Met de beleidsfocus jeugdsport wil de Vlaamse regering de sportfederaties ondersteunen om meer en betere jeugdsportprojecten te realiseren. Via een jeugdsportfonds moet de sportfederatie de financiële middelen verdelen onder clubs die in hun jeugdwerking investeren.

De kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportclubs verbeteren en zo de jeugdsportparticipatie verhogen, dat is de bedoeling van het jeugdsportfonds.

Lees het decreet

De financiële middelen bestaan enerzijds uit Vlaamse clubsubsidies en anderzijds uit de eigen financiële middelen van de betrokken  sportfederatie.

 

Een project jeugdsport kan voor maximaal vier jaar worden ingediend. De sportfederatie kan op elk moment van de olympiade een project jeugdsport indienen.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2022.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2021.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2020.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2019.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2018.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2017.

 

 

 

Waaraan moet je voldoen?

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor een jeugdsportproject, moet een sportfederatie aan deze basisvoorwaarden voldoen:

 

 1. De sportfederatie moet gesubsidieerd worden voor de basisopdrachten.
 2. Het jeugdsportproject moet opgenomen worden in het vierjaarlijkse beleidsplan.
 3. In het werkingsverslag moet de beleidsfocus jeugdsport afzonderlijk aan bod komen.

 

Deze informatie moet in de aanvraag tot subsidiëring opgenomen worden:

 

 1. Voor het eerste subsidiëringsjaar:
  • een grondige analyse van de situatie van de jeugdsport in de sportfederatie;
  • een inhoudelijke omschrijving van de projectvisie, de doelstellingen en beoogde resultaten;
  • de concrete uitwerking van de wijze waarop via het jeugdsportfonds de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs verhoogd zal worden, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd;
  • het reglement waarin minstens de kwalitatieve eisen die aan de sportclubs worden gesteld, de wijze van monitoring en controle van de sportclubs door de sportfederatie, de wijze waarop de financiële middelen zullen worden verdeeld onder de sportclubs en de bestedingsmogelijkheden van die middelen door de sportclubs worden opgenomen;
  • een gedetailleerde begroting die de geplande uitgaven en inkomsten duidelijk weergeeft van het jaar waarvoor subsidies gevraagd worden en voor meerjarige jeugdsportprojecten een jaarlijkse financiële prognose voor de duur van het jeugdsportproject;
  • een omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject elk jaar geëvalueerd zal worden.
 2. vanaf het tweede subsidiëringsjaar:
  • een grondige evaluatie op basis van cijfergegevens van het lopende jeugdsportproject en indien nodig een op die evaluatie gebaseerd en gemotiveerd voorstel van bijsturing van het jeugdsportproject.

Hoe wordt een project beoordeeld?

Om na te gaan in welke mate de sportfederatie in aanmerking komt voor subsidies op het vlak van de beleidsfocus jeugdsport, werden een aantal beoordelingscriteria bepaald:

 

 1. de relatie tussen de begroting van het jeugdsportproject, de inhoud, het beoogde resultaat en het aantal kinderen en jongeren (leden en niet-leden) dat wordt bereikt;
 2. de mate waarin de doelstellingen uit het beleidsplan (onderdeel jeugdsport) gebaseerd zijn op een concrete gegevensverzameling met daaruit afgeleide behoeften en de mate waarin kwaliteitscriteria uit het reglement bijdragen tot het verwezenlijken van deze doelstellingen en tot een meer kwalitatieve jeugdsportwerking in de sportclubs;
 3. de mate waarin de middelen ten goede komen van de aangesloten sportclubs;
 4. de mate waarin aandacht wordt besteed aan administratieve lastenverlaging voor de clubs bij de promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject;
 5. de mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan een omkadering door sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische of sporttechnische deskundigen;
 6. de mate waarin aandacht wordt besteed aan gelijkheid van kansen voor iedereen met specifieke aandacht voor mensen die leven in armoede en G-sporters
 7. de mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan aspecten van ethische jeugdsport en het streven naar plezierbeleving voor iedereen tijdens de jeugdsportactiviteiten.

Wie beoordeelt het project?

Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten inhoudelijk beoordelen aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de beleidsfocus jeugdsport. Die beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake jeugdsport.

 

De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

 

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie.

 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag.

Interessante documenten

De lonen van de occasionele medewerkers moeten, als subsidieerbare kost, beantwoorden aan de bezoldigingstabel voor occasionele medewerkers in het kader van de subsidiëring van de beleidsfocus jeugdsport.

 

Let op: Vrijwilligersvergoedingen mogen niet gebruikt worden voor het betalen van lonen van lesgevers aangezien de vrijwilligersvergoeding geen loon is.