Komt mijn federatie in aanmerking voor subsidiëring?

tafelvoetbal

Wil je als erkende sportfederatie in aanmerking komen voor subsidies, moet je aan bepaalde subsidievoorwaarden voldoen, die al dan niet specifiek zijn voor de soort (uni- of multisportfederatie) of de categorie (A1, A2, B, G-sport) van jouw sportfederatie. De subsidievoorwaarden hebben o.a. betrekking op:

 • Staat je sporttak op de sporttakkenlijst?
 • Bied je specifieke sportactiviteiten aan?
 • Het aantal aangesloten leden i.f.v. de categorie
 • De regelmaat waarmee de sportactiviteiten worden aangeboden
 • Het voeren van een integriteitsbeleid
 • Inzetten op goed bestuur
 • Elektronisch bestand van aangesloten sportclubs en de leden
 • Analytische boekhouding
 • Heeft je sportfederatie een eigen secretariaat en voer je een onafhankelijk beleid?
 • De administratieve documenten (beleidsplan, financieel verslag, werkingsverslag)
 • De bijdrage van de leden
 • Personeel (1 VTE master LO en bewegingswetenschappen en Trainer A via diploma's of competentiedossier)
 • De uitvoering van de basisopdrachten

Als je sportfederatie voldoet aan de subsidievoorwaarden, dan ontvang je een algemene werkingssubsidie ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten. Die bestaat uit een basissubsidie op basis van het aantal aangesloten leden en een subsidie volgens drie kwaliteitsprincipes: draagvlak, kwaliteit van het aanbod, goed bestuur.

Focus op jeugdsport

Via de beleidsfocus jeugdsport wil de Vlaamse regering de kwaliteit van de jeugdsportclubs verhogen met een stijging van de participatie als gevolg. De sportfederaties worden aangezet om via een jeugdsportfonds te werken en zo sportclubs te belonen voor hun jeugdsportwerking.

jongeJudokas.jpg

Diversiteit via de beleidsfocus kansengroepen

Een project in het kader van de beleidsfocus kansengroepen heeft als doelstelling het afstemmen van het sportaanbod en de organisatie van de sporttak, en daaraan gekoppeld de eigen sportorganisatie, op noden en behoeften van personen uit kansengroepen. Binnen het project worden drempels die de personen uit kansengroepen ervaren en drempels vanuit de omgeving of de sportomgeving
weggewerkt.

Sportsterrendagen_basis_Gent2017_pingpong.jpg

Een blik op de toekomst: innovatie

fitness1.JPG

Vlaanderen trekt heel bewust de kaart van innovatie.

Een project in het kader van de beleidsfocus innovatie heeft als doelstelling het realiseren van initiatieven die origineel en vernieuwend zijn voor het beleid van de sportfederatie om het bestaande sportaanbod te verruimen of te optimaliseren of in te zetten op een betere sportbeleving.
Dat kan door innovatieve varianten van de sporttak aan te bieden, de sporttak op een vernieuwende manier aan te bieden, de sportbeleving of de sportbegeleiding op een vernieuwende manier aan te pakken of door meer en andere doelgroepen aan te trekken.

Rationalisatie als middel

shutterstock_197932532.jpg

Een project in het kader van de beleidsfocus rationalisatie heeft als doelstelling het streven naar efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking via rationalisatieprojecten van een gesubsidieerde sportfederatie met een of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties of via een fusie van een gesubsidieerde sportfederatie met een of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties. De projectsubsidie richt zich op de tijdelijke kosten om een rationalisatieproject of fusie te realiseren, waarbij de recurrente kosten gedragen wordt door de sportfederatie of
sportfederaties.

Professionalisering van sportkaderopleidingen als nieuwe speerpunt

Een project in het kader van de beleidsfocus professionalisering in sportkaderopleidingen heeft als doel de kwaliteit, instroom, doorstroom of valorisatie op het vlak van sportkaderopleidingen en sportgekwalificeerden te optimaliseren.

lesgever.jpg

Kwaliteitsvolle sportkampen blijven een meerwaarde

Tennis.jpg (2)

Het ondersteunen van kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties blijft een belangrijke beleidskeuze voor de Vlaamse regering. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en dat tegelijkertijd de deur wordt opengezet voor nieuwe leden.

De koepelorganisatie VSF

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) is de koepelorganisatie die de erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties in Vlaanderen vertegenwoordigt en begeleidt. In het kader van het decreet van 10 juni 2016 wordt ze gesubsidieerd voor zes opdrachten.

zwemmende_senior.jpg

De organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV)

Avonturensport.jpg

Behalve de Vlaamse sportfederaties en de koepelorganisatie VSF worden in het decreet ook de zogenaamde organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse regering.

Organisatie voor risicovechtsporten

Boksen.jpg

Gevechtsport is een heel brede term: binnen de sporttak onderscheiden we immers een heleboel verschillende niveaus en stijlen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: aan gevechtsporten zijn bepaalde risico's verbonden. Om de kennis en begeleiding rond deze risicovolle sporten te verzamelen en ervoor te zorgen dat de sporten op een ethische en medisch verantwoorde manier beoefend kunnen worden, ondersteunt Vlaanderen één organisatie voor risicovechtsporten. Die fungeert als aanspreekpunt en als kenniscentrum.