Weet je niet zeker of jouw sportinfrastructuur in aanmerking komt voor subsidiëring en aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen?

Hoe vraag ik de subsidiëring aan? Kan iedereen subsidies aanvragen? Op deze en vele andere vragen vind je hieronder een antwoord.

Informatie als aanvulling op de georganiseerde infosessies

Informatie als aanvulling op de georganiseerde infosessies

In 2020 zullen er terug infosessies georganiseerd worden over het luik topsportinfrastructuur van het decreet (oproep 2021) . Als extra info kan je hier alvast de presentatie en de FAQ's (specifieke topsportvragen onderaan het document) raadplegen.

Subsidiedossier bijlagen - sjablonen

Bij het indienen van een subsidie aanvraag horen enkele bijlagen. Hier vind je alvast de benodigde sjablonen.

Hoe belangrijk is de locatie van mijn project?

Het moet gaan om topsportinfrastructuur of topsportinvesteringen die gebouwd, gerenoveerd of gerealiseerd zullen worden in het Nederlandstalig taalgebied of in het taalgebied Brussel-Hoofdstad.

Wie kan een aanvraag indienen?

Potentiële begunstigden zijn alle private en publiekrechtelijke rechtspersonen. De Vlaamse overheid wenst zoveel mogelijk instanties de mogelijkheid te geven om topsportinfrastructuur mee te helpen realiseren.

 

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen enkel de Vlaamse Gemeenschapscommissie in aanmerking en private en publiekrechtelijke rechtspersonen waarvan we kunnen zeggen dat ze door de aard van hun activiteiten uitsluitend tot de Vlaamse gemeenschap behoren.

 

Wanneer is mijn aanvraag ontvankelijk?

Enkel aanvragen die tijdig zijn ingediend en volledig zijn, komen in aanmerking voor subsidiëring. Bovendien moet uit de aanvraag tot subsidiëring blijken dat de aanvrager aan de subsidiëringsvoorwaarden kan voldoen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet je subsidieaanvraag voldoen aan zeven voorwaarden. Wij staan in voor het nakijken van de subsidiëringsvoorwaarden.

Volgende voorwaarden worden getoetst:

 • de topsportinfrastructuurwerken zijn nog niet gestart op het moment van de subsidieaanvraag: geen enkele van de voor subsidiëring ingediende werken mogen al gestart of voltooid zijn. Dat geldt niet voor het ontwerpen van de nieuwbouw of renovatie van de topsportinfrastructuur en voor het bouwrijp maken van het terrein.
 • de subsidieaanvrager is eigenaar of beschikt over een langdurig zakelijk recht op de grond waarop de topsportinfrastructuur wordt gebouwd, gerenoveerd of ingericht: de subsidieaanvrager die een subsidie aanvraagt dient eigenaar te zijn van de grond waarop hij de sportinfrastructuur zal bouwen of renoveren. Indien hij geen eigenaar is, dient hij een langdurige zakelijk recht te bezitten op deze grond. De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat onder langdurig zakelijk recht dient te worden verstaan;
 • de sportinfrastructuur is haalbaar op stedenbouwkundig vlak: de subsidieaanvrager moet er zodoende voor zorgen dat de nodige vergunningen verkregen worden;
 • de sportinfrastructuur kan tijdig opgeleverd worden, uiterlijk binnen drie jaar na de toekenning van de investeringssubsidie;
 • de topsportinfrastructuur is financieel haalbaar en financieel duurzaam: de financiering van het project is gegarandeerd, rekening houdend met de eventuele toekenning van een subsidie. Dit wordt aangetoond met een door alle financiers ondertekend financieel plan.

Uit de inschatting van de inkomstenstructuur en de kostenstructuur van de sportinfrastructuur, rekening houdend met vervangingsinvesteringen, blijkt dat ze duurzaam is;

 • de topsportinfrastructuur is prioritair bestemd voor topsportfederaties, waarvan de disciplines toekomstgericht ondersteund worden door het Vlaamse topsportbeleid: de topsportinfrastructuur is prioritair bestemd voor topsportfederaties, waarvan de disciplines toekomstgericht worden door het Vlaams tosportbeleid.
 • de topsportinfrastructuur is energetisch duurzaam: verdere info wordt asap toegevoegd.

Hoe wordt mijn dossier beoordeeld?

De projecten moeten aan een aantal beleidsmatige criteria voldoen. Een beoordelingscommissie stelt een advies op over de selectie en de rangschikking van de subsidieaanvragen en stelt per aanvraagdossier een subsidiebedrag voor.

Volgende criteria worden getoetst:

 • 40%: de mate waarin de topsportinfrastructuur tegemoetkomt aan een reële behoefte of de mate waarin de topsportinfrastructuur een meerwaarde biedt voor de Vlaamse topsporters en topsporttalenten of voor het voeren van een integraal Vlaams topsportbeleid: de reële behoefte wordt bepaald op basis van de mate waarin de topsportfederaties die gebruik zullen maken van de topsportinfrastructuur in kwestie, participeren in prestatie- en ontwikkelingsprogramma’s; de meerwaarde voor het voeren van een integraal Vlaams topsportbeleid heeft betrekking op de mate waarin de topsportinfrastructuur in kwestie topsporttakoverschrijdende behoeften vervult;
 • 20%: de mate waarin de topsportinfrastructuur prioritair ter beschikking staat van de Vlaamse topsporters en topsporttalenten;
 • 20%: de mate waarin de topsportinfrastructuur tegemoetkomt aan de uitbouw van een één-campus-model topsport voor de sport of sportdiscipline in kwestie of aan de uitbouw van een topsportcampus;
 • 20%: de mate waarin de topsportinfrastructuur een perspectief biedt voor kwaliteitsontwikkeling en innovatie, met het oog op een optimale topsportomgeving met de grootst mogelijke meerwaarde voor de Vlaamse topsporters en topsporttalenten: bij de beoogde kwaliteitsontwikkeling en innovatie kan ingespeeld worden op de nieuwste trends in en behoeften op het vlak van topsport, met het oog op optimale topsportresultaten.

De commissie topsportinfrastructuur beoordeelt de subsidieaanvragen en maakt een rangschikking op. Subsidieaanvragen die voldoen aan de totale score van 75 op 100, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. De commissie brengt hierover een advies uit aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering beslist op basis van dit advies over de selectie en de rangschikking en het subsidiebedrag van de subsidieaanvragen.

Welke investeringskosten komen in aanmerking?

Alleen sportgerelateerde investeringskosten die rechtstreeks verband houden met het ontwerp, de bouw, renovatie of inrichting, het bouwkundige en technische onderhoud en de exploitatie van de topsportinfrastructuur, in functie van de beoefening van topsport, komen in aanmerking als subsidieerbare investeringskosten in een topsportinfrastructuur. Sportgerelateerde investeringskosten zijn:

 • de investeringskosten die gerelateerd zijn aan de werken en de investeringen met betrekking tot de topsportinfrastructuur, met inbegrip van het onroerend en verankerbaar sportmateriaal of het onroerend en verankerbaar topsportmateriaal;
 • de investeringskosten die gerelateerd zijn aan de werken en de investeringen met betrekking tot andere voorzieningen die in functie van de topsportinfrastructuur in kwestie noodzakelijk zijn voor het bestaan of voor het optimale gebruik van de topsportinfrastructuur.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

De volgende werken en kosten worden uitgesloten van de subsidiëring:

 • groenaanleg;
 • cafetariavoorzieningen;
 • studiekosten;
 • kosten van de aankoop van het bouwterrein of daarmee verbonden kosten;
 • de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van de niet-aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde;
 • parking en fietsenstalling.

Hoeveel bedraagt mijn subsidie?

Voor de ondersteuning van topsportinfrastructuur geldt een financieringspercentage van maximum 50% van het investeringsbedrag van de te realiseren sportinfrastructuur. Het maximale subsidiebedrag per project bedraagt 3.500.000 euro.

Het toegekende subsidiebedrag wordt als volgt berekend: 50% van het aanvaarde investeringsbedrag, rekening houdend met het maximale subsidiebedrag.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De subsidies topsportinfrastructuur worden eenmalig toegekend per olympiade. Een aanvraag tot subsidiëring van topsportinfrastructuur moet je indienen bij Sport Vlaanderen, uiterlijk op 31 maart van het eerste jaar van de olympiade in kwestie.