Twee hockeyspelers vechten om bal met stick

We stimuleren een veilig sportklimaat

14-03-2024

Iedereen verdient het om integer te kunnen sporten, op fysiek, psychisch en sociaal vlak. We zijn samen verantwoordelijk om die veilige sportomgeving te creëren. Het Vlaams Parlement keurde het nieuwe decreet over het stimuleren van een veilig sportklimaat goed. Ontdek alvast de krachtlijnen.

Integriteit, grensoverschrijdend gedrag, mentaal welzijn, wedstrijdvervalsing, fair play, blessurepreventie, impact op het hoofd, … Allemaal thema’s die de laatste jaren meer aandacht kregen binnen het Vlaamse en internationale sportbeleid en de bredere maatschappij. 

Daarom hervormen we nu het decreet over gezond en ethisch sporten naar een nieuw decreet over het stimuleren van een veilig sportklimaat. Het Vlaams Parlement keurde het nieuwe decreet op 13 maart 2024 goed. We geven je alvast de grote krachtlijnen mee, maar we werken de komende maanden nog aan de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit.  

We vertrekken vanuit het principe dat elke sportorganisatie de zorgplicht heeft om in een veilige sportomgeving te voorzien voor elke sporter, zodat iedereen op een fysiek, psychisch en sociaal integere manier sport kan beoefenen. We gaan voor een totaalbenadering vanuit een centraal begrip "veilig sporten", met voldoende aandacht voor onderliggende thema's, en een bijzondere aandacht voor de minderjarige sporter. 

We zijn samen verantwoordelijk om die veilige sportomgeving te creëren: van het sportbeleid, over de sportorganisaties met hun medewerkers, tot de individuele sporter zelf. De basisfilosofie blijft om de autonomie en responsabilisering van de hele sportgemeenschap te respecteren en te stimuleren. We benadrukken dat een veilig sportbeleid niet alleen op het individu gericht is, maar ook verantwoordelijkheden en verplichtingen op het vlak van de  organisatie met zich meebrengt. Veilig sporten gaat dus ook over de integriteit van een sportorganisatie in haar geheel, over het integer handelen van haar medewerkers en over aandacht voor de cultuur en structuur van een organisatie.  

Om dat doel te bereiken zetten we in de eerste plaats in op preventie en sensibilisering, en op ondersteuning en kwaliteitsbevordering voor de sportsector. Voor de olympiade 2025-2028 erkennen en subsidiëren we één organisatie die instaat voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het vlak van veilig sporten. Deze organisatie zal sportorganisaties ondersteunen in de uitbouw van hun eigen veilig sportbeleid en sporters sensibiliseren en informeren. Een overkoepelend tuchtorgaan voor de sportsector, dat we ook structureel erkennen en subsidiëren, kan op een onafhankelijke en efficiënte manier disciplinaire inbreuken op vlak van grensoverschrijdend gedrag en doping afhandelen. 

De bestaande verplichtingen voor erkende sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding om een aanspreekpunt integriteit te organiseren en een integriteitsbeleid te voeren, blijft behouden. Daarnaast zijn er de verplichtingen rond een dopingvrije sport in het Antidopingdecreet. Ook deze thema’s moeten we als bouwstenen in een totaalbenadering van een veilig sportklimaat meenemen, zeker wat betreft preventie en vorming. 

Tot slot zorgen we voor een bijzonder statuut voor fitness binnen de georganiseerde sportsector. We creëren een nieuw, ruimer kader voor de erkenning en subsidiëring van een expertorganisatie voor fitness uiteraard met een blijvende aandacht voor veilig sporten – maar met een verruimd takenpakket, aanvullend op de huidige taakstelling op het gebied van gezond en ethisch sporten.  

We nodigen de brede sportsector alvast uit op een studiedag op 18 juni 2024 in Blue point Antwerpen. We leggen alle betrokkenen uit hoe dit decreet een impact heeft op hun werking.   

Deel deze pagina: