Waarom ondersteunen we je?

michelle-fransen-vijfde_belga.jpg

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Omdat sportevenementen mensen aanzetten tot sporten geven wij je onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug bij de organisatie van je sportevenement.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet je sportevenement één of meer van onderstaande doelstellingen behalen.

Ze verhogen de participatie van sporters

Door de organisatie van recreatieve en/of competitieve sportevenementen kunnen sporters toeleven naar een evenement, plezier beleven aan een groepsgebeuren, zich meten met andere sporters, enz…

Ze zetten niet-sporters aan tot sportparticipatie

Attractieve sportevenementen kunnen een sporttak in de kijker plaatsen en de interesse opwekken van niet-sporters. Zeer gerichte initiatieven die een actieve betrokkenheid stimuleren en aanzetten tot sportbeoefening voor, tijdens of na (top)sportevenementen zijn noodzakelijk om in dit opzet te slagen.

Ze dragen bij tot de branding van het Vlaamse sportbeleid

Door sportevenementen te ondersteunen, maken we het Vlaams sportbeleid zichtbaar. Door andere activiteiten/initiatieven van het sportbeleid en Sport Vlaanderen aan het sportevenement te koppelen brengen we die ook onder de aandacht. Zo willen we een echte sportmentaliteit creëren in Vlaanderen met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken, hen te overtuigen van het belang van sport en hen daartoe ook de nodige kansen te bieden.

Ze dragen bij tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio

Door sportevenementen in Vlaanderen te ondersteunen en mogelijk te maken, willen we duidelijk maken dat de sport(beoefening) in Vlaanderen een belangrijke plaats inneemt. Goed georganiseerde en aantrekkelijke sportevenementen kunnen bijdragen aan de uitstraling van Vlaanderen in binnen- en buitenland.

Ze verhogen de maatschappelijke relevantie van sport

Door evenementen te ondersteunen, verhogen we de maatschappelijke relevantie van sport.

 1. Door ervoor te zorgen dat je de verschillende kansengroepen bij het evenement betrekt, verhoog je de sportparticipatie van deze mensen. Met de overdracht van de taken van de provincies naar Sport Vlaanderen hebben we meer aandacht kunnen geven aan de G-sport en haar beter kunnen ondersteunen;
 2. We beklemtonen de economisch waarde van sport;
 3. We kunnen de ecologische verantwoordelijkheid van de sportsector aantonen.

Ze realiseren topsportdoelstellingen

Meer topsportevenementen in Vlaanderen betekent meer kansen voor onze Vlaamse topsporters om zich te ontwikkelen en betere resultaten te boeken.

Ze bevorderen de sportparticipatie van vrouwen en meisjes

NIEUW : in 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes.

 

Welke sportevenementen komen in aanmerking?

Vijf grote types van sportevenementen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

 • Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien voor EK’s, WK’s of Olympische Spelen
 • Internationale topsportevenementen
 • Internationale sportevenementen
 • Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een competitief karakter
 • Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter 

 

Voor de ondersteuning van G-sportevenementen kunnen de volgende twee types evenementen in aanmerking komen voor subsidiëring:

 • G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een internationaal karakter
 • G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een promotioneel karakter

 

Voor elk type evenement gelden specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Deze voorwaarden, de beoordelingscriteria die gehanteerd zullen worden om je dossier te beoordelen, de procedure en andere belangrijke zaken staan duidelijk omschreven in het subsidiereglement. Per type evenement is er een subsidiereglement.

bmx_vanhoofelke.jpg

Aan welke voorwaarden moet je als organisator voldoen?

livia-de-clercq-c-luc-dequick-3.jpg

Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden en aandachtspunten waarmee je rekening moet houden. Zo kunnen subsidieaanvragen enkel ingediend worden door Vlaamse, private organisaties met rechtspersoonlijkheid.

 

Er zijn twee vaste indiendata (15 maart en 30 september) en twee beoordelingsrondes.

 

Lees op voorhand grondig het subsidiereglement voor het type evenement waarvoor je een subsidie-aanvraag wil indienen.

 

Je garandeert als organisator na de toekenning van een subsidie voor jouw sportevenement bovendien voldoende visibiliteit voor Sport Vlaanderen en de sensibiliseringscampagne #sportersbelevenmeer. 

Welke evenementen ontvingen onze steun?

Deze indienronde kregen 28 internationale topsportevenementen een subsidie voor een totaal bedrag van 572.825 euro; 69 bovenlokale evenementen, waarvan 22 met een recreatief en 47 met een competitief karakter ontvingen een totaal bedrag van 305.622 euro.

Ook Europa steunt jouw sportproject

Erasmus+ is het subsidie-orgaan van de Europese Commissie waarmee subsidies uitgereikt worden aan verschillende domeinen (opleidingen, jeugd, onderwijs en sport). Deze subsidies staan ter beschikking van publieke of particuliere organisaties die actief zijn op een van deze gebieden en hun werking willen internationaliseren.

 

Het programma richt zich voornamelijk op de breedtesport en op het verwezenlijken van de volgende doelstellingen:

 1. Bestrijding van doping, match-fixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie.
 2. De bevordering en de ondersteuning van goed bestuur in de sport en van de dubbele loopbanen (dual careers) van atleten.
 3. Het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, maatschappelijke integratie en gelijke kansen en door het belang van bewegen voor je gezondheid steeds voorop te stellen.

Blijf op de hoogte

tennisles_klein.jpg

Uittreksel strafregister voor sportorganisaties

26/01/2023 - Vanaf 1 februari moeten nieuwe medewerkers die met kinderen of jongeren werken een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarvoor ze werken.

Meer >
sportjuweel2022.jpg

Remco Evenepoel wint het Vlaams Sportjuweel 2022

15/12/2022 - Jelle Spruyt is de Topsportcoach, Maarten Thysen de Topsportversterker en Football Girls Leuven het Warmste Sportinitiatief van het jaar

Meer >