Vraag subsidies aan voor bovenlokale sportinfrastructuur

Weet je niet zeker of jouw sportinfrastructuur in aanmerking komt voor subsidiëring en aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen?

Hoe vraag ik de subsidiëring aan? Kan iedereen subsidies aanvragen? Op deze en vele andere vragen vind je hieronder een antwoord.

Informatie als aanvulling op de georganiseerde infosessies

Informatie als aanvulling op de georganiseerde infosessies

In november/december 2020 hebben we enkele infosessies georganiseerd over de algemene principes van het decreet. Als extra info kan je hier de presentatie en de FAQ's nog eens raadplegen.

Subsidiedossier bijlagen - sjablonen

Bij het indienen van een subsidie aanvraag horen enkele bijlagen. Hier vind je alvast de benodigde sjablonen. Je kan deze ook downloaden vanuit het online aanvraagformulier wanneer je dit invult.

Hoe belangrijk is de locatie van mijn project?

Het moet gaan om infrastructuur die gebouwd of gerenoveerd zal worden in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Wie kan een aanvraag indienen?

Voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur in het Nederlandstalige taalgebied komen private en publiekrechtelijke rechtspersonen in aanmerking: lokale en bovenlokale besturen, provincies, private organisaties/ ondernemers, scholen/ universiteiten, sportfederaties, sportclubs, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, …

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen enkel de Vlaamse Gemeenschapscommissie en private en publiekrechtelijke rechtspersonen waarvan de  activiteiten uitsluitend te behoren tot de Vlaamse gemeenschap in aanmerking

Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Wanneer is mijn aanvraag ontvankelijk?

Enkel aanvragen die tijdig zijn ingediend en volledig zijn, komen in aanmerking voor subsidiëring. Bovendien moet uit de aanvraag tot subsidiëring blijken dat de aanvrager aan alle subsidiëringsvoorwaarden kan voldoen.

Wanneer is mijn project bovenlokaal?

Onderstaande criteria bepalen of je project bovenlokaal is of niet:

 • de mate waarin het project ruimte in beslag neemt;
 • de mate waarin het project een relatief grotere potentiële impact heeft op het milieu en de omgeving;
 • de mate waarin het project een unieke sportinfrastructuur is in het Nederlandse taalgebied;
 • de mate waarin sporters zich bereid tonen om zich over een relatieve afstand naar dat type van sportinfrastructuur te verplaatsen;
 • de mate waarin het project met andere sportinfrastructuren is geclusterd;
 • de mate waarin verschillende types van sportinfrastructuren in die cluster aanwezig zijn;
 • de mate waarin er slaapgelegenheid is;
 • de mate waarin het project een topsportfunctie vervult.

Op basis van die criteria krijgen subsidieaanvragen een gewogen score op 10 toegewezen. De behaalde score moet hoger zijn dan de minimale grenswaarde van 2 op 10. De toetsing wordt uitgevoerd door Sport Vlaanderen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking voor subsidie?

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient je subsidieaanvraag te voldoen aan negen (+1 Brussel) criteria. Wij kijken na of aan alle subsidiëringsvoorwaarden is voldaan:

 • de sportinfrastructuurwerken zijn nog niet gestart op het moment van de subsidieaanvraag: overeenkomstig de Europese staatsteunregels mogen de werken waarvoor een subsidie wordt aangevraagd nog niet gestart zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Dat geldt niet voor het ontwerpen van de nieuwbouw of renovatie van de sportinfrastructuur (bijvoorbeeld vooronderzoeken, …)  en voor het bouwrijp maken van het terrein;
 • de subsidieaanvrager is eigenaar of beschikt over een langdurig zakelijk recht (of bewijst met een overeenkomst of met een beslissing van de bevoegde rechtspersoon dat het zakelijk recht zal worden gevestigd uiterlijk op de datum van de aanvang van de werken) op de grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd of gerenoveerd;
 • de sportinfrastructuur wordt opengesteld voor een breed publiek;
 • de subsidieaanvrager garandeert billijke toegangsprijzen voor de gebruikers van de sportinfrastructuur: de subsidieaanvrager moet garanderen dat de toegangsprijzen voor de gebruikers marktconform zullen zijn met als doel dat zoveel mogelijk sporters worden bereikt en dat de financiële drempel hun niet weerhoudt om van deze sportinfrastructuur gebruik te maken;
 • de sportinfrastructuur is haalbaar op stedenbouwkundig vlak: de subsidieaanvrager moet er zodoende voor zorgen dat de nodige vergunningen verkregen worden;
 • de sportinfrastructuur kan tijdig opgeleverd worden: voorlopige oplevering van het volledige project binnen de 3,5 jaar na uiterlijke datum van indiening van de subsidieaanvraag;
 • de sportinfrastructuur is financieel haalbaar en financieel duurzaam: de financiering van het project is gegarandeerd, rekening houdend met de eventuele toekenning van een subsidie. Dit wordt aangetoond met een door alle financiers ondertekend financieel plan. Uit de inschatting van de inkomstenstructuur en de kostenstructuur van de bovenlokale sportinfrastructuur, rekening houdend met vervangingsinvesteringen, blijkt dat ze duurzaam is
 • de sportinfrastructuur is energetisch duurzaam: X+1 E-peileisen Vlaams Energiebesluit, enkel functioneel deel waar sport wordt beoefend;
 • de sportinfrastructuurwerken hebben een minimale investeringswaarde aan sportgerelateerde investeringskosten: 521.385 euro, exclusief btw (geïndexeerd bedrag)
 • Enkel voor projecten gelegen in tweetalig gebeid Brussel-Hoofdstad: Subsidieaanvrager garandeert dat sportinfrastructuur prioritair opengesteld wordt aan: Nederlandstalige scholen, aan erkende sportfederaties of erkende organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, of aan sportclubs, aangesloten bij een erkende sportfederatie of verenigingen, aangesloten bij een erkende organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding

Hoe wordt mijn dossier beoordeeld?

De projecten zullen moeten voldoen aan een aantal beleidsmatige criteria. Een beoordelingscommissie stelt een advies op over de selectie en de rangschikking van de subsidieaanvragen en stelt per aanvraagdossier een subsidiebedrag voor.

Volgende criteria worden getoetst:

 • 25%: de mate waarin de sportinfrastructuur tegemoetkomt aan de reële behoefte aan bovenlokale sportinfrastructuur: de mate waarin er, rekening houdend met onder meer participatiecijfers en mogelijke trends of evoluties in sportparticipatie, behoefte is aan de sportinfrastructuur;
 • 25%: de mate waarin de sportinfrastructuur een groot aantal mensen bereikt: met bereik wordt het aantal sporters dat een sportinfrastructuur zou kunnen bereiken of bedienen op jaarbasis, bedoeld;
 • 20%: de mate waarin de sportinfrastructuur via samenwerking wordt gerealiseerd of uitgebaat: de mate waarin intergemeentelijk, of met sportfederaties of sportclubs, of intersectoraal of met gebruikers wordt samengewerkt zodat de realisatie of de exploitatie doelmatiger verloopt. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de context waarin de sportinfrastructuur wordt gerealiseerd;
 • 20%: de mate waarin de sportinfrastructuur integraal toegankelijk is: de mate waarin in het concept maximaal rekening wordt gehouden met elke doelgroep, zodat elke doelgroep optimaal kan gebruikmaken van de sportinfrastructuur, multimodale bereikbaarheid van de sportsite;
 • 10%: de mate waarin de sportinfrastructuur innovatief is: de mate waarin wordt ingespeeld op trends of de mate waarin bij de realisatie of exploitatie nieuwe technologieën worden gebruikt, Vlaming aanzetten tot sporten en te blijven sporten

Subsidieaanvragen die voldoen aan de totale score van 65 %, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. De Vlaamse Regering beslist op basis van dit advies over de selectie en de rangschikking en het subsidiebedrag van de subsidieaanvragen.

Welke investeringskosten komen in aanmerking?

Alleen sportgerelateerde investeringskosten die rechtstreeks verband houden met het ontwerp, de bouw of renovatie, het bouwkundige en technische onderhoud en de exploitatie van de sportinfrastructuur, in functie van de sportbeoefening, komen in aanmerking als subsidieerbare investeringskosten in een bovenlokale sportinfrastructuur. Onder sportgerelateerde investeringskosten verstaan we:

 • de investeringskosten die gerelateerd zijn aan de werken en de investeringen met betrekking tot de sportinfrastructuur, met inbegrip van het onroerend sportmateriaal of het verankerbaar sportmateriaal;
 • de investeringskosten die gerelateerd zijn aan de werken en de investeringen met betrekking tot andere voorzieningen die in functie van de sportinfrastructuur in kwestie noodzakelijk zijn voor het bestaan of voor het optimale gebruik van de sportinfrastructuur.

De minimale investeringswaarde aan sportgerelateerde investeringskosten van de bovenlokale sportinfrastructuurwerken bedraagt 521.385 euro, exclusief btw.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

De volgende werken, investeringen en kosten worden uitgesloten van de subsidiëring:

 • groenaanleg;
 • investeringen in voorzieningen die voor recreatie bestemd zijn en die niet noodzakelijk zijn om de sport te beoefenen;
 • horecavoorzieningen;
 • investeringen in kantoor- of administratieve ruimtes;
 • studiekosten;
 • kosten van de aankoop van het bouwterrein of daarmee verbonden kosten;
 • de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van de niet-aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde;
 • parking en fietsenstalling.

Hoeveel bedraagt mijn subsidie?

De sportinfrastructuur die gerealiseerd wordt, kan voor maximaal 30% van het investeringsbedrag gesubsidieerd worden. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 1.350.000 euro. Het toegekende subsidiebedrag wordt als volgt berekend: 30% van het aanvaarde investeringsbedrag, rekening houdend met het maximale subsidiebedrag, vermenigvuldigd met de behaalde procentuele totale score.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Je kunt jaarlijks tot uiterlijk 31 maart (of 30 september) een aanvraag tot subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur indienen.