Projectoproep ingediend en goedgekeurd? Tijd voor bijscholing

Registreer je voor de e-learning

In maart 2018 lanceerden we de projectoproep naschoolse sport 1e en 2e graad secundair onderwijs. Dit project verleent gemeentes en stadsbesturen subsidies om een naschools sportaanbod op te starten. Je kon tot 1 juni een project indienen.

 

Tijd voor de volgende stap. Om je subsidies te ontvangen moeten alle lesgevers de gratis e-learning cursus verplicht doorlopen. Dat kan vanaf 1 oktober. Om deel te nemen aan de online cursus heb je een login nodig van Sport Vlaanderen. Via Mijn Sport Vlaanderen kan je een login aanmaken en de cursus starten.  

Dien je rapportering in

Voor 31 mei moet je je tussentijdse rapportering indienen. 

We verwachten volgende gegevens:

  • Monitoring van het aantal leerlingen die deelnemen aan het naschools sportaanbod;
  • Monitoring bij de leerlingen die deelnemen aan het naschoolse sportaanbod of ze al dan niet in een sportclub zitten of tijdens het project in een sportclub gaan;
  • Overzicht en inhoudelijk verslag van het naschools sportaanbod;
  • Samenstelling lokaal netwerk (partners, rolverdeling);
  • Eventuele wijzigingen of nieuwe samenwerkingsverbanden in het lerend netwerk;
  • Data van de overlegmomenten van het lokaal netwerk, inclusief verslag;
  • Tijdslijn en bijsturingen van het project (stand van zaken lerend netwerk en partners, engagement scholen);
  • Budget: er dient een overzicht van de uitgaven en inkomsten weergegeven te worden;
  • Het project loopt over 2 jaren, waarbij een jaarlijks verslag/evaluatie bezorgd moet worden aan Sport Vlaanderen (ten laatste 31 mei). Via het jaarlijks verslag kunnen bijsturingen ingediend worden.

Onderstaande sjablonen helpen je bij het indienen van het tussentijds rapport.

Ter info het aantal leerlingen 1e en 2e graad SO per school

Ter info geven we je hier het aantal leerlingen mee per school per provincie:

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Veel gestelde vragen

Kan men nog instappen in het tweede jaar (2019-2020)?

Het gaat om een eenmalige projectoproep. Je kunt tot uiterlijk 1 juni 2018 12:00 u een dossier indienen. Dossiers die later worden ingediend, nemen we niet in overweging.

Scholen die zich bevinden op het grondgebied van een gemeente/regio waarvan het dossier weerhouden is, kunnen er wel voor kiezen om pas het tweede projectjaar in te stappen of om het tweede projectjaar bv. pas de tweede graad mee te nemen. 

 

Krijg je extra middelen wanneer een extra school of graad in het tweede jaar start?

Wanneer in het tweede projectjaar nog een school mee in het project stapt, zal de extra subsidie afhangen van het nog beschikbare budget.

Wanneer er in het tweede projectjaar binnen dezelfde school meer leerlingen meedoen aan het naschools sport- en beweegaanbod (bv. jaar 1 enkel aanbod voor leerlingen van de 1e graad, jaar 2 een aanbod voor zowel 1e als 2e graad), zal de extra subsidie afhangen van het nog beschikbare budget.

Wanneer een school tijdens het eerste projectjaar uit het project stapt, tellen de leerlingen van deze school niet meer mee voor de berekening van de subsidie in het volgende projectjaar. 

Moet elke lesgever en coördinator het online bijscholingspakket volgen?

Elke begeleider die ingezet wordt, is verplicht om het online bijscholingspakket ‘naschoolse sport- en beweegbegeleider’ te doorlopen en de bijhorende vragenlijst in te vullen tijdens de eerste maand dat hij of zij start als begeleider in het kader van dit project.

Wat als een lesgever of coördinator het online bijscholingspakket niet gevolgd heeft?

De lesgeverskosten van deze lesgever of de coördinatiekosten van deze coördinator komen niet in aanmerking voor subsidie.

Welke leerlingen tellen mee om het 40% saldo op het einde van elk schooljaar te ontvangen?

Alle leerlingen van de 1e en de 2e graad in het lerend netwerk die gedurende het projectjaar ≥ 10 keer deelnemen aan het nieuwe naschoolse sport- en beweegaanbod, tellen mee om het 40% saldo op het einde van elk schooljaar te ontvangen.

Stel dat een school in het eerste jaar enkel de 1e graad meeneemt en in het tweede jaar zowel de 1e als 2e graad, moet de 2e graad dan 5% of 15% van de deelnemers bereiken om de 40% saldo te verkrijgen?

Op het einde van het tweede schooljaar moet de 1e graad 15% van de leerlingen bereiken en de 2e graad 5% van de leerlingen in het nieuwe naschoolse sportaanbod.

Mag je de leerlingen laten betalen om mee te doen met het naschools sportaanbod?

Wie na afloop van het project het naschoolse sport- en beweegaanbod wil verderzetten, heeft misschien nood aan een kleine financiële bijdrage van de leerlingen voor hun deelname. Die bijdrage mag echter geen drempel zijn voor de leerlingen om deel te nemen. Afhankelijk van de specifieke situatie in de betrokken scholen, kan elk lokaal lerend netwerk autonoom bepalen of het nodig is om een deelnameprijs te vragen of niet.

Welke kosten mag ik indienen en welke kosten komen in aanmerking voor de subsidie?

Je moet alle kosten en inkomsten vermelden in het afrekeningsdossier op het einde van elk projectjaar. Ook eigen ingebrachte kosten moet je vermelden. Zo kennen wij de totale kostprijs van het naschools sport- en beweegaanbod.

De kosten voor de begeleiders die het naschools sportaanbod verzorgen en de kosten voor het aanstellen (of uitbreiden) van een (deeltijdse) coördinator voor dit project komen in aanmerking voor subsidie.

Moet het lokaal lerend netwerk al opgericht zijn voor indienen van het dossier (voor 1 juni 2018)?

Neen, je geeft bij het indienen van het dossier aan welke partners deel zullen uitmaken van het lokaal lerend netwerk. In de loop van het eerste projectjaar geven we vorm aan dit lerend netwerk en tijdens het tweede schooljaar bouwen we het verder uit.

Welke partners tellen mee om tot 4 soorten partners in het lokaal lerend netwerk te komen?

Alle lokale partners die zich engageren, komen in aanmerking.

De FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/SVS schoolsportcoach tellen niet mee als één van de vier partners. Zij moeten geen engagementsverklaring ondertekenen.