hofstade_surf.jpg

Algemene info

Algemene info

Uittreksel strafregister voor sportorganisaties

26/01/2023

Vanaf 1 februari moeten nieuwe medewerkers die met kinderen of jongeren werken een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarvoor ze werken.

Deze maatregel is een initiatief van de Vlaamse Regering binnen het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld en geldt voor verschillende sectoren. Als organisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze verplichting vormt uiteraard slechts één schakel binnen een ruimer integriteits- en aanwervingsbeleid. Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een gezond, ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Op wie is de verplichting van toepassing?

De verplichting geldt voor organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder ‘opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen’. Dit betekent dat alle sportorganisaties met een jeugdwerking of een aanbod aan kinderen en jongeren onder dit toepassingsgebied kunnen vallen.

 

De controle moet worden doorgevoerd voor elke nieuwe medewerker die de sportorganisatie aanstelt, als aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

  • de medewerker zal minderjarigen begeleiden, animeren of opvoeden;
  • de medewerker zal op een structurele basis rechtstreeks contact hebben met de minderjarigen;
  • de medewerker is meerderjarig;
  • de medewerker wordt aangesteld door middel van een overeenkomst of een eenzijdige benoeming of conform de vrijwilligerswet.

Dit betekent dat niet enkel beroepskrachten, maar ook vrijwilligers in de sportsector onder de verplichting vallen. De sportsector is voorstander van deze maatregel. Het maakt immers niet uit onder welk statuut je minderjarigen begeleidt: we willen het risico op grensoverschrijdend gedrag verkleinen. In de jeugdwerksector geldt er echter een uitzondering voor vrijwilligers, wat voor verwarring kan zorgen.

Met welke instrumenten ondersteunen we je?

Met een draaiboek voor de sportsector geven we sportorganisaties meer duidelijkheid over de toepassing en uitwerking van deze verplichting. In het draaiboek leggen we uit hoe de controleverplichting concreet moet worden toegepast. Wie moet een uittreksel voorleggen en wie niet? Wanneer moet dat gebeuren? En hoe ga je als organisatie om met de gegevens op het uittreksel?

Vlaamse Sportfederatie en Centrum Ethiek in de Sport ontwikkelden daarnaast een handig stappenplan en een digitale wegwijzer op maat van sportclubs. Je krijgt met deze ondersteunende instrumenten in een oogopslag een overzicht van de verschillende stappen die je moet nemen als sportclub.


Volg Sport Vlaanderen Hofstade op