Naast onder meer de cultuurraad, de milieuraad en de jeugdraad is de sportraad één van de vele adviesraden die actief zijn in steden en gemeenten. De bedoeling van die adviesraden? De burgers en de lokale sportactoren inspraak geven in het beleid.

In dat opzicht fungeert de sportraad als toetssteen voor het sportbeleid in de gemeente en zorgt ze er mee voor dat het beleid te allen tijde rekening houdt met de plaatselijke noden. Samen met de schepen van sport en de sportdienst zorgt de sportraad immers voor het uitwerken en uitvoeren van het lokale sportbeleidsplan.

Een autonome sportraad

Ondanks het feit dat het decreet van 6 juli 2012 vanaf 2016 enkel nog van toepassing is op de randgemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, blijft de sportraad belangrijk voor de participatie van het werkveld.

 

Decretaal  worden volgende voorwaarden gesteld:

 

  • Het gemeentebestuur en de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over een sportraad die, op eigen initiatief of op verzoek, autonoom advies geeft aan de overheid, over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.
  • De schepen of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
  • Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.
  • Het gemeentebestuur moet aantonen dat ze de sportraad heeft betrokken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport en dat het om advies heeft gevraagd over de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. De sportraad bespreekt ook jaarlijks de door de gemeente opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld sport.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie moet aantonen dat ze de sportraad heeft betrokken bij de planning met betrekking tot het sportbeleid en dat ze om advies heeft gevraagd over de planningsdocumenten met betrekking tot het Sport voor Allen- beleid in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen. De sportraad bespreekt ook jaarlijks de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakte rapporteringsdocumenten met betrekking tot het Sport voor Allenbeleid in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen.

  • Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen aan de sportraad.

Vanuit het decreet lokaal sportbeleid worden er geen regels opgelegd omtrent de samenstelling van de sportraad. Die is vrij, maar moet wel beantwoorden aan het decreet lokaal bestuur, dat op alle gemeenten van toepassing blijft:

 

Artikel 304 stelt:

§ 1. De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. ....

§ 2. Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet, heeft iedereen het recht verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente en bij de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

§ 3. Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid.

§ 4. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen ook andere initiatieven nemen om de inspraak van de burgers te bevorderen.

§ 5. De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan de inspraak, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, voor de gemeente en haar organen. .....

§ 6. Het college van burgemeester en schepenen kan, onder de voorwaarden die de gemeenteraad vaststelt, het beheer van budgetten voor de realisatie van bepaalde acties of projecten toevertrouwen aan wijkcomités en burgerinitiatieven. De gemeenteraad bepaalt minstens aan welke voorwaarden een wijkcomité en een burgerinitiatief moeten voldoen om als voldoende gedragen te worden beschouwd voor een wijk of voor de bevolking.

 

Op het beheer, vermeld in het eerste lid, is artikel 271 van toepassing.

 

Het beheer, vermeld in het eerste lid, vervalt in ieder geval zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

 

 

Ook artikels 6 en 7 van het Cultuurpact zijn van toepassing. Die gaan over de deelneming aan de voorbereiding en de uitvoering van het cultuur- en sportbeleid.

 

Het erkenningsbesluit van de sportraad moet raadpleegbaar zijn op de website. Ook de statuten, het huishoudelijk reglement en de samenstelling van het bestuur mogen daar beschikbaar gemaakt worden, maar dat is niet verplicht. 

Achtergrondinformatie