Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Stel je sport- en bewegingsinfrastructuur naschools open en krijg subsidies

AGION en Sport Vlaanderen lanceren een oproep om je sport- en bewegingsinfrastructuur naschools open te stellen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs) kan hiervoor een projectvoorstel indienen om subsidies te verkrijgen. Voor deze oproep voorzien we voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro, gespreid over 2021 en 2022. In 2021 lanceerden we een eerste oproep. In 2022 komt er een tweede oproep, zodat nog meer scholen financiële steun kunnen aanvragen om hun infrastructuur open te stellen voor verenigingen en initiatieven.  Alle info over deze tweede oproep - alsook de inschrijving - vind je op de website van AGION.

Decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. Jaarlijkse lanceert de Vlaamse overheid een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. Dit zou de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk kunnen verminderen. Een andere belangrijke krachtlijn is die welke de  financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur verlaagt.

 

Let op: er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet onder andere de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan enkel naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die prioritair voor topsport wordt gebruikt.

Je kan als initiatiefnemer zelf online simuleren of je project voldoende bovenlokaal is. Op die manier kan sneller ingeschat worden of je dossier kans op slagen heeft en of je de rest van het dossier moet invullen. Hiervoor gebruik je best de browser 'Google Chrome', om foutmeldingen te voorkomen.


Op het einde van jouw simulatie kan je ook een dossier effectief aanmaken. Let op: jouw aangemaakte dossier is pas ingediend nadat je op de knop ‘Dien in’ hebt gedrukt. Je krijgt nadien een bevestigingsmail met een PDF document dat je ons nog gehandtekend dient op te sturen (mail of post).

Meer informatie over het decreet? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.

Oproep 2022

Voor de eerste oproep van 2022 (deadline 31 maart 2022) kon je een dossier indienen vanaf begin januari 2022. Voor de eerste oproep in maart was er €35 miljoen beschikbaar voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. Het (eventuele) restbudget wordt overgedragen naar de tweede oproep in september. We starten dan minstens met €5 miljoen, zoals decretaal bepaald.


We willen een hoge kwaliteit van ingediende dossiers waarborgen. Daarom organiseerden we begin december 2020 algemene (online) infosessies. Lees of luister naar de toelichting over bovenlokale sportinfrastructuur

In samenwerking met Netwerk Lokaal Sportbeleid organiseren we in januari, februari en maart interactieve workshops voor gemeenten, private actoren, clubs, federaties als PPS-exploitanten. In kleine groepjes gaan we aan de slag met jouw eigen project. 

 

Oproep 2020

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen van geselecteerde dossiers ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2020 terug.

 

Oproep 2019

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen van geselecteerde dossiers ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2019 terug.

Oproep 2018

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen, van geselecteerde dossiers, ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2018 terug.

Oproep 2017

Het maken en indienen van een voortgangsrapport gebeurt online. De opgegeven contactpersonen, van geselecteerde dossiers, ontvangen de juiste link met instructies via mail.

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten en topsportinfrastructuur projecten van 2017 terug.

Infosessies financieringsmogelijkheden sportinfrastructuur

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen bleek dat bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling,  er ook nog een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Denken we maar aan waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …

 

Binnen Vlaanderen – en in het bijzonder de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) – bestaat er een groot aanbod aan financieringsvormen van sportinfrastructuur. Wij organiseerden samen met de PMV vier infosessies om publieke en private investeerders wegwijs te maken in het aanbod. De presentaties kan je hieronder raadplegen en downloaden.

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (GSV)

In je eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten door te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur. Dat is het doel van het nieuwe Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV) dat 21 oktober 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plan geeft duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag en morgen wil inzetten op lokale, bovenlokale en topsportinfrastructuur. Het bijhorende nieuwe decreet zal in de loop van 2017 operationeel worden. Waar investeerders vroeger in het duister tastten over wanneer en hoeveel budget de Vlaamse overheid zou vrijmaken voor zwembaden, sporthallen of velden, zorgt het nieuwe plan voor duidelijkheid.

Voor meer informatie over het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen kan je contact opnemen met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.