Beleidsprioriteit 2: Professionalisering van sportverenigingen stimuleren en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiding verhogen

De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders verhogen en sportverenigingen de mogelijkheid bieden om professioneler te werk te gaan, ook dat is een prioriteit van het Vlaamse sportbeleid.

Via subsidies wil de Vlaamse Regering sportverenigingen de mogelijkheid geven om coördinatoren aan te stellen. Daarnaast wil ze een bredere en kwaliteitsvolle werking uitbouwen door structurele samenwerkingen of fusies tussen sportverenigingen te ondersteunen.

Aangesloten bij een sportfederatie?

team_beker.jpg

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten sportverenigingen, die ondersteund worden,  aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. De subsidie moet minstens gedeeltelijk gebruikt worden om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren te verbeteren. De sportvereniging een kwaliteitsinjectie geven op beleidsmatig, organisatorisch, tactisch, sporttechnisch en pedagogisch vlak, dat is de bedoeling. Meer en betere trainers en begeleiders, daar komt het in essentie op neer.

De subsidie mag niet besteed worden aan materiaal, aan infrastructuur en aan evenementen, maar ze kan wel gebruikt worden voor: 

  • de loonkostenvoor coördinerende functies binnen de sportvereniging. De coördinatoren beschikken natuurlijk over de nodige competenties voor de opdracht.
  • de kosten in het kader van structurele samenwerkingsverbanden of fusiestussen sportverenigingen.

 

Met deze subsidie wil de Vlaamse Regering investeren in mensen die in sportverenigingen werken. Uitgaven voor coördinerend personeel bij het bestuur (vb.sportdienst) zelf komen niet in aanmerking. Ook de specificiteit van de doelgroep mag niet uit het oog verloren worden.

 

Het bestedingspercentage bedraagt ten minste 35% van de subsidie en het subsidiereglement moet raadpleegbaar zijn via de website van de vereniging.

Enkele voorbeelden van gesubsidieerde projecten

  • Het aanstellen en ter beschikking stellen van jeugdsportcoördinatoren aan bepaalde sportverenigingen binnen eenzelfde sporttak om de functie in de sportverenigingen uit te oefenen (vb. Stad Antwerpen)
  • Subsidie aan sportverenigingen voor de aanwerving en officiële tewerkstelling van een jeugdsportcoördinator (vb. Subsidiereglement Gent)
  • Regioprojecten en intergemeentelijke samenwerkingen rond het thema: de organisatie van VTS-cursussen voor jeugdsportbegeleiders, bijscholingen jeugdsportbegeleider/jeugdsportcoördinator en Dag van de Jeugdsportbegeleider.
  • Overlegplatformen en documentatiecentra specifiek voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.
  • De sportdienst subsidieert een project waarbij 1 gedeelde medewerker de administratie van 5 grote sportclubs verzorgt
  • De sportdienst subsidieert een project waarbij 3 sportverenigingen samenwerken en waarbij elke sportvereniging zich engageert om een gedeelte van het aanbod kwalitatief en kwantitatief uit te bouwen.
  • De sportdienst subsidieert het fusietraject tussen 2 voetbalclubs.

Achtergrondinformatie

Op zoek naar meer informatie over deze beleidsprioriteit? Die vind je hier: