Infosessies financieringsmogelijkheden sportinfrastructuur

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen bleek dat bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling,  er ook nog een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …

 

Binnen Vlaanderen – en in het bijzonder de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) – bestaat er een groot aanbod aanfinancieringsvormen van sportinfrastructuur. Wij organiseren samen met de PMV twee infosessies om publieke en private investeerders wegwijs te maken in het aanbod en uit te leggen hoe je welke financiering aanvraagt.

 

Er zullen die dag ook gastsprekers aanwezig zijn die informatie geven over het belang van een goed business plan, wat dit allemaal inhoudt en hoe banken naar een aanvraag voor een banklening kijken.Tot slot wordt de mogelijkheid voorzien om een individueel adviesgesprek aan te gaan (max. 20min), waarbij je concrete vragen kan stellen over de financiering van een concreet sportinfrastructuurproject.

 

De twee infosessies hebben plaats op:

  • 1 oktober 2018 in het VAC te Leuven
  • 24 oktober 2018 in het VAC te Gent

Programma

09:30 u: ontvangst

10:00 u: inleiding

10:15 u: aanbod ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

11:15 u: gastspreker bankfinanciering

11:35 u: gastspreker i.v.m. “het belang van een goed businessplan”

12:10 u: broodjeslunch

12:30 u: adviesgesprekken (op voorhand apart in te schrijven)

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (GSV)

In je eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten door te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur. Dat is het doel van het nieuwe Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV) dat 21 oktober 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plan geeft duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag en morgen wil inzetten op lokale, bovenlokale en topsportinfrastructuur. Het bijhorende nieuwe decreet zal in de loop van 2017 operationeel worden.  Waar investeerders vroeger in het duister tastten over wanneer en hoeveel budget de Vlaamse overheid zou vrijmaken voor zwembaden, sporthallen of velden, zorgt het nieuwe plan voor duidelijkheid.

Voor meer informatie over het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.Decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. Jaarlijkse lanceert de Vlaamse overheid een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. Dit zou de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk kunnen verminderen. Een andere belangrijke krachtlijn is die welke de  financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur verlaagt.

 

Let op: er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan enkel naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die voornamelijk voor topsport wordt gebruikt.

Vind hier extra informatie zoals presentaties van de infosessies, sjablonen, Q&A

Je kan als initiatiefnemer zelf online simuleren of je project voldoende bovenlokaal is. Op die manier kan sneller ingeschat worden of je dossier kans op slagen heeft en of je de rest van het dossier moet invullen.

Meer informatie over het decreet? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van de afdeling Sportinfrastructuur.Oproep 2018

Indienen van een voortgangsrapport - project 2018 (in ontwikkeling)

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten van 2018 terug.

Oproep 2017

Indienen van een voortgangsrapport - project 2017 (in ontwikkeling)

Hieronder vind je alle informatie over de geselecteerde bovenlokale sportinfrastructuur projecten en topsportinfrastructuur projecten van 2017 terug.

Projectsubsidie Schoolsportinfrastructuur

De sportinfrastructuur in Vlaamse scholen wordt vandaag nog te weinig benut buiten de schooluren, wat een gemiste kans is voor onze sporters. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen daarom aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs.

Meer informatie over deze oproep met betrekking tot schoolsportinfrastructuur? Neem dan contact op met Stijn Coppens van onze afdeling Subsidiëring.


Oproep 2017

Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de tweede projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” goed. Gezien het overweldigend succes van de eerste projectoproep (159 ingediende dossiers) hebben de Vlaamse minister bevoegd voor sport, Philippe Muyters, en de Vlaams minister bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits, opnieuw de handen in elkaar geslagen door scholen een duw in de rug te geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te maken.

Scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers, konden een projectoproep indienen. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. 
Voor de praktische ondersteuning van scholen werd een begeleidingsfunctie toegekend aan het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en –recreatiebeleid (ISB).

 

Ministers Muyters (sport) en Crevits (onderwijs) kennen in het kader van deze tweede oproep in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen.

Oproep 2016

Geselecteerde projecten uit 2016 vind je hieronder.

Zwembaden

De Vlaamse Regering investeerde in Vlaamse zwembaden aan de hand van twee projectoproepen in 2015 en 2016 voor telkens 10 miljoen euro.

 

Wil je meer weten over deze renovatie- en nieuwbouwprojecten van zwembaden? Neem dan contact op met de collega's van onze afdeling Sportinfrastructuur.Oproep 2016

Op vrijdag 28 april 2017 besliste de Vlaamse Regering, op basis van dit advies en het voorstel van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, over de rangschikking en selectie van de subsidieaanvragen.

Hieronder vindt u de geselecteerde projecten en de voorziene subsidies

Oproep 2015

Op 18 december 2015 besliste de Vlaamse Regering om financieel tegemoet te komen bij de bouw of renovatie van 19 projecten. Hiervoor werd 10 miljoen euro vrijgemaakt. De projectoproep was een eerste stap naar meer en betere zwembaden in Vlaanderen.

 

Werd jouw project geselecteerd? Wij weten graag hoe de werken opschieten. Dien onderstaande voortgangsrapport in en houd ons op de hoogte.

Multifunctionele voetbalstadions

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering om een aantal voetbalclubs en/of steden een investeringssubsidie toe te kennen voor de realisatie van een multifunctioneel voetbalstadion met een maatschappelijke return. Het gaat om een totale investering van 8 miljoen euro.

 

Voorwaarde van subsidie: de projecten moeten blijvend voldoen aan de vooropgestelde criteria en ze moeten gerealiseerd worden tegen de voorziene datum.

 

Omdat het dossier van Club Brugge fundamenteel gewijzigd werd en niet meer voldoet aan de door de Vlaamse Regering gestelde voorwaarden, herverdeelt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de 2,5 miljoen euro die oorspronkelijk aan het project was toegekend. KV Oostende, Sporting Lokeren, Royal Antwerp FC en Lommel-United zullen elk een subsidie krijgen voor de renovatie of nieuwbouw van hun voetbalstadion.

Geselecteerde projecten

Rangorde Aanvrager subsidiebedrag (in euro)

1

KAA Gent

2.500.000

2

Oud-Heverlee Leuven

673.800

3

Yellow-Red KV Mechelen 750.000

4

KRC Genk 195.700

5

Zulte-Waregem 750.000

6

KV Oostende 750.000

7

Sporting Lokeren  750.000

8

Royal Antwerp Football Club  250.000

9

Cercle Brugge  

10

Lommel United  1.190.000

 

Wil je meer informatie over de investeringssubsidies voor multifunctionele voetbalstadions, dan neem je het best contact op met Stijn Coppens van onze afdeling Subsidiëring.


Sportinfrastructuurprojecten op bovenlokaal niveau

In 2013 kregen 19 lokale en provinciale besturen een subsidie van de Vlaamse Regering voor een gezamenlijk sportinfrastructuurproject. Vlaanderen had 10 miljoen euro beschikbaar voor deze pilootprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, die tegen 2018 gerealiseerd moeten zijn.

Geselecteerde projecten

Hieronder vind je de geselecteerde projecten 'Bovenlokale sportinfrastructuur 2013'

Meer info over deze sportinfrastructuurprojecten op bovenlokaal niveau? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van onze afdeling Sportinfrastructuur.Terug naar boven