Ondernemingsgegevens

Sport Vlaanderen is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid

met zetel Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

ondernemingsnummer 0248.142.826

sportkompas@sport.vlaanderen

I. Definities

I.1. SportKompas: SportKompas is een sportoriëntatietool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar.

I.2. SportKompas platform: Het is een online platform waar alle testresultaten van de I AM, I LIKE en I DO per kind digitaal worden geregistreerd.

I.3. I AM: De digitale I AM vragenlijst geeft zicht op de motivatie van een kind om te sporten.

I.4. I LIKE: I LIKE peilt via een interactieve digitale toepassing naar welke bewegingen een kind leuk vindt. 

I.5. I DO: De I DO bestaat uit 14 beweegoefeningen die peilen naar de motorische basisvaardigheden van een kind. 

I.6. De aanvrager: Alle Vlaamse basisscholen, lokale besturen en regio’s (samenwerkingsverband van lokale besturen) kunnen een SportKompas-testafname (I DO) aanvragen.

I.7. De registratie: de inschrijving voor de reservatie van een testteam om het SportKompas (I DO) af te nemen. Deze reservatie gebeurt online via https://www.sport.vlaanderen/sportkompas.  

I.8. Overeenkomst: de overeenkomst wordt gesloten. 

II. Voorwerp

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van een testafname in het kader van het SportKompas, het testmateriaal (meegebracht door Sportwerk Vlaanderen) en het gebruik van het SportKompas platform.

III. Kostprijs & Betalingstermijnen

III.1. Een volledig gecoördineerde SportKompas-testafname kost 10 euro/kind, indien de prijs aangepast wordt staat dit vermeld op de website. Die prijs is inclusief gebruik van het SportKompas platform, een testteam dat de testen (I DO) komt afnemen en het nodige testmateriaal.

III.2. De facturatie gebeurt op basis van het aantal leerlingen dat effectief heeft deelgenomen aan de I DO van het SportKompas. De factuur wordt de maand na de testdatum opgemaakt en verzonden naar de testaanvrager. De factuur dient binnen de 30 dagen na ontvangst of via e-facturatie betaald te worden aan Sport Vlaanderen.

De bestelling wordt pas verwerkt nadat Sport Vlaanderen de klassenlijsten en detailplanning uiterlijk 3 weken voor de testdag heeft ontvangen. De bestelling is geannuleerd als de documenten niet tijdig worden bezorgd.

IV. Rechten & Plichten

IV.1. Door de reservatie aanvaardt de aanvrager deze algemene voorwaarden

IV.2. Meteen na de bevestiging van de testdag(en) met reservatie van een testteam worden de klassenlijsten in het voorziene sjabloon door de school opgeladen in het SportKompas platform of bezorgd aan Sport Vlaanderen (andere formats kunnen niet opgeladen worden in het digitaal platform).

IV.3. Meteen na reservatie van de testdag(en) met testteam wordt ook de detailplanning bezorgd aan Sport Vlaanderen (format staat op website).

IV.4. De digitale vragenlijsten (I LIKE, I AM) dienen op voorhand door de leerkracht afgenomen te worden op school. De leerkracht ontvangt een mail met de linken om I LIKE en I AM bij de kinderen af te nemen.

IV.5.  Via het SportKompas platform kan de sportleerkracht de rapporten van de kinderen van zijn school downloaden, de resultaten per kind bekijken en opvolgen.

V. Aansprakelijkheid

V.1. Diefstal, verlies van en schade aan eigendommen van derden kunnen niet verhaald worden op Sport Vlaanderen.

V.2. Indien het materiaal, al dan niet opzettelijk beschadigd wordt, zal steeds een schadevergoeding gevorderd worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling of de aankoop van het beschadigde materiaal.

VI. Overmacht

Sport Vlaanderen is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de testdagen indien te wijten aan overmacht.

In geval van overmacht zal Sport Vlaanderen de leerkracht/gemeente op de hoogte brengen via het e-mailadres dat werd opgegeven bij de bestelling.

De leerkracht/gemeente heeft het recht de testdag te annuleren in geval van overmacht.

VI. Verzekeringen

VI.1.  De deelname aan het SportKompas gebeurt via de school. Elke leerling die deelneemt is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen via de schoolverzekering.

VII. Reservatie

VIII.1. Om deel te nemen aan het SportKompas is een online reservatie noodzakelijk.  Na bevestiging van de testdatum door Sport Vlaanderen is uw reservatie definitief.

VIII. Annulering

VIII.1. Annuleringen of wijzigingen dienen steeds te gebeuren per e-mail naar sportkompas@sport.vlaanderen en sportkompas@sportwerk.be.

VIII.2. Indien de annulering of wijziging van datum van de bevestigde reservatie uiterlijk 3 weken voor de oorspronkelijk gereserveerde testdag plaatsvindt, brengt deze annulering of wijziging geen kost met zich mee.

VIII.3. Indien de annulering of wijziging van de bevestigde reservatie plaatsvindt binnen de 3 weken voor de oorspronkelijk gereserveerde testdag is 50% van het bedrag verschuldigd op basis van het aantal aangegeven leerlingen bij de reservatie.

VIII.4 Indien de testafname door overmacht geannuleerd moeten worden, vervalt de reservatie en dient er niet betaald te worden.

VIII.5. Sport Vlaanderen en Sportwerk Vlaanderen behouden zich het recht om kosteloos de testdagen te annuleren indien de klassenlijsten en detailplanning niet tijdig worden ingediend, d.w.z. uiterlijk 3 weken voor de effectieve testdag.

IX. Herroeping

Vanaf 3 weken voor de gereserveerde testdag kan de testdag niet meer herroepen worden.

In andere gevallen is er een herroeprecht van 14 dagen toe te komen via e-mail op beide mailadressen sportkompas@sport.vlaanderen en sportkompas@sportwerk.be.

X. Verwerking van persoonsgegevens

X.1. We verwerken jouw persoonsgegevens als contactpersoon in het kader van het aanbieden van SportKompas op jouw school of in jouw gemeente/stad.

We bezorgen jouw gegevens ook aan Sportwerk Vlaanderen en Sportamundi.

Als je niet wilt dat we jouw gegevens verwerken, kan je dat melden door te mailen naar privacy@sport.vlaanderen. We kunnen je dan de dienst die je vraagt, niet verstrekken. Je kan ook altijd mailen om te vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kan ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van je identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft.

Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kan je mailen naar privacy@sport.vlaanderen. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtscommissie, Koning Albert II Laan 15 1210 Brussel, contact@toezichtcommissie.be .

Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je via https://www.sport.vlaanderen/privacybeleid/.

X.2.De sportleerkracht is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.

XI. Klachten

Indien je klachten hebt kan je dat melden door te mailen naar sportkompas@sport.vlaanderen. We bekijken je klacht en gaan na hoe we het probleem kunnen oplossen. Klachten over de werking van Sport Vlaanderen dienen uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na de feiten ingediend te worden via klachten@sport.vlaanderen

XII. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing.  

Alle geschillen met betrekking tot reservering zullen beslecht worden door de bevoegde rechtsmacht van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

XIII. Varia

Sport Vlaanderen kan de algemene voorwaarden steeds wijzigen. De algemene voorwaarden van kracht op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

De nietigheid van een bepaling heeft geen invloed op de rest van de voorwaarden.