Doelstelling

Een project in het kader van de beleidsfocus rationalisatie heeft als doelstelling het streven naar efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking. Het gaat over een rationalisatieproject van een gesubsidieerde sportfederatie met één of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties of over een fusie van een gesubsidieerde sportfederatie met één of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties. De projectsubsidie dient om de tijdelijke kosten van een rationalisatieproject of fusie te realiseren, de recurrente kosten zijn voor de sportfederatie(s) zelf.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor een project rationalisatie moet een sportfederatie aan volgende basisvoorwaarden voldoen:

 1. een werkingssubsidie ontvangen voor de uitvoering van de basisopdrachten in het decreet.
 2. de beleidsfocus rationalisatie opnemen in het vierjaarlijks beleidsplan.
 3. de beleidsfocus rationalisatie afzonderlijk bespreken in de rapportering, dit zowel in het werkingsverslag als in het financieel verslag (analytische code).

Subsidieaanvraag

Eerste werkingsjaar

De subsidieaanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften voor rationalisatie in de sportfederatie.
 • een projectplan met minstens volgende 6 elementen voor de volledige duur van het project:
  1. de inhoudelijke omschrijving van de projectvisie
  2. de doelstellingen
  3. de concrete acties 
  4. de beoogde resultaten
  5. de timing
  6. de projectuitvoerders
 • Een gedetailleerde begroting die de geplande kosten en opbrengsten duidelijk weergeeft van de werkingsjaren waarvoor subsidies gevraagd worden, wat voor meerjarige innovatieve projecten een jaarlijkse financiële prognose voor de duur van het project rationalisatie inhoudt.
 • een omschrijving hoe het project invulling geeft aan de beoordelingscriteria

Vanaf het tweede subsidiejaar

De subsidieaanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • een stand van zaken van het rationalisatieproject en eventueel een update van het projectplan (let op! geen fundamentele wijzigingen), met inbegrip van de realisaties
 • eventueel een update van de begroting.

Welke kosten zijn subsidieerbaar?

Volgende kostensoorten worden aanvaard binnen de begroting van een project rationalisatie:

 1. brutosalaris projectmedewerkers;
 2. RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers;
 3. eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers;
 4. dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers;
 5. verplaatsingskosten projectmedewerkers;
 6. specifieke kosten, met uitzondering van kosten voor de huur of aankoop van infrastructuur, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het rationalisatieproject waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven

Hoe gebeurt de beoordeling van het project?

Om na te gaan in welke mate de sportfederatie voor deze subsidiëring in aanmerking komt, houden we deze beoordelingscriteria voor ogen:

 1. De mate waarin het project via een fusie of samenwerking tussen sportfederaties efficiëntiewinst van de niet-sportgerelateerde werking realiseert.
 2. De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de begroting.
 3. De mate waarin het projectplan en de methodiek garanties biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact, zowel tijdens als na de projectsubsidies.
 4. De behoefte aan subsidiëring om het project te realiseren.

Wie beoordeelt een project ?

Een beoordelingscommissie beoordeelt de ontvankelijke projecten aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de beleidsfocus rationalisatie. Ze beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag.

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake rationalisatie. De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie. Ze beoordeelt ook de administratieve en financiële aspecten en brengt daarover advies uit aan de minister.