Privacybeleid

Algemeen beleid van Sport Vlaanderen op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 1 – 23/05/2018

Wij respecteren jouw rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Sport Vlaanderen

Arenbergstraat 5 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0248.142.826

Vertegenwoordigd door Philippe Paquay, administrateur - generaal

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Sport Vlaanderen verwerkt jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Sport Vlaanderen door te mailen naar privacy@sport.vlaanderen. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). Je kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om jouw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens als je één van onze diensten of producten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet een regeling uitwerkt waarbij we jou een nadeel toekennen zonder dat je daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten jouw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of wij jou een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over jou?

We verwerken jouw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten en producten die we aanbieden en verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verkrijgen jouw persoonsgegevens op twee manieren: we kunnen gegevens rechtstreeks bij jou opvragen in een formulier of in documenten die je bij een formulier moet voegen.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die je bij ons aanvraagt, of als we jou een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat je daarvoor actie onderneemt.

Omschrijving van de diensten van Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang, nl. enerzijds om het Vlaamse sportbeleid voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren en anderzijds om de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen.

 

Het agentschap Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Regering, bij de voorbereiding en de evaluatie van het integrale Vlaamse sportbeleid van breedtesport tot topsport, met inbegrip van de medisch verantwoorde sportbeoefening, en voert het beleid uit.

 De opdracht van het agentschap Sport Vlaanderen omvat in elk geval:

 1. het ondersteunen van sportactoren via subsidiëring of begeleiding;
 2. het ontwikkelen, aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen en het valoriseren met diploma's of attesten via de Vlaamse Trainersschool;
 3. het adviseren, begeleiden en ondersteunen van de uitbouw van sportinfrastructuur, met bijzondere aandacht voor omgevingskwaliteit;
 4. het exploiteren en uitbouwen van de eigen centra;
 5. het voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau;
 6. het uitvoeren van het topsportbeleid;
 7. het stimuleren van gezond en ethisch sporten;
 8. het uitvoeren van het antidopingbeleid, conform de WADA-code;
 9. het inzetten op beleidsontwikkeling en -verspreiding voor de sportsector, en op een Kennis- en Informatiecentrum Sport en het aansturen en opvolgen van wetenschappelijk onderzoek;
 10. het opvolgen van het internationale sportbeleid;
 11. het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen de sportsector of met andere beleidsvelden.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang.

In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op: het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.

Het is mogelijk dat we gegevens verwerken als die verwerking voortvloeit uit een contract dat je gesloten hebt, of als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten en producten te verlenen. We bewaren jouw gegevens dus zolang jij gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we jouw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of verschuldigde bedragen moeten invorderen. Die periode bedraagt 10 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring maken we een onderscheid tussen de periode waarin jouw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Jouw dossier is actief zolang je van de verleende dienst gebruikmaakt.

Delen we jouw persoonsgegevens mee aan anderen?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die jouw gegevens verwerken. We bezorgen jouw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle op uit.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om jouw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wat zijn jouw rechten?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kun je je op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. We wegen dan af of jouw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we jouw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om jou de dienst of het voordeel waar je aanspraak op maakt, te verlenen.

Je kunt de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Je kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via mail op privacy@sport.vlaanderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat jouw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Je kunt ook terecht bij die dienst als je vindt dat jouw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via mail op privacy@sport.vlaanderen. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.