Doelstelling

Een sportfederatie kan gesubsidieerd worden voor het organiseren van kwaliteitsvolle sportkampen.

Enkel onderstaande sportkampen komen in aanmerking voor subsidies:

 • initiatie- of vervolmakingskampen georganiseerd op één locatie
 • minstens vijf opeenvolgende dagen
 • in internaatsverband
 • minimaal 7 deelnemers
 • per dag minstens vier uur begeleide sportactiviteiten van gekwalificeerde lesgevers.

Voorwaarden

Om voor subsidies voor de beleidsfocus sportkampen in aanmerking te komen, moet de sportfederatie aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen:

 • ze moet reeds gesubsidieerd zijn voor de uitvoering van de basisopdrachten,
 • de beleidsfocus sportkampen moet opgenomen worden in het vierjaarlijkse beleidsplan,
 • ze mag alleen sporttakken aanbieden die voorkomen op de sporttakkenlijst (multi) of uitsluitend in de eigen sporttak (uni)
 • en de sportkampen moeten openstaan voor iedereen (uitg. eventuele criteria m.b.t. sporttechnische niveau en op het vlak van de leeftijd).

Sportkampen die exclusief toegankelijk zijn voor bepaalde deelnemers komen niet in aanmerking.

Naast de basisvoorwaarden gelden er ook een aantal bijzondere voorwaarden:

 • De minimumleeftijd is 6 jaar. Afhankelijk van de sportdiscipline, kan de minimumleeftijd verhoogd worden. Voor een duikkamp moet je minstens 14 jaar zijn, bij kano of kajak op zee moet je 10 jaar zijn. Net zoals bij windsurfen op zee, maar daarvoor moet je bijkomend ook een attest evolutie 1 op zak hebben.

 • Het programma (minstens 4 uur per dag) bestaat uit activiteiten waarbij de technieken van de sporttakken op een fysiek actieve wijze aan de deelnemers aangeleerd worden. Alles wordt vastgelegd in een gedetailleerd uurrooster (incl. regenprogramma) en in lesvoorbereidingen per lesgever.

 • Alle lesgevers beschikken over een diploma of getuigschrift in de sporttak en geven les in het Nederlands. Eén gekwalificeerde lesgever geeft nooit les aan meer dan dertien deelnemers. Deelnemers kunnen rekenen op permanente begeleiding.

Welke documenten moet je aan Sport Vlaanderen bezorgen?

Voor het sportkamp

In de subsidieaanvraag voor de beleidsfocus sportkampen, moet de sportfederatie de sportkampen beschrijven die ze wil organiseren in het volgende werkingsjaar. In de subsidieaanvraag wordt een globale beschrijving gegeven van de sportkampen die georganiseerd zullen worden, met algemene inlichtingen over:

 1. de plaats;
 2. de aangeboden sporttak of sporttakken;
 3. de leeftijdsgroepen;
 4. het eventuele beleid inzake kansengroepen.

Daarnaast wordt de promotiestrategie van de sportfederatie beschreven en in de  daarbijgevoegde begroting moeten de kosten en opbrengsten van de subsidieerbare sportkampen voor het komende werkingsjaar duidelijk weergegeven worden.

De goedgekeurde aanvraag tot subsidiëring maakt het voorwerp uit van een convenant.

Onderstaande documenten moet je uiterlijk op 1 februari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd aan de afdeling Subsidiëring van Sport Vlaanderen bezorgen:

 • de promotiebrochure: sportkamp, sporttak(ken), het aantal uren sport per sporttak door gekwalificeerde lesgever en eventuele nevenactiviteiten;
 • een inlichtingsfiche per sportkamp, in te vullen via het online digitaal platform

Het gedetailleerde programma van de sportkampen moet je uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het sportkamp opladen via het digitaal platform.  

Als het programma nadien toch nog zou wijzigen, dan moet je het aangepaste programma onmiddellijk opladen via het digitaal platform én mailen naar bovenlokaal@sport.vlaanderen samen met de reden van de wijziging.

Tijdens het sportkamp

Voor een eventuele controle op de kampplaats moet je ervoor zorgen dat deze documenten aanwezig zijn:

 • het reëel uitgevoerde programma;
 • de lijst van de effectieve deelnemers, met vermelding van hun woonplaats, geboortedatum en de eventuele kansengroep waartoe ze behoren;
 • de lijst met de lesgevers en hun kwalificaties;
 • kopieën van de diploma's of getuigschriften van de niet bij het agentschap Sport Vlaanderen geregistreerde lesgevers;
 • de lesvoorbereidingen per lesgever;
 • het permanentieschema van de begeleiding waarin duidelijk weergegeven is welke lesgevers wanneer op het sportkamp aanwezig zijn.

De sportfederatie neemt in samenspraak met het agentschap Sport Vlaanderen de nodige schikkingen om een efficiënte controle ter plaatse mogelijk te maken.

Als er geen controle op de kampplaats heeft plaatsgevonden, dan stuurt de sportfederatie deze documenten binnen een week na het kamp naar onze provinciale promotiedienst.

Na het sportkamp

Uiterlijk 2 maanden na afloop van het sportkamp laad je de volgende stukken op via het digitaal platform :

 • het afrekeningsformulier;
 • de grootboekfiches van de rekeningen over de bezoldiging van de lesgevers. De kosten moeten boekhoudkundig per kampnummer en per lesgever geregistreerd worden;
 • de RSZ-aangiftestaten met betrekking tot de bezoldiging van de lesgevers;
 • de bewijsstukken waaruit blijkt dat de deelnemer behoort tot een kansengroep.

Subsidiemechanisme

Het jaarlijks beschikbare krediet wordt in eerste instantie toegekend à rato van het aantal subsidieerbare deelnemers uit kansengroepen. De sportfederatie toont in dat geval in haar subsidieaanvraag aan dat ze een effectief kansengroepenbeleid voert door de wijze waarop ze actief communiceert naar de kansengroepen en door de bijkomende begeleidende initiatieven voor kansengroepen toe te lichten. Als aan die voorwaarden is voldaan, wordt per deelnemer uit een kansengroep een deelnemerssubsidie van 50 euro toegekend.

In tweede instantie wordt het krediet toegekend à rato van de bezoldiging of vergoeding van de gekwalificeerde lesgevers tot maximaal 7 uur 36 minuten per dag, waarbij per zeven deelnemers maximaal één lesgever in aanmerking komt voor subsidiëring, en voor de sportkampen voor G-sporters per vier deelnemers maximaal één lesgever. De subsidie wordt berekend op basis van het subsidieerbare brutoloon, vermeld in bijlage 2 van het besluit beleidsfocussen.

In derde instantie wordt het eventueel nog resterende krediet uitgekeerd naar evenredigheid van het aantal gesubsidieerde deelnemers uit kansengroepen aan de gesubsidieerde sportkampen, met een maximum 50 euro per gesubsidieerde deelnemer uit kansengroepen.