Decreet topsportinfrastructuur

Weet je niet zeker of jouw sportinfrastructuur in aanmerking komt voor subsidiëring en aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen?

Hoe vraag ik de subsidiëring aan? Kan iedereen subsidies aanvragen? Op deze en vele andere vragen vind je hieronder een antwoord.

Informatie als aanvulling op de georganiseerde infosessies

Informatie als aanvulling op de georganiseerde infosessies

In 2020 werden er terug infosessies georganiseerd over het luik topsportinfrastructuur van het decreet (oproep 2021) . Als extra info kan je hier alvast de presentatie en de FAQ's (specifieke topsportvragen onderaan het document) raadplegen.

Subsidiedossier bijlagen - sjablonen

Bij het indienen van een subsidie aanvraag horen enkele bijlagen. Hier vind je alvast de benodigde sjablonen. Je kan deze ook downloaden vanuit het online aanvraagformulier wanneer je dit invult.

Hoe belangrijk is de locatie van mijn project?

Het moet gaan om topsportinfrastructuur of topsportinvesteringen die gebouwd, gerenoveerd of gerealiseerd zullen worden in het Nederlandstalig taalgebied of in het taalgebied Brussel-Hoofdstad.

Wie kan een aanvraag indienen?

Voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur in het Nederlandstalige taalgebied komen private en publiekrechtelijke rechtspersonen in aanmerking: lokale en bovenlokale besturen, provincies, private organisaties/ ondernemers, scholen/ universiteiten, sportfederaties, sportclubs, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen enkel de Vlaamse Gemeenschapscommissie en private en publiekrechtelijke rechtspersonen waarvan de  activiteiten uitsluitend te behoren tot de Vlaamse gemeenschap in aanmerking

Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Wanneer is mijn aanvraag ontvankelijk?

Enkel aanvragen die tijdig zijn ingediend en volledig zijn, komen in aanmerking voor subsidiëring. Bovendien moet uit de aanvraag tot subsidiëring blijken dat de aanvrager aan alle subsidiëringsvoorwaarden kan voldoen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient je subsidieaanvraag te voldoen aan zeven criteria. Wij kijken na of aan alle subsidiëringsvoorwaarden is voldaan:

 • de sportinfrastructuurwerken zijn nog niet gestart op het moment van de subsidieaanvraag: overeenkomstig de Europese staatsteunregels mogen de werken waarvoor een subsidie wordt aangevraagd nog niet gestart zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Dat geldt niet voor het ontwerpen van de nieuwbouw of renovatie van de sportinfrastructuur (bijvoorbeeld vooronderzoeken, …)  en voor het bouwrijp maken van het terrein;
 • de subsidieaanvrager is eigenaar of beschikt over een langdurig zakelijk recht (of bewijst met een overeenkomst of met een beslissing van de bevoegde rechtspersoon dat het zakelijk recht zal worden gevestigd uiterlijk op de datum van de aanvang van de werken) op de grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd of gerenoveerd;
 • de sportinfrastructuur is haalbaar op stedenbouwkundig vlak: de subsidieaanvrager moet er zodoende voor zorgen dat de nodige vergunningen verkregen worden;
 • de sportinfrastructuur kan tijdig opgeleverd worden: voorlopige oplevering van het volledige project binnen de 3,5 jaar na uiterlijke datum van indiening van de subsidieaanvraag;
 • de sportinfrastructuur is financieel haalbaar en financieel duurzaam: de financiering van het project is gegarandeerd, rekening houdend met de eventuele toekenning van een subsidie. Dit wordt aangetoond met een door alle financiers ondertekend financieel plan. Uit de inschatting van de inkomstenstructuur en de kostenstructuur van de bovenlokale sportinfrastructuur, rekening houdend met vervangingsinvesteringen, blijkt dat ze duurzaam is
 • de sportinfrastructuur is energetisch duurzaam: X+1 E-peileisen Vlaams Energiebesluit, enkel functioneel deel waar sport wordt beoefend;

infrastructuur is prioritair bestemd voor Vlaamse topsportfederaties

Hoe wordt mijn dossier beoordeeld?

