Een veilig sportklimaat voor iedereen

Sport Vlaanderen vindt het van cruciaal belang dat iedereen kan sporten in een veilig klimaat. Dat betekent dat Sport Vlaanderen in een coördinerende rol de voorwaarden wil scheppen om sportbeoefening op een kwaliteitsvolle manier mogelijk te maken en maatregelen zal nemen als de integriteit in de sport met voeten getreden wordt.

 

Met onze partners in de sportsector voeren we een beleid op basis van een wettelijk kader, de ‘decreten’, dat we aanvullen met procedures en gedragscodes. We gaan in alles wat we doen in de eerste plaats preventief te werk door te werken aan een veilig sportklimaat op medisch, ethisch, trainingstechnisch, fysiek, communicatief… vlak. Voor waar het toch misloopt, zorgen we voor een curatief/sanctionerend kader, waar eenieder met een vraag, melding of klacht laagdrempelig en veilig terecht kan.

 

We willen op deze manier dat iedereen in Vlaanderen, van occasionele beweger tot absolute topsporter, kan sporten en bewegen op een manier waar hij zich goed bij voelt, met respect voor zijn fysieke, psychische en seksuele integriteit.

Welke stappen hebben we al gezet

Decretaal kader

Aan de basis van een veilig sportklimaat met respect voor ieders integriteit ligt een decretaal of wettelijk kader:

  • Het decreet gezond en ethisch sporten (het GES-decreet), dat uit 2013 dateert, maakt het voor de Vlaamse regering mogelijk om de kwaliteit van het brede gezond en ethisch sportenbeleid te bewaken. 
  • Elke sportfederatie die door Sport Vlaanderen gesubsidieerd wordt, is sinds 1 januari 2021 verplicht om een ‘integriteitsbeleid’ te voeren. In 2022 wijzigden we het decreet op de georganiseerde sportsector om dit integriteitsbeleid bij nog meer sportfederaties te verankeren.
  • Vanaf 1 februari 2023 verplicht de Vlaamse overheid aan organisaties en verenigingen uit verschillende sectoren om voor nieuwe medewerkers die met minderjarigen werken een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren.
  • Sinds 2016 is er een Code voor goed bestuur in Vlaamse sportfederaties.

Ondersteuning voor de sportsector

Voor expertise en een ruimer kader kunnen sportorganisaties een beroep doen op onze belangrijkste partners in de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van sporters, alsook andere integriteitsschendingen in de sport.

Binnen Sport Vlaanderen

Samen met alle medewerkers en cursisten van de Vlaamse Trainersschool (VTS) werken we aan een ethisch hoogstaand sport- en beweegklimaat. In het topsportbeleid is de echte cultuuromslag in de kijk op het welzijn van de topsporter ingezet in het Topsportactieplan IV (2016-2020), en voortgezet in het Topsportactieplan V (2021-2024). In de Centra van Sport Vlaanderen is veilig sporten ingebed als een permanente zorg (o.a. integriteit, gelijke kansen, fair play, en kinderrechten). 

Heb je een vraag of wil je iets melden?

Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe ermee om te gaan? Je kan in vertrouwen terecht bij de hulplijn 1712 (www.1712.be) en als jongere bij Awel (www.awel.be) of op de chat www.nupraatikerover.be.

 

Meer informatie en mogelijkheden om ethische problemen te melden, vind je op de website van het Centrum Ethiek in de Sport.

 

Bij een concreet geval van onethisch gedrag in een sportclub of in een sportfederatie kan je terecht bij de aanspreekpunten integriteit (API's) van de sportclub en van de sportfederatie.

Ontdek de API’s van de verschillende sportfederaties.

 

Met een klacht over grensoverschrijdend gedrag kan je ook rechtstreeks terecht bij het Vlaams Sporttribunaal.

 

Voor topsporters en in onze eigen 13 centra van Sport Vlaanderen voorzien we vanuit Sport Vlaanderen eigen aanspreekpunten.