Missie, rollen en taken van Sport Vlaanderen

Onze missie

Sport Vlaanderen wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om te sporten en te bewegen, omdat we geloven dat iedereen er gelukkiger en gezonder van kan worden, en het ons als samenleving sterker en hechter maakt. Niet voor niets is onze campagneslogan #sportersbelevenmeer. 

We doen dit door het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol, zo aantrekkelijk en zo toegankelijk mogelijk te maken op maat van elke sporter. We investeren in infrastructuur, leiden trainers op, delen kennis en brengen mensen samen. Dat doen we steeds in nauwe samenwerking met de Vlaamse sportsector en relevante partners, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en ethiek, en met een open blik op de toekomst.   

We stellen alles in het werk, zodat onze Vlaamse topsporters kunnen uitblinken op wereldniveau. Zo willen we ook de inspirerende en verbindende kracht van topsport inzetten om Vlaanderen in beweging te krijgen. 

Onze rollen

 • 1. We zijn gedreven door kennis
  • We verzamelen en analyseren data om kennis te ontwikkelen en te delen en zo het sportbeleid te ondersteunen, te versterken en te monitoren.

 • 2. We (doen) innoveren
  • We voorzien tijd, ruimte en middelen zodat we via proeftuinen en incubatoren kansen bieden aan innovatoren in de sport. We volgen trends op, detecteren noden en opportuniteiten en experimenteren en evalueren om een toekomstgericht sportbeleid te voeren.

 • 3. We verbinden
  • Sport Vlaanderen is een verbinder, een regisseur en een partner in samenwerkingsverbanden. We bouwen netwerken uit en coördineren ze, waardoor we efficiëntie verhogen en meerwaarde creëren. We zetten samenwerkingen op en stimuleren, optimaliseren en onderhouden ze.

 • 4. We staan voor kwaliteit
  • Sport Vlaanderen zorgt ervoor dat elke inwoner van Vlaanderen op een kwaliteitsvolle manier kan sporten en bewegen. We stimuleren, reguleren, valideren en bewaken de maatschappelijke, proces-, product- en gebruikerskwaliteit. We waken over de persoonlijke, fysieke en sociale integriteit, en zorgen voor professionalisering (deskundigheidsverhoging, competentieverhoging, kwaliteitsverhoging).

 • 5. We ondersteunen
  • We ondersteunen aan sport gerelateerde, maatschappelijk relevante en gewenste organisaties en initiatieven met kennis, middelen, producten of diensten. Daarnaast ondersteunen we ook topsporters.

 • 6. We inspireren
  • We staan voor een sportief, actief, dynamisch en gezond Vlaanderen. We informeren, inspireren, enthousiasmeren, sensibiliseren en stimuleren, om zoveel mogelijk inwoners van Vlaanderen te motiveren tot sport en bewegen.

 • Ons organogram

  Onze taken

  • We ondersteunen sportactoren via subsidiëring of begeleiding.
  • We ontwikkelen, erkennen, valoriseren en bieden diploma’s en attesten aan van sportkaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool.
  • We adviseren, begeleiden en ondersteunen de uitbouw van sportinfrastructuur, met extra aandacht voor omgevingskwaliteit. 
  • We bouwen en baten onze eigen centra uit.
  • We voeren en coördineren sportpromotie op Vlaams niveau.
  • We voeren het sportbeleid uit.
  • We voeren het topsportbeleid uit.
  • We stimuleren gezond en ethisch sporten.
  • We voeren het antidopingbeleid, conform de WADA-code (NADO Vlaanderen) uit.
  • We zetten in op beleidsontwikkeling en -verspreiding voor de sportsector.
  • We zetten in op een kennis- en innovatiecentrum Sport, sturen wetenschappelijk onderzoek aan en volgen het op.
  • We volgen het internationale sportbeleid op.
  • We zetten samenwerkingsverbanden op binnen de sportsector of met andere beleidsvelden.