Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen

De subsidies die we ter beschikking stellen voor sportinfrastructuur zijn bepaald in het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV). Het Globaal Sportinfrastructuurplan geeft duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag en morgen wil inzetten op lokale, bovenlokale en topsportinfrastructuur en het biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur. Het werd op 21 oktober 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het bijhorende nieuwe decreet is sinds 2017 operationeel. 

Dubbel gemengd op tennisveld

Subsidies energiebesparende maatregelen zwembaden

Vlaanderen kampt met een tekort aan kwaliteitsvolle zwembaden. Door het hoge energieverbruik dat eigen is aan zwembaden, zien veel zwembaduitbaters zich genoodzaakt hun zweminfrastructuur tijdelijk of permanent te sluiten. Daarom helpt Sport Vlaanderen mee investeren in de uitbouw en renovatie van kwaliteitsvolle zwembadaccommodaties in Vlaanderen en Brussel. Naast de reeds bestaande subsidies voor sportinfrastructuur, kan je nu tijdelijk subsidies aanvragen voor energiebesparende investeringen aan je zwembad. 

Swimming pool start line

Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. Twee keer per jaar  lanceert de Vlaamse overheid een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. Dit zou de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk kunnen verminderen. Er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet onder andere de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten.

BMX parcours - pumptrack

Subsidies topsportinfrastructuur

Een andere belangrijke krachtlijn van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen is die welke de financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur verlaagt.

De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan enkel naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die prioritair voor topsport wordt gebruikt. Ze worden éénmalig toegekend per olympiade. Een aanvraag tot subsidiëring van topsportinfrastructuur moet je indienen bij Sport Vlaanderen, uiterlijk op 31 maart van het eerste jaar van de olympiade in kwestie.

Hierop zien jullie onze mooie dryslope en tubing baan te Genk

Subsidies voor het naschools openstellen van je sport- en bewegingsinfrastructuur

In 2021 en 2022 konden scholen die hun sport- en bewegingsinfrastructuur naschools willen openstellen, een projectvoorstel voor subsidies indienen. Met die steun konden ze kleine of minder kleine aanpassingen aan hun sportinfrastructuur doen, zodat sportclubs of verenigingen uit de buurt er na de lesuren of tijdens het weekend gebruik van kunnen maken. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs) kon een projectvoorstel indienen. Samen met AGION voorzagen we 10 miljoen euro voor alle onderwijsnetten, gespreid over 2021 en 2022. 

Jonge basketters tijdens training dribbelen met de bal

Meer weten?

Sven Meert

Sportinfrastructuur

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sven Meert

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.