De boekhoudkundige verplichtingen van een sportfederatie

Als vzw moet een erkende Vlaamse sportfederatie voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen zoals die zijn opgelegd in de vzw-wet van 2 mei 2002.

Op basis van drie criteria maakt die wet maakt een onderscheid tussen kleine, grote en heel grote vzw's: aantal voltijdse werknemers, het balanstotaal en de grootte van de ontvangsten.

boekhoudkundige verplichtingen

De grootte van de vzw bepaalt of ze een vereenvoudigde of dubbele boekhouding moet hebben, en bepaalt ook hoe ze met informatievragen van derden omgaat.

Een aantal boekhoudkundige richtlijnen gelden echter voor elke vzw.

Meer info over de VZW-wet

 

Elke erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie moet een dubbele boekhouding voeren met een stelsel van algemene en analytische rekeningen. Een deel van de rekeningen in de dubbele boekhouding zijn door Sport Vlaanderen vastgelegd: de algemene rekeningen met betrekking tot de gesubsidieerde beleidsfocussen, en de analytische rekeningen over de uitvoering van die beleidsfocussen en over de clubondersteuning van de koepelorganisatie. De sportfederatie mag het verplichte rekeningenstelsel verder uitbouwen naar gelang van de aard en de omvang van haar opdrachten.

 

Het gebruik van analytische codes zorgt ervoor dat de financiële werking van de federatie op een efficiënte manier gemonitord kan worden.

 

Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en loopt tot 31 december.

Interessante en handige documenten

Enkele interessante en handige documenten met betrekking tot de boekhouding van je federatie:

 

De boekhoudkundige verantwoordingsstukken moeten bewaard worden op het secretariaat van de sportfederatie, of bij de organisatie die haar boekhouding voert. In het tweede geval moet het adres van die organisatie aan Sport Vlaanderen worden meegedeeld. De boekhoudkundige verantwoordingsstukken moeten beschikbaar gehouden worden voor een eventuele controle in aanwezigheid van de financieel verantwoordelijke van de federatie.