De projecten moeten aan een aantal beleidsmatige criteria voldoen. Een beoordelingscommissie stelt een advies op over de selectie en de rangschikking van de subsidieaanvragen en stelt per aanvraagdossier een subsidiebedrag voor.

Volgende criteria worden getoetst:

 • 40%: de mate waarin de topsportinfrastructuur tegemoetkomt aan een reële behoefte of de mate waarin de topsportinfrastructuur een meerwaarde biedt voor de Vlaamse topsporters en topsporttalenten of voor het voeren van een integraal Vlaams topsportbeleid: de reële behoefte wordt bepaald op basis van de mate waarin de topsportfederaties die gebruik zullen maken van de topsportinfrastructuur in kwestie, participeren in prestatie- en ontwikkelingsprogramma’s; de meerwaarde voor het voeren van een integraal Vlaams topsportbeleid heeft betrekking op de mate waarin de topsportinfrastructuur in kwestie topsporttakoverschrijdende behoeften vervult;
 • 20%: de mate waarin de topsportinfrastructuur prioritair ter beschikking staat van de Vlaamse topsporters en topsporttalenten;
 • 20%: de mate waarin de topsportinfrastructuur tegemoetkomt aan de uitbouw van een één-campus-model topsport voor de sport of sportdiscipline in kwestie of aan de uitbouw van een topsportcampus;
 • 20%: de mate waarin de topsportinfrastructuur een perspectief biedt voor kwaliteitsontwikkeling en innovatie, met het oog op een optimale topsportomgeving met de grootst mogelijke meerwaarde voor de Vlaamse topsporters en topsporttalenten: bij de beoogde kwaliteitsontwikkeling en innovatie kan ingespeeld worden op de nieuwste trends in en behoeften op het vlak van topsport, met het oog op optimale topsportresultaten.

De commissie topsportinfrastructuur beoordeelt de subsidieaanvragen en maakt een rangschikking op. Subsidieaanvragen die voldoen aan de totale score van 75 op 100, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. De commissie brengt hierover een advies uit aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering beslist op basis van dit advies over de selectie en de rangschikking en het subsidiebedrag van de subsidieaanvragen.

Welke investeringskosten komen in aanmerking?

Alleen sportgerelateerde investeringskosten die rechtstreeks verband houden met het ontwerp, de bouw, renovatie of inrichting, het bouwkundige en technische onderhoud en de exploitatie van de topsportinfrastructuur, in functie van de beoefening van topsport, komen in aanmerking als subsidieerbare investeringskosten in een topsportinfrastructuur. Sportgerelateerde investeringskosten zijn:

 • de investeringskosten die gerelateerd zijn aan de werken en de investeringen met betrekking tot de topsportinfrastructuur, met inbegrip van het onroerend en verankerbaar sportmateriaal of het onroerend en verankerbaar topsportmateriaal;
 • de investeringskosten die gerelateerd zijn aan de werken en de investeringen met betrekking tot andere voorzieningen die in functie van de topsportinfrastructuur in kwestie noodzakelijk zijn voor het bestaan of voor het optimale gebruik van de topsportinfrastructuur.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

De volgende werken en kosten worden uitgesloten van de subsidiëring:

 • groenaanleg en omgevingsaanleg;
 • cafetariavoorzieningen;
 • investeringen in kantoor- of administratieve ruimtes
 • studiekosten;
 • kosten van de aankoop van het bouwterrein of daarmee verbonden kosten;
 • de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van de niet-aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde;
 • parking en fietsenstalling.

Hoeveel bedraagt mijn subsidie?

Voor de ondersteuning van topsportinfrastructuur geldt een financieringspercentage van maximum 50% van het investeringsbedrag van de te realiseren sportinfrastructuur. Het maximale subsidiebedrag per project bedraagt 3.500.000 euro.

Het toegekende subsidiebedrag wordt als volgt berekend: 50% van het aanvaarde investeringsbedrag, rekening houdend met het maximale subsidiebedrag.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De subsidies topsportinfrastructuur worden eenmalig toegekend per olympiade. Een aanvraag tot subsidiëring van topsportinfrastructuur moet je indienen bij Sport Vlaanderen, uiterlijk op 31 maart van het eerste jaar van de olympiade in kwestie.