Sport Vlaanderen is de officiële adviesinstantie bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) en Milieueffectenrapporten (MER’s) die betrekking hebben op sport en/of recreatie. Dit zowel op gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk niveau.

De Cel Omgeving bestudeert het dossier, kijkt na wat het effect is op de aanwezige of toekomstige sport- en recreatiemogelijkheden, adviseert het dossier en formuleert eventuele aanbevelingen.

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften uit het RUP bepalen de vergunningsmogelijkheden.

 

Gewestelijke RUP’s kan je hier raadplegen. Provinciale en gemeentelijke RUP’s kan je vaak raadplegen op de websites van deze overheden.

 

Milieueffectrapportage (MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

 

De stand van zaken van MER’s kan hier raadplegen.

Wat kan Sport Vlaanderen voor jou betekenen?

  • Opzoeken van informatie over bestaande RUP’s en MER’s.
  • Bij het verlenen van adviezen kunnen we jouw dossier verdedigen, bv. wanneer dit RUP nadelige gevolgen heeft voor jouw sport (infrastructuur).

Voorbeeld

In het RUP “Sport- en recreatiezone Zandbergstraat” te Bree wordt een historisch gegroeid voetbalveld bestendigd door “natuurgebied” om te zetten naar “recreatiegebied”. Sport Vlaanderen adviseerde dit RUP positief omwille van de juridische zekerheid voor de desbetreffende voetbalclub.