De Vlaamse regering wil innovatie in de sport stimuleren: sportfederaties of organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding die inzetten op innovatieve projecten en originele en vernieuwende beleidsinitiatieven op poten zetten, kunnen daarvoor rekenen op financiële ondersteuning.

De bedoeling van de beleidsfocus innovatie? Via originele en vernieuwende initiatieven het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen en daardoor meer mensen bereiken en aanzetten tot sporten. Dat kan door nieuwe sporten aan te bieden, maar ook door innovatieve varianten van een bestaande sport aan te bieden. Of door een bestaande sport op een vernieuwende manier aan te bieden of te organiseren.

Lees het decreet

Een sportfederatie of organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding kan op elk moment van de olympiade een project indienen. Dat project loopt maximaal voor de resterende duur van de olympiade. Een innovatieproject kan dus voor maximaal vier jaar worden ingediend.

 

Wil je alles weten over deze beleidsfocus? Lees dan het volledige wettelijk kader.

Gesubsidieerde projecten innovatie 2023.

 

Gesubsidieerde projecten decreet t.e.m. 2022:

Gesubsidieerde projecten innovatie 2022.

Gesubsidieerde projecten innovatie 2021.

Gesubsidieerde projecten innovatie 2020.

Gesubsidieerde projecten innovatie 2019.

Gesubsidieerde projecten innovatie 2018.

Gesubsidieerde projecten innovatie 2017.

 

 

 

De doelstelling

Een project in het kader van de beleidsfocus innovatie heeft als doelstelling het realiseren van initiatieven die origineel en vernieuwend zijn voor het beleid van de sportfederatie om het bestaande sportaanbod te verruimen of te optimaliseren of in te zetten op een betere sportbeleving. Dat kan door innovatieve varianten van de sporttak aan te bieden, de sporttak op een vernieuwende manier aan te bieden, de sportbeleving of de sportbegeleiding op een vernieuwende manier aan te pakken of door meer en andere doelgroepen aan te trekken.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor innovatieve projecten, moet de unisportfederatie/OSV aan deze basisvoorwaarden voldoen:

 

  1. De unisportfederatie/OSV moet gesubsidieerd worden voor de uitvoering van de basisopdrachten.
  2. De beleidsfocus innovatie moet opgenomen zijn in het vierjaarlijkse beleidsplan.
  3. In de rapportering van de unisportfederatie/OSV moet de beleidsfocus innovatie afzonderlijk aan bod komen;
  4. De subsidieaanvraag bevat volgende elementen:
  • een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften met betrekking tot innovatie in de unisportfederatie/OSV;
  • een projectplan met minimale inhoud
  • een gedetailleerde begroting die de geplande kosten en opbrengsten duidelijk weergeeft van de werkingsjaren waarvoor subsidies gevraagd worden, en voor meerjarige innovatieve projecten een jaarlijkse financiële prognose voor de duur van het innovatief project;
  • een omschrijving  hoe het project invulling geeft aan de beoordelingscriteria
  • (vanaf 2de jaar) een stand van zaken van het innovatieproject en evt. een update van projectplan en update van de begroting

 

Hoe wordt een project beoordeeld?

Om na te gaan in welke mate de unisportfederatie of de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding voor deze subsidiëring in aanmerking komt, houden we deze beoordelingscriteria voor ogen:

  De mate waarin het project initiatieven realiseert die origineel en vernieuwend zijn voor het beleid van de unisportfederatie/OSV om het bestaande sportaanbod te verruimen of te optimaliseren of in te zetten op een betere sportbeleving  

De mate waarin het project aantoonbaar inspeelt op de behoeften of het potentieel binnen de sportclubs, de sporttak of de maatschappij, rekening houdend met de meerwaarde ten opzichte van bestaande initiatieven  

De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de begroting 

De mate waarin het projectplan en de methodiek garanties biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact 

De mate waarin initiatieven worden genomen zodat het project past binnen de algemene visie, de doelstellingen en het diversiteitsbeleid van de unisportfederatie/OSV of de sportclubs 

Wie beoordeelt het project?

Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten inhoudelijk beoordelen aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de betreffende beleidsfocus. Die beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake de beleidsfocus.

 

De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

 

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie.

 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag. Sport Vlaanderen beoordeelt de administratieve en financiële aspecten en brengt daarover advies uit aan de minister.

Subsidieerbare kosten

1 brutosalaris projectmedewerkers;

2 RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers

3 eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers;

4 dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers;

5 verplaatsingskosten projectmedewerkers;

6 huur sportaccommodaties;

7 kosten voor informatie, communicatie en promotie;

8 transportkosten sportmateriaal;

9 aankoop/huur/afschrijving sportmateriaal;

10 specifieke kosten, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het innovatieproject waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven.