Subsidieproject naschoolse sport 1e en 2e graad secundair onderwijs

Sport Vlaanderen lanceerde twee projectoproepen voor lokale besturen om samen met lokale partners (scholen, sportaanbieders, OCMW, CAW en/of …) een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod te organiseren voor de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs en Buso.

 

Door jongeren na school, en ook op school te laten sporten en bewegen, verlagen we de drempel voor hen om sporten een kans te geven. En door bewegingsactiviteiten aan te bieden die zij leuk vinden, wordt het nog interessanter voor hen.

 

Een sport- en beweegaanbod op maat van de jongeren, het bereiken van de niet-sportieve jongeren en de opstart en coördinatie van een lerend netwerk, staan centraal. Het lerend netwerk wordt in de loop van de projectjaren verder uitgebouwd. De lokale besturen worden in hun project ondersteund door de schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen, de medewerker van MOEV, Netwerk Lokaal Sportbeleid en/of de Follo.

 

De projecten lopen tot juni 2021.

Tijd voor bijscholing

Registreer je voor de e-learning

De projectoproep naschoolse sport voor de 1e en 2e graad secundair onderwijs verleent gemeenten en stadsbesturen subsidies om een naschools sportaanbod op te starten. Om je subsidies te ontvangen, moeten alle lesgevers de gratis e-learning cursus doorlopen.

 

Om deel te nemen aan de online cursus heb je een login nodig van Sport Vlaanderen. Via Mijn Sport Vlaanderen kan je een login aanmaken en de cursus starten.  

Dien je rapportering in

Deelnemende gemeenten moeten voor 31 mei 2020 een tussentijdse rapportering indienen. 

Download de rapporteringsdocumenten: 

Ter info het aantal leerlingen 1e en 2e graad SO per school

Ter info geven we je hier het aantal leerlingen mee per school per provincie:

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Veel gestelde vragen

Kunnen gemeenten een derde projectjaar aanvragen?

Gemeenten die reeds subsidies ontvangen voor het schooljaar 2018-2019, kunnen via de tweede projectoproep een extra subsidie aanvragen voor het schooljaar 2020-2021. Op deze manier kunnen ze hun project met 1 jaar verlengen. 

Het aanvraagformulier vind je onder de rubriek van de tweede projectoproep.

Een verlenging van het project met één jaar (2020-2021) dient uiterlijk 30 april 2019 om 12:00 u ingediend te worden bij Sport Vlaanderen. 

Krijg je extra middelen wanneer een extra school in het tweede jaar start?

Bij het indienen van het dossier dienen het aantal leerlingen en aantal scholen opgegeven te worden voor de twee projectjaren. Dit kan verschillend zijn voor de beide projectjaren. Op basis van deze aantallen worden de subsidies toegekend. Na goedkeuring van het dossier kunnen geen extra scholen meer instappen. 

 

Moet elke lesgever en coördinator het online bijscholingspakket volgen?

Elke begeleider die ingezet wordt, is verplicht om het online bijscholingspakket ‘naschoolse sport- en beweegbegeleider’ te doorlopen en de bijhorende vragenlijst in te vullen tijdens de eerste maand dat hij of zij start als begeleider in het kader van dit project.

Wat als een lesgever of coördinator het online bijscholingspakket niet gevolgd heeft?

De lesgeverskosten van deze lesgever of de coördinatiekosten van deze coördinator komen niet in aanmerking voor subsidie.

Welke leerlingen tellen mee om het 40% saldo op het einde van elk schooljaar te ontvangen?

Alle leerlingen van de 1e en de 2e graad in het lerend netwerk die gedurende het projectjaar ≥ 10 keer deelnemen aan het nieuwe naschoolse sport- en beweegaanbod, tellen mee om het 40% saldo op het einde van elk schooljaar te ontvangen.

Stel dat een school in het eerste jaar enkel de 1e graad meeneemt en in het tweede jaar zowel de 1e als 2e graad, moet de 2e graad dan 5% of 15% van de deelnemers bereiken om de 40% saldo te verkrijgen?

Op het einde van het tweede schooljaar moet de 1e graad 15% van de leerlingen bereiken en de 2e graad 5% van de leerlingen in het nieuwe naschoolse sportaanbod.

Mag je de leerlingen laten betalen om mee te doen met het naschools sportaanbod?

Wie na afloop van het project het naschoolse sport- en beweegaanbod wil verderzetten, heeft misschien nood aan een kleine financiële bijdrage van de leerlingen voor hun deelname. Die bijdrage mag echter geen drempel zijn voor de leerlingen om deel te nemen. Afhankelijk van de specifieke situatie in de betrokken scholen, kan elk lokaal lerend netwerk autonoom bepalen of het nodig is om een deelnameprijs te vragen of niet.

Welke kosten mag ik indienen en welke kosten komen in aanmerking voor de subsidie?

Je moet alle kosten en inkomsten vermelden in het afrekeningsdossier op het einde van elk projectjaar. Ook eigen ingebrachte kosten moet je vermelden. Zo kennen wij de totale kostprijs van het naschools sport- en beweegaanbod.

De kosten voor de begeleiders die het naschools sportaanbod verzorgen en de kosten voor het aanstellen (of uitbreiden) van een (deeltijdse) coördinator voor dit project komen in aanmerking voor subsidie.

Moet het lokaal lerend netwerk al opgericht zijn voor indienen van het dossier?

Neen, je geeft bij het indienen van het dossier aan welke partners deel zullen uitmaken van het lokaal lerend netwerk. In de loop van het eerste projectjaar geven we vorm aan dit lerend netwerk en tijdens het tweede schooljaar bouwen we het verder uit.

Welke partners tellen mee om tot 4 soorten partners in het lokaal lerend netwerk te komen?

Alle lokale partners die zich engageren, komen in aanmerking.

De FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/MOEV schoolsportcoach tellen niet mee als één van de vier partners. Zij moeten geen engagementsverklaring ondertekenen.

Valt de verplaatsing naar en van de sportactiviteit onder de sportverzekering van Netwerk Lokaal Sportbeleid?

Naast de basispolis van de sportverzekering van netwerk Lokaal Sportbeleid (vroegere ISB), kunnen gemeenten een extra optie individuele verplaatsing nemen. Dit bijkomend pakket verzekert de verplaatsing naar en van de sportactiviteiten.

Meer info over de deze sportverzekering kan je raadplegen via de website van Netwerk Lokaal Sportbeleid