Wat verstaan we onder vluchtelingen?

Vluchtelingen en vreemdelingen?

Wat verstaan we onder vreemdelingen?

We gebruiken in de communicatie de term vluchtelingen, maar juridisch is het correcter te spreken over vreemdelingen. Vluchtelingen of 'erkend vluchtelingen' genieten belangrijke sociale en andere administratieve voordelen die andere vreemdelingen (waaronder de personen uit Oekraïne met tijdelijke bescherming) soms niet of pas na jaren recht hebben. Met vreemdeling wordt hier elke persoon bedoeld die niet de Belgische nationaliteit bezit. Een vreemdeling kan om verschillende redenen tijdelijk of onbeperkt verblijf krijgen in België: klassieke migratie, bescherming of eerder als uitzondering.

 

De meest gekende redenen voor klassieke migratie zijn familie vervoegen, werk (waaronder professionele sport) of studie zijn. Daarnaast zijn er procedures die gericht zijn op bescherming. Het gaat om mensen die - nadat ze hun land ontvluchtten – bij aankomst in België aan onze overheid internationale bescherming aanvragen. Ze doen dat door een asielaanvraag in te dienen, tijdelijke bescherming aan te vragen  omdat ze afkomstig zijn uit Oekraïne of nog andere soorten bescherming voor kwetsbare groepen zoals slachtoffers van mensenhandel, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen of ernstig zieke personen.

Wie geen beperkt of onbeperkt verblijf (meer) heeft, verblijft in België zonder wettig verblijf. Uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen, sans-papiers, transmigranten, … zijn verschillende benamingen voor eenzelfde groep personen die niet (meer) op het grondgebied mogen verblijven en dus zonder wettig verblijf zijn.

Mensen zonder wettig verblijf zijn - een heterogene groep bestaande uit:

  • Uitgeprocedeerden: hebben een verblijfsprocedure doorlopen, hadden een (tijdelijk) verblijfsdocument, maar hun verblijfsaanvraag is nu definitief geweigerd. Ze bevinden zich desondanks nog steeds in België.
  • Overstayers: zijn als toerist België binnengekomen of kregen als student of arbeidsmigrant een tijdelijk verblijfsstatuut, maar bleven langer op het grondgebied dan hun visum of tijdelijk verblijfsdocument toestond.
  • Clandestiene migranten: staken zonder de juiste doucmenten de grens over en startten nooit een verblijfsprocedure. Hun verblijf werd dus nooit geregistreerd. Een typische groep zijn de transitmigranten, die op doorreis zijn naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

Gemakshalve  gebruiken wij voor deze groep de verzamelnaam ‘mensen zonder wettig verblijf’. Ook deze groep kan aansluiten of aangesloten blijven bij een sportclub en aanspraak maken op tussenkomsten in geval van sportongevallen.