regering om financieel tegemoet te komen bij de bouw of renovatie van 19 projecten. Hiervoor werd 10 miljoen euro vrijgemaakt. De projectoproep was een eerste stap naar meer en betere zwembaden in Vlaanderen.

 

Werd jouw project geselecteerd? Wij weten graag hoe de werken opschieten. Dien onderstaande voortgangsrapport in en houd ons op de hoogte.

Multifunctionele voetbalstadions

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering om een aantal voetbalclubs en/of steden een investeringssubsidie toe te kennen voor de realisatie van een multifunctioneel voetbalstadion met een maatschappelijke return. Het gaat om een totale investering van 8 miljoen euro.

 

Voorwaarde van subsidie: de projecten moeten blijvend voldoen aan de vooropgestelde criteria en ze moeten gerealiseerd worden tegen de voorziene datum.

 

Omdat het dossier van Club Brugge fundamenteel gewijzigd werd en niet meer voldoet aan de door de Vlaamse Regering gestelde voorwaarden, herverdeelt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de 2,5 miljoen euro die oorspronkelijk aan het project was toegekend. KV Oostende, Sporting Lokeren, Royal Antwerp FC en Lommel-United zullen elk een subsidie krijgen voor de renovatie of nieuwbouw van hun voetbalstadion.

Geselecteerde projecten

Rangorde Aanvrager subsidiebedrag (in euro)
1 KAA Gent 2.500.000
2 Oud-Heverlee Leuven 673.800
3 Yellow-Red KV Mechelen 750.000
4 KRC Genk 195.700
5 Zulte-Waregem 750.000
6 KV Oostende 750.000
7 Sporting Lokeren  750.000
8 Royal Antwerp Football Club  250.000

9

Cercle Brugge  
10 Lommel United  1.190.000

 

Wil je meer informatie over de investeringssubsidies voor multifunctionele voetbalstadions, neem contact op met Stijn Coppens van onze afdeling Subsidiëring.

Sportinfrastructuurprojecten op bovenlokaal niveau

In 2013 kregen 19 lokale en provinciale besturen een subsidie van de Vlaamse Regering voor een gezamenlijk sportinfrastructuurproject. Vlaanderen had 10 miljoen euro beschikbaar voor deze pilootprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, die tegen 2018 gerealiseerd moeten zijn.

Geselecteerde projecten

Hieronder vind je de geselecteerde projecten 'Bovenlokale sportinfrastructuur 2013'

Meer weten over deze sportinfrastructuurprojecten op bovenlokaal niveau? Neem contact op met Stijn Boons of Sven Meert van onze afdeling Sportinfrastructuur.