Missie, rollen en taken van Sport Vlaanderen

Onze missie

Sport Vlaanderen wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om te sporten en te bewegen, omdat we geloven dat iedereen er gelukkiger en gezonder van kan worden, en het ons als samenleving sterker en hechter maakt. Niet voor niets is onze campagneslogan #sportersbelevenmeer. 

We doen dit door het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol, zo aantrekkelijk en zo toegankelijk mogelijk te maken op maat van elke sporter. We investeren in infrastructuur, leiden trainers op, delen kennis en brengen mensen samen. Dat doen we steeds in nauwe samenwerking met de Vlaamse sportsector en relevante partners, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en ethiek, en met een open blik op de toekomst.   

We stellen alles in het werk, zodat onze Vlaamse topsporters kunnen uitblinken op wereldniveau. Zo willen we ook de inspirerende en verbindende kracht van topsport inzetten om Vlaanderen in beweging te krijgen. 

Onze rollen

 • 1. We zijn gedreven door kennis
  • We verzamelen en analyseren data om kennis te ontwikkelen en te delen en zo het sportbeleid te ondersteunen, te versterken en te monitoren.

 • 2. We (doen) innoveren
  • We voorzien tijd, ruimte en middelen zodat we via proeftuinen en incubatoren kansen bieden aan innovatoren in de sport. We volgen trends op, detecteren noden en opportuniteiten en experimenteren en evalueren om een toekomstgericht sportbeleid te voeren.

 • 3. We verbinden
  • Sport Vlaanderen is een verbinder, een regisseur en een partner in samenwerkingsverbanden. We bouwen netwerken uit en coördineren ze, waardoor we efficiëntie verhogen en meerwaarde creëren. We zetten samenwerkingen op en stimuleren, optimaliseren en onderhouden ze.

 • 4. We staan voor kwaliteit
  • Sport Vlaanderen zorgt ervoor dat elke inwoner van Vlaanderen op een kwaliteitsvolle manier kan sporten en bewegen. We stimuleren, reguleren, valideren en bewaken de maatschappelijke, proces-, product- en gebruikerskwaliteit. We waken over de persoonlijke, fysieke en sociale integriteit, en zorgen voor professionalisering (deskundigheidsverhoging, competentieverhoging, kwaliteitsverhoging).

 • 5. We ondersteunen
  • We ondersteunen aan sport gerelateerde, maatschappelijk relevante en gewenste organisaties en initiatieven met kennis, middelen, producten of diensten. Daarnaast ondersteunen we ook topsporters.

 • 6. We inspireren
  • We staan voor een sportief, actief, dynamisch en gezond Vlaanderen. We informeren, inspireren, enthousiasmeren, sensibiliseren en stimuleren, om zoveel mogelijk inwoners van Vlaanderen te motiveren tot sport en bewegen.

 • Onze organisatiestructuur

  We breiden onze werkingsstructuur uit met twee nieuwe afdelingen

  Om met Sport Vlaanderen de vele uitdagingen die onze razendsnel veranderende maatschappij met zich meebrengt het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat onze organisatie mee-evolueert. Daarom hebben we onze organisatiestructuur aangepast.  

  We creëerden twee nieuwe afdelingen:

  1. De afdeling Data en Digitalisering zal ervoor zorgen dat we onze processen en beleid kunnen blijven optimaliseren dankzij de kracht van data en digitalisering. 
  2. De afdeling Communicatie, Marketing en Externe Evenementen zal onze communicatie, marketing en ondersteuning van externe evenementen naar een hoger niveau tillen en Sport Vlaanderen als merk verder versterken.

  Daarnaast kreeg de afdeling van de diensten van de administrateur-generaal als nieuwe naam de afdeling Beleid en Strategie en werd deze uitgebreid met de juridische dienst en het Kennis- en Innovatiecentrum voor Sport (KICS). De afdeling Beleid en Strategie bestaat nu uit de diensten 1. Beleidscoördinatie, 2. Kennis, Innovatie en Transversaal beleid (het vroegere KICS) en 3. de juridische dienst. Zij zullen werken aan een helder toekomstverhaal als leidraad voor onze organisatie.

  Deze horizontale afdelingen ondersteunen net als de afdeling HR, financieel en facilitair beleid onze vijf functionele afdelingen (Sportparticipatie, Sportinfrastructuur, Sportkaderopleiding, Subsidiëring en Topsport).

  Organogram

  Dit zijn onze horizontale (ondersteunende) afdelingen

  Afdeling Beleid en Strategie: houdt zich bezig met beleidscoördinatie, kennis, innovatie, transversaal beleid en juridische zaken.  

  Aan het hoofd staan administrateur-generaal Philippe Paquay en algemeen directeur Paul Rowe. 

   

  Afdeling Data en Digitalisering: is verantwoordelijk voor het netwerksysteem, de interne en externe ontwikkeling van applicaties, de verwerking van data en de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij het personeel.  

  Afdelingshoofd: Hans Ponnet 

   

  Afdeling Communicatie, Marketing en Externe Evenementen: ondersteunt de functionele afdelingen bij hun communicatie- en marketingprojecten en volgt de subsidies en return van externe sportevenementen op. 

  Afdelingshoofd: Jo Haentjens 

   

  Afdeling HR, Financieel en Facilitair Beleid: staat in voor personeel en organisatie, het financiële management en het facilitair beleid, met onder andere de dienstverlening voor aankopen, onze overheidsopdrachten, het wagenparkbeheer, … 

  Afdelingshoofd: Jan Vandenabeele

  Dit zijn onze functionele (inhoudelijke) afdelingen

  Afdeling Sportparticipatie: ondersteunt en helpt de sportactoren bij de ontwikkeling van een duurzaam sportaanbod voor iedereen. Door het ontwikkelen, coördineren en promoten van allerlei producten, diensten en evenementen zetten zij de inwoners van Vlaanderen in beweging.  

  Afdelingshoofd: Karolien Haepers

   

  Afdeling Sportkaderopleiding: ontwikkelt, erkent en valoriseert sportkaderopleidingen en bijscholingen via de Vlaamse Trainersschool en ondersteunt sportactoren in functie van een kwalitatieve sportbegeleiding. 

  Coördinator: Hans Vangrunderbeek 

   

  Afdeling Subsidiëring: ondersteunt de bovenlokale sportactoren via subsidies of begeleiding. 

  Afdelingshoofd: Sophie Cools 

   

  Afdeling Sportinfrastructuur: bouwt en baat eigen sportcentra uit en adviseert, begeleidt en ondersteunt de uitbouw en renovatie van sportinfrastructuur, met extra aandacht voor omgevingskwaliteit. 

  Afdelingshoofd: Diederik Van Briel 

   

  Afdeling Topsport: Samen met de topsportfederaties ondersteunt de afdeling topsport de volledige topsportpiramide, van talentdetectie tot de na carrière. We begeleiden beloftevolle jongeren in de combinatie topsport en studie, en ondersteunen topsporters financieel voor hun deelname aan internationale stages en wedstrijden, coaching en omkadering. 

  Afdelingshoofd: Tom Coeckelberghs 

   

  Onafhankelijke organisatie 

  NADO Vlaanderen is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dopinggebruik in de sport. Het is administratief ondergebracht onder Sport Vlaanderen, maar behoudt zijn onafhankelijkheid en operationele autonomie. 

  Directeur: Marc Van der Beken 

  Onze taken

  • We ondersteunen sportactoren via subsidiëring of begeleiding.
  • We ontwikkelen, erkennen, valoriseren en bieden diploma’s en attesten aan van sportkaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool.
  • We adviseren, begeleiden en ondersteunen de uitbouw van sportinfrastructuur, met extra aandacht voor omgevingskwaliteit. 
  • We bouwen en baten onze eigen centra uit.
  • We voeren en coördineren sportpromotie op Vlaams niveau.
  • We voeren het sportbeleid uit.
  • We voeren het topsportbeleid uit.
  • We stimuleren gezond en ethisch sporten.
  • We voeren het antidopingbeleid, conform de WADA-code (NADO Vlaanderen) uit.
  • We zetten in op beleidsontwikkeling en -verspreiding voor de sportsector.
  • We zetten in op een kennis- en innovatiecentrum Sport, sturen wetenschappelijk onderzoek aan en volgen het op.
  • We volgen het internationale sportbeleid op.
  • We zetten samenwerkingsverbanden op binnen de sportsector of met andere beleidsvelden.