Praktische tips

We geven graag enkele tips mee:

Vanaf half januari kan je dossiers voor de 2e ronde van 2023 indienen via het online subsidieplatform. Dit is mogelijk tot en met 15 maart 2023.

 

 • Lees eerst het subsidiereglement grondig na. Je vindt er alles over de categorieën, de criteria en de beoordelingswijze.
 • Aanmelden bij dit platform gebeurt via eID, dus hou je identiteitskaartlezer of itsme-app bij de hand.
 • Er is een verschillend aanvraagformulier per categorie. Vergis je niet, want gegevens kunnen niet overgezet worden.
 • Het opslaan van een dossier gebeurt automatisch bij het doorklikken naar een volgende pagina. Wanneer je op het einde op de knop ‘bevestigen' klikt, is je dossier ingediend en kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden aan het dossier.
 • In het overzicht van je ingediende aanvragen kan je elk dossier nu ook downloaden als pdf-bestand.
 • Nog vragen : neem dan contact op via evenementen@sport.vlaanderen.

Veel succes met je dossier(s)!

Stroomdiagram externe evenementen.jpg (1)

Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien

Onder deze categorie evenementen onderscheiden we 2 subcategorieën  :

Categorie A.1 :- OLYMPISCHE DISCIPLINES/PARALYMPISCHE DISCIPLINES

 • Wereldkampioenschap
 • Europees kampioenschap
 • Kwalificatietornooi van een wereldkampioenschap, Europees kampioenschap of deelname aan de Olympische Spelen(conform Topsportactieplan V – 2021-2024), telkens in één of meerdere Olympische disciplines.
 • Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap in één of meerdere Paralympische disciplines.
 • De topsportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat a) eigen topsporters en/of topsporttalenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, b) het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of c) de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.
 • De betrokken discipline is bij voorkeur opgenomen op de Vlaamse topsporttakkenlijst en/of op de lijst van prestatieprogramma’s voor de volgende Olympiade
 • Wordt doorgaans via bidprocedure toegewezen door de internationale sportfederatie.
 • Is gericht op het verhogen van de kansen op resultaten en de ontwikkeling van Vlaamse elitesporters of beloftevolle jongeren.

 Categorie A.2 :  NIET-OLYMPISCHE DISCIPLINES

 Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap in één of meerdere niet-Olympische disciplines

 • De topsportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat a) eigen topsporters en/of topsporttalenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, b) het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of c) de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.
 • De betrokken discipline is bij voorkeur opgenomen op de Vlaamse sporttakkenlijst
 • Wordt doorgaans via bidprocedure toegewezen door de internationale sportfederatie.
 • Is gericht op het verhogen van de kansen op resultaten en de ontwikkeling van Vlaamse topsporters en/of topsporttalenten.

De aanvragen worden ingediend via de digitale applicatie op de website van Sport Vlaanderen. Wie een aanvraag wenst in te dienen, stuurt een mail naar evenementen@sport.vlaanderen waarna het digitale platform gedurende een korte – af te spreken periode - wordt opengesteld.

Aanvragen dienen (behoudens overmacht) minstens 1 jaar voorafgaand aan de startdatum van het evenement ingediend te worden.

 

Het subsidiebedrag dat wordt toegekend kan niet hoger liggen dan 20% van de geraamde uitgaven in het aanvraagdossier.

 

Internationale topsportevenementen

Het evenement komt voor op de kalender van de internationale federatie (zie de tabel met drempelniveaus die wordt gehanteerd om het sportief niveau te bepalen). Indien de internationale federatie geen kalender heeft, moeten er aan het evenement minstens 4 landen deelnemen.

De sportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt, is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat

 1. eigen talenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen,
 2. het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of
 3. de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.

 De sporttak staat bij voorkeur op de sporttakkenlijst.

 Het kan een jaarlijks terugkerend evenement zijn.

 

FOCUS: Sinds 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het

opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes. Dit kan zich vertalen in een financiële bonus voor internationale topsportevenementen.

 

Het subsidiebedrag dat wordt toegekend kan niet hoger liggen dan 20% van de geraamde uitgaven in het aanvraagdossier.

Internationale sportevenementen

Onder deze categorie vallen competitieve, internationale en meerdaagse sportevenementen voor vooraf bepaalde doelgroepen (bedrijven, holebi’s, senioren, studenten…).

 

Competitie voor volwassenen (niet jeugd), met uitzondering van internationale jeugdsportevenementen die uitgaan van internationale koepelorganisaties

 

Het kan een jaarlijks terugkerend sportevenement zijn.

 

De aanvragen worden ingediend via de digitale applicatie op de website van Sport Vlaanderen. Wie een aanvraag wenst in te dienen, stuurt een mail naar evenementen@sport.vlaanderen waarna het digitale platform gedurende een korte – af te spreken periode - wordt opengesteld.

Aanvragen dienen (behoudens overmacht) minstens 1 jaar voorafgaand aan de startdatum van het evenement ingediend te worden.

 

Het subsidiebedrag dat wordt toegekend kan niet hoger liggen dan 20% van de geraamde uitgaven in het aanvraagdossier.

Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling

Onder deze categorie vallen eendaagse of meerdaagse competitieve of recreatieve sportevenementen, met actieve sportdeelname, gericht op brede participatie en met een duidelijk bovenlokale uitstraling.

 

De sporttak hoeft niet noodzakelijk opgenomen te zijn op de sporttakkenlijst.

 

Het sportevenement staat bij voorkeur op de nationale of internationale kalender. Wanneer een evenement niet op een nationale kalender voorkomt, dient de organisator het bovenlokale karakter van het evenement duidelijk aan te tonen.

 

Het sportevenement kan meerdere sportdisciplines omvatten.

Het sportevenement bevordert de sportparticipatie van vrouwen en meisjes

 

FOCUS: Sinds 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het

opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes.           

 

Dit betekent niet dat evenementen uitsluitend gericht op heren/jongens niet langer in aanmerking komen voor subsidiëring. Absoluut niet. Maar 4 van de 20 te behalen punten gaan specifiek naar evenementen gericht op vrouwen/meisjes, enerzijds om de participatie te bevorderen, anderzijds om de communicatie rond vrouwenevents aan te moedigen. Een hogere score kan resulteren in een hoger subsidiebedrag.

  

BELANGRIJK : wie de vereiste score van 12 op 20 wil behalen om in aanmerking te komen voor subsidiëring, zal werk moeten maken van een goed ingevuld dossier, met een duidelijke omschrijving van het evenement en een gemotiveerde toelichting bij de geplande initiatieven rond communicatie, samenwerking met andere actoren, ecologie,….

 

Wie de aanvragen beoordeelt, zal op basis van het dossier overtuigd moeten worden van de waarde van het geplande evenement. Hierbij gaat het niet alleen om de sportieve waarde, maar ook om het aanzetten tot sportbeoefening en de economische en maatschappelijke waarde.

 

Wie zich beperkt tot minimale informatie, kan mogelijk uit de boot vallen door het niet halen van de vereiste score van 60 %.

 

 

Het subsidiebedrag dat wordt toegekend kan niet hoger liggen dan 20% van de geraamde uitgaven in het aanvraagdossier.

 

Per sportevenement kan maximaal €10.000 worden toegekend en minimaal €2.000.

Bij bovenlokale evenementen wordt het maximale subsidiebedrag verminderd met een bepaald percentage, afhankelijk van de behaalde score.

 

Voor subsidieaanvragen die na beoordeling en toepassing van de scores uitkomen op een berekend subsidiebedrag van minder dan €2.000 wordt door Sport Vlaanderen geen subsidie verleend. Deze organisatoren kunnen aankloppen bij lokale besturen en/of lokale sponsors.

G-sportevenementen

Sport Vlaanderen ondersteunt je bij de organisatie van G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een internationaal of laagdrempelig/promotioneel karakter.

 • Ben je een sportclub of een sportfederatie? Organiseer je een G-sportevenement met minstens drie nationaliteiten en een deelnemersveld dat uit minstens 20% buitenlandse G-sporters bestaat? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning als internationaal G-sportevenement.
 • Organiseer je een competitief of een recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-sporters als nog niet-sportende personen met een handicap kunnen deelnemen? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning als laagdrempelig G-sportevenement